Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) is specifiek gericht op maatregelen voor vroegtijdige integratie, waarbij lokale en regionale overheden en het maatschappelijk middenveld een hoger cofinancieringspercentage dan het standaardpercentage kunnen genieten. Het nieuwe programma is voornamelijk toegespitst op de vroege stadia van integratie, en de algemene doelstellingen zijn:

  • het ontwikkelen en bevorderen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan
  • het ondersteunen van legale migratie naar de lidstaten en het vergemakkelijken van de integratie van onderdanen van derde landen
  • het terugdringen van irreguliere migratie en het verbeteren van de doeltreffendheid van de terugkeer en overname in derde landen
  • het bevorderen van de solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten
Total budget
n.v.t.
Dates
2021–2027
Grant / loan size
n.v.t.
Who can apply
Juridische organisaties die zijn gevestigd in een lidstaat die aan het AMIF deelneemt of in een met het AMIF geassocieerd derde land kunnen reageren op de oproepen tot het indienen van voorstellen.
Het AMIF wordt uitgevoerd onder gedeeld, direct of indirect beheer. Het merendeel van de middelen (63,5 % van de totale begroting) zal worden toegewezen aan de programma’s van de lidstaten in gedeeld beheer.
No. of partners needed
Raadpleeg de oproep
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
Totale begroting van het programma (2021–2027): 9,9 miljard euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2