Skip to main content

Culture and Creativity

Kreatívna Európa – podprogram MEDIA

Podpora a propagácia európskeho filmového a audiovizuálneho sektora
Kreatívna Európa – podprogram MEDIA na rok 2023 – vizualizácia

Podprogram MEDIA programu Kreatívna Európa podporuje európsky filmový a audiovizuálny priemysel pri rozvoji, distribúcii a propagácii európskych diel s prihliadnutím na aktuálne digitálne prostredie.
Navyše

  • podporuje spoluprácu v rámci celého hodnotového reťazca audiovizuálneho priemyslu a na úrovni EÚ s cieľom napomôcť rastu podnikov a šíreniu európskeho obsahu na celom svete, 
  • podporuje talenty bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, a uľahčuje výmenu poznatkov 
  • podporuje inovatívne riešenia na uspokojenie dopytu a trendov na trhu 
  • zapája publikum každého veku, najmä mladšie generácie.

Nová štruktúra pre nový program 

Rok 2021 bol nielen 30. výročím programu MEDIA, ale aj začiatkom nového programu Kreatívna Európa na obdobie 2021 – 2027. S cieľom zabezpečiť väčšiu flexibilitu v podporovaných akciách a podporiť spoluprácu medzi rôznymi časťami audiovizuálneho hodnotového reťazca sú priority programu štruktúrované okolo 4 klastrov.

Preskúmať klastre

Obsah

Tagged in:  Kreatívna Európa