Skip to main content

Culture and Creativity

Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν ψηφιακές ευκαιρίες ώστε να βελτιώνουν τις διαδικασίες και τα προϊόντα τους με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ενωσιακή χρηματοδότηση θα διατεθεί σε κόμβους που υποστηρίζονται ήδη (ή θα υποστηριχθούν) από τα κράτη μέλη (ή τις περιφέρειές τους), προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της δημόσιας χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα S+T+ARTS είναι μια πλατφόρμα που αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση της τεχνολογίας και των καλλιτεχνικών πρακτικών με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Στηρίζει την ανάπτυξη τεχνολογιών που είναι πιο δημιουργικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς μέσω της συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών, επιστημόνων, μηχανικών και ερευνητών.

Το έργο εταιρικής σχέσης WORTH στηρίζει τις ΜΜΕ του τομέα της δημιουργίας, προκειμένου να συνεργαστούν σε διακρατικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που βασίζονται στον σχεδιασμό, μέσω της τόνωσης των ανταλλαγών και της ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ δημιουργών, σχεδιαστών, κατασκευαστών, τεχνιτών και εταιρειών τεχνολογίας. Βασίζεται σε βασικές αρχές, όπως η ποιότητα της εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένου του ύφους και της αισθητικής, τα υγιή και ασφαλή περιβάλλοντα διαβίωσης, η βιωσιμότητα και η κυκλικότητα, καθώς και η ένταξη, η προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα.

Η πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (ΝΕΜπ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού και διεπιστημονικού κινήματος που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με την καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ. Η πρωτοβουλία είναι προϊόν κοινού σχεδιασμού μέσω της άμεσης συμμετοχής πολιτών, εμπειρογνωμόνων, επιχειρήσεων και θεσμικών οργάνων και έχει ως στόχο:

Το ΤΑΜΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα έγκαιρης ένταξης, με δυνατότητα για ποσοστό συγχρηματοδότησης υψηλότερο από το σύνηθες προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στα πρώτα στάδια της ένταξης και οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

Το υποπρόγραμμα του LIFE για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας στηρίζει τη μετάβαση προς μια οικονομία ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.

Παρέχει χρηματοδότηση για τον συντονισμό και τη στήριξη δράσεων με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, οι οποίες στοχεύουν στην άρση των φραγμών της αγοράς που παρεμποδίζουν την κοινωνικοοικονομική μετάβαση προς τη βιώσιμη ενέργεια.

Το πρόγραμμα LIFE συγχρηματοδοτεί έργα στους ακόλουθους τομείς:
• προσαρμογή των αστικών περιοχών και χωροταξικός σχεδιασμός·
• ανθεκτικότητα των υποδομών·
• βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε επιρρεπείς στην ξηρασία περιοχές·
• διαχείριση πλημμυρών και παράκτιων ζωνών·
• ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, της δασοκομίας και του τουρισμού·
• στήριξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ όσον αφορά την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Οι αποστολές της ΕΕ είναι μια συντονισμένη προσπάθεια της Επιτροπής να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τις πολιτικές και τους κανονισμούς, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, αποσκοπούν στην κινητοποίηση και την ενεργοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα ερευνητικά ιδρύματα, οι αγρότες και οι διαχειριστές γης, οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές, ώστε να επιτευχθούν πραγματικά και διαρκή αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας αποσκοπεί στη δημιουργία πιο συνδεδεμένων, συμπεριληπτικών και αποτελεσματικών οικοσυστημάτων καινοτομίας και στη στήριξη της επέκτασης των επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας.

Τα οικοσυστήματα καινοτομίας

Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ είναι συμπράξεις που φέρνουν σε επαφή επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, και αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ευδοκίμηση δημιουργικών διαδικασιών σκέψης και καινοτομίας. Οι κοινότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ίδρυση νέων εταιρειών και στην κατάρτιση μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών.

Οι επενδυτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας, επίδειξης και ψηφιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που σχετίζονται με την προώθηση νέων προϊόντων και τεχνολογιών στην αγορά. Περιλαμβάνουν επίσης καινοτόμες διεργασίες και οργανωτικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων σε διάφορους τομείς.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω στης ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας.

Η ομάδα 5, «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα», στηρίζει την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας μπορούν να συμμετέχουν:

Τα έργα της ομάδας 3 «Πολιτική προστασία για την κοινωνία» θα στηρίξουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την ανθεκτικότητα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας μπορούν να συμμετέχουν: • σε ερευνητικά έργα που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών· • στην εκτίμηση των κινδύνων καταστροφών και των τρωτών σημείων σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς· • σε μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η ομάδα 1 «Υγεία» έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βασικών αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, τομέων και αξιακών αλυσίδων.

Η ομάδα 2 «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ που σχετίζονται με:
• την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών·
• τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·
• την ανταπόκριση στους κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς, καθώς και τη διαμόρφωση αυτών.

Το FARNET είναι κοινότητα ανθρώπων που υλοποιούν έργα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η κοινότητα αυτή φέρνει σε επαφή ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ), διαχειριστικές αρχές, πολίτες και εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να εργαστούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και των παράκτιων περιοχών. Στο παρελθόν η πρωτοβουλία αυτή είχε συχνά στηρίξει έργα που σχετίζονταν με τις τέχνες και τη χειροτεχνία, καθώς και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης συμβάλλει ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Το ταμείο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, παρέχοντάς τους εξατομικευμένη στήριξη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.

Το ΕΤΠΑ αποτελεί μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διόρθωσης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της, με στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, ιδίως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Οι συμμαχίες ενισχύουν την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί προάγοντας την καινοτομία μέσω της συνεργασίας και της ροής γνώσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής (αρχικής και συνεχούς) εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

Ο οδηγός του προγράμματος είναι διαθέσιμος εδώ.

Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών στηρίζουν ευρωπαϊκές συμπράξεις μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών, δημόσιων αρχών και ενδιαφερόμενων μερών.

Οι ακαδημίες αναπτύσσουν μια ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (ΕΜΚΜΠ) είναι υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένα διακρατικά προγράμματα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ενισχύουν την ελκυστικότητα και την αριστεία της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως και προσελκύουν ταλέντα στην Ευρώπη.

Το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής» έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, χωρίς τοξικές ουσίες, ενεργειακά αποδοτική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία, καθώς και να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Το υποπρόγραμμα περιλαμβάνει άμεσες παρεμβάσεις ή μπορεί να στηρίξει την ενσωμάτωση των στόχων αυτών σε άλλες πολιτικές.

Το εργαστήριο δημιουργικής καινοτομίας θα παρέχει κίνητρα σε παράγοντες από όλους τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, ώστε να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με δυνητικά θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε πολλούς τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Subscribe to Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία