Skip to main content

Culture and Creativity

Kreatívna Európa – podprogram MEDIA

Creative Europe Media strand 2023 visual

Podprogram MEDIA programu Kreatívna Európa podporuje európsky filmový a audiovizuálny priemysel pri rozvoji, distribúcii a propagácii európskych diel s prihliadnutím na aktuálne digitálne prostredie. Navyše

  • podporuje spoluprácu v rámci celého hodnotového reťazca audiovizuálneho priemyslu a na úrovni EÚ s cieľom napomôcť rastu podnikov a šíreniu európskeho obsahu na celom svete,
  • podporuje talenty bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú,
  • zapája publikum každého veku, najmä mladšie generácie.

Nová štruktúra pre nový program

S cieľom zabezpečiť väčšiu flexibilitu v podporovaných akciách a podporiť spoluprácu medzi rôznymi časťami audiovizuálneho hodnotového reťazca sú priority programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027 štruktúrované okolo 4 klastrov.

 

Preskúmať klastre

Tagged in:  Kreatívna Európa