Skip to main content

Culture and Creativity

Програма „Творческа Европа“ — подпрограма МЕДИА

Подкрепа и насърчаване на филмовия и аудио-визуалния сектор в Европа
Подпрограма „МЕДИА“ на програма „Творческа Европа“ 2023

Направлението „МЕДИА“ на програма „Творческа Европа“ подпомага европейските филмови и аудио-визуални индустрии да разработват, разпространяват и популяризират европейски произведения, като се отчита днешната цифрова среда.
Освен това

  • се насърчава сътрудничеството по цялата верига за създаване на стойност на аудиовизуалната индустрия и на равнището на ЕС с цел разрастване на предприятията и европейското съдържание в световен мащаб 
  • се насърчават талантите — независимо от произхода им — и се улеснява обмена на знания 
  • се подкрепят новаторски решения за отговаряне на търсенето и тенденциите на пазара; 
  • се взаимодейства с аудитории от всички възрасти, особено с по-младите поколения

Нова структура за нова програма 

През 2021 г. беше отбелязана не само 30-ата годишнина на „МЕДИА“, но и началото на новата програма „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г. За да се гарантира по-голяма гъвкавост на подкрепяните действия и да се насърчи сътрудничеството между различните части на аудиовизуалната верига за създаване на стойност, приоритетите са структурирани около 4 клъстера.

Разглеждане на клъстерите

Tagged in:  Творческа Европа