Skip to main content

Culture and Creativity

Програма „Творческа Европа“ — подпрограма МЕДИА

Creative Europe Media strand 2023 visual

Направлението „МЕДИА“ на програма „Творческа Европа“ подпомага европейските филмови и аудио-визуални индустрии да разработват, разпространяват и популяризират европейски произведения, като се отчита днешната цифрова среда. Освен това

  • се насърчава сътрудничеството по цялата верига за създаване на стойност на аудиовизуалната индустрия и на равнището на ЕС с цел разрастване на предприятията и европейското съдържание в световен мащаб
  • се насърчават талантите – независимо откъде идват
  • се взаимодейства с аудитории от всички възрасти, особено с по-младите поколения

Нова структура за нова програма

За да се гарантира по-голяма гъвкавост на подкрепяните действия и да се насърчи сътрудничеството между различните части на аудиовизуалната верига за създаване на стойност, приоритетите на програмата „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г. са структурирани около 4 клъстера.

 

Разглеждане на клъстерите

Tagged in:  Творческа Европа