Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

5. kopa “Klimats, enerģētika un mobilitāte” atbalsta Parīzes nolīguma izpildi un ANO izvirzīto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Kultūras un radošo nozaru ieinteresētās personas var piedalīties:

  • pētniecības projektos, kuru mērķis ir aizsargāt kultūras mantojumu, efektīvi, ilgtspējīgi un iekļaujoši izmantojot enerģiju;
  • ilgtspējīgā renovācijā;
  • kultūras mantojuma objektu vērtības un ilgtermiņa iekļautības, pieejamības un izmantojamības labākā aizsargāšanā.

Šīs kopas galvenie virzieni un prioritātes būs spēkā 2021.–2022. gadā, bet pēc 2022. gada jaunā darba programmā un uzaicinājumos tiks paziņoti jauni šīs kopas mērķi.

Total budget
95,5 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Uzzināt uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus
Who can apply
Pieteikuma iesniedzējiem jābūt izveidotiem:
• ES dalībvalstīs (ieskaitot to tālākos reģionus)
• vai ar dalībvalstīm saistītās aizjūras zemēs un teritorijās,
• vai atbalsttiesīgās ārpussavienības valstīs (pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs).
No. of partners needed
Vismaz 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
Kopas “Klimats, enerģētika un mobilitāte” 2021.-2022. g. budžets (atsaucei): 3,1 miljards eiro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
6
Need count
2