Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Fonden gäller specifikt tidiga integrationsåtgärder och kan erbjuda lokala och regionala myndigheter och det civila samhället en högre medfinansieringsgrad än vanligt. Det nya programmet är främst inriktat på integrationsprocessens tidiga skede. De övergripande målen är att

  • utveckla och främja det gemensamma europeiska asylsystemet och dess externa dimension
  • stödja laglig migration till EU-länderna och underlätta integrationen av invandrare
  • minska irreguljär migration och sörja för ett effektivare återvändande till och återtagande i ursprungsländerna
  • stärka solidariteten och sörja för en rättvis ansvarsfördelning mellan EU-länderna.
Total budget
Ingen uppgift
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Ingen uppgift
Who can apply
Juridiska personer kan söka om de är etablerade i ett EU-land som deltar i fonden eller i ett land utanför EU som är associerat till fonden.
Fonden genomförs genom direkt, delad eller indirekt förvaltning. Större delen av den totala budgeten (63,5 %) anslås till EU-ländernas program genom delad förvaltning.
No. of partners needed
Se ansökningsomgång
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
Total programbudget (2021–2027): 9,9 miljarder euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2