Skip to main content

Culture and Creativity

Digitaalse innovatsiooni keskused aitavad ettevõtetel digitaalseid võimalusi paremini ära kasutada, et konkurentsivõime suurendamiseks protsesse ja tooteid täiustada. ELi rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks keskustele, mida juba toetavad (või hakkavad toetama) nende liikmesriigid (või piirkonnad), et suurendada avaliku sektori rahastamise mõju. Programm „Digitaalne Euroopa“ aitab suurendada programmis osalevate keskuste suutlikkust ning hõlmab tegevusi, millel on keskuste võrgustikutööl ja oskusteabe edasiandmisel põhinev selge Euroopa lisaväärtus.

S+T+ARTS on platvorm, mille eesmärk on siduda tehnoloogia ja kunst tihedamalt, et lahendada Euroopa ees seisvaid sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke probleeme. See toetab loovamate, kaasavamate ja säästvamate tehnoloogiate arendamist kunstnike, teadlaste, inseneride ja teadlaste koostöö kaudu. Tähelepanu keskmes on idee, et kunstile, teadusele ja tehnoloogiale on kasulik seisukohtade jagamine ning uute võimaluste avamine teadusuuringutele ja ettevõtlusele.

S+T+ARTS pakub oma eri sammaste kaudu järgmist:

Partnerlusprojekt „WORTH“ toetab loomesektori väikeettevõtteid riikidevahelises koostöös, et töötada välja uuenduslikke disainile keskenduvaid tooteid, innustades loovisikuid, projekteerijaid, tootjaid, käsitöölisi ja tehnoloogiaettevõtteid teavet vahetama ja partnerlusi looma. Selle projekti põhimõtted on kvaliteetsed kogemused, sealhulgas stiil ja esteetika, tervislik ja ohutu elukeskkond, kestlikkus ja ringlus, samuti kaasamine, juurdepääsetavus ja taskukohasus. 2021. aastal käivitatud projekt „WORTH II“ põhineb esimese projekti (2017–2021) saavutatud edul.

Algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ eesmärk on arendada loomingulist ja interdistsiplinaarset liikumist, mis ühendab Euroopa rohelise kokkuleppe ELi kodanike igapäevaeluga. Algatust kavandatakse ühiselt, kaasates otse kodanikke, eksperte, ettevõtjaid ja institutsioone ning selle eesmärk on:

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond keskendub eelkõige varajase integratsiooni meetmetele, võimaldades kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ning kodanikuühiskonnale tavapärasest kõrgemat kaasrahastamismäära. Uues programmis keskendutakse peamiselt integratsiooni varajastele etappidele ja üldeesmärgid on järgmised.

Projektidega edendatakse liikuvusmeetmeid

  • Õppijad: õpilased, üliõpilased, praktikandid, õpipoisid, noored, täiskasvanud õppijad
  • Töötajad: õppejõud, õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad ning haridus-, koolitus- ja noorte valdkonnas tegutsevates organisatsioonides töötavad isikud

Projektide peamine eesmärk on toetada õppijaid teadmiste, oskuste ja hoiakute, sealhulgas keeleoskuse omandamisel.

Programmi LIFE puhtale energiale ülemineku allprogrammiga toetatakse üleminekut energiatõhusale, taastuvenergial põhinevale, kliimaneutraalsele ja vastupanuvõimelisele majandusele.

Allprogrammist rahastatakse koordineerimis- ja toetusmeetmeid, millel on suur ELi lisaväärtus ja mille eesmärk on kõrvaldada turutõkked, mis takistavad sotsiaal-majanduslikku üleminekut säästvale energiale.

Programmist LIFE kaasrahastatakse projekte järgmistes valdkondades:
• linnade kohanemine ja maakasutuse planeerimine;
• infrastruktuuri vastupidavus;
• vee kestlik majandamine põuaohtlikes piirkondades;
• üleujutuste ja rannikualade majandamine;
• põllumajandus-, metsandus- ja turismisektori vastupanuvõime;
• ELi äärepoolseimate piirkondade toetamine seoses valmisolekuga äärmuslikeks ilmastikunähtusteks, eriti rannikualadel.

ELi missioonid on komisjoni kooskõlastatud jõupingutused vajalike vahendite koondamiseks seoses rahastamisprogrammide, poliitikameetmete ja eeskirjade ning muude tegevustega. Samuti on eesmärgiks kaasata ja mobiliseerida avalikku ja erasektorit, näiteks ELi liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, uurimisinstituute, põllumajandusettevõtjaid ja maa majandajaid ning ettevõtjaid ja investoreid, et saavutada tõeline ja kestev mõju. Missioonid on suunatud kodanikele, et edendada uute lahenduste ja lähenemisviiside kasutuselevõttu ühiskonnas.

Euroopa innovatsiooni ökosüsteemide programm on osa programmist „Euroopa horisont“. Selle eesmärk on luua paremini ühendatud, kaasavamad ja tõhusamad innovatsiooni ökosüsteemid ning toetada ettevõtete laienemist, nagu on sätestatud uues Euroopa innovatsioonikavas.

Innovatsiooni ökosüsteemid

Teadmis- ja innovatsiooniühendused on partnerlused, mis ühendavad ettevõtteid, teaduskeskusi ja ülikoole ning mille eesmärk on tugevdada nende koostööd ja luua soodsad tingimused loominguliste mõtteprotsesside ja innovatsiooni edendamiseks. Need ühendused aitavad arendada uuenduslikke tooteid ja teenuseid, luua uusi ettevõtteid ja koolitada uut ettevõtjate põlvkonda. Teadmis- ja innovatsiooniühendused pakuvad uuenduslikke lahendusi, et aidata sektoritel ja tööstusharudel saada tugevamaks ja vastupidavamaks.

Toetatakse investeerimist muu hulgas teadusuuringutesse, innovatsiooni, tutvustamis- ja digitegevusse, sealhulgas uute toodete ja tehnoloogiate turuletoomine. Hõlmatud on ka organisatsiooniline ja protsessiinnovatsioon, sealhulgas uued ja innovaatilised ärimudelid eri valdkondades. Need valdkonnad võivad olla muu hulgas energeetika, energiamahukas tööstus, keskkond, sinine majandus, merendus, transport, tervishoid, bioteadus, biotehnoloogia, põllumajanduslik toidutööstus, kaitsetööstus, kosmosesektor ning kultuuri- ja loomesektor.

Allprogrammi „Osalemise laiendamine ja Euroopa teadusruumi tugevdamine“ meetmete eesmärk on edendada teadusuuringute tulemuste levitamist ja kasutamist, suurendades hariduse ja teadusuuringute koostoimet. Kultuuri- ja loomevaldkonna sidusrühmi võib partneritena kaasata teadusprojektidesse, mille eesmärk on piirkondliku innovatsiooni tipptaseme kinnistamine, kaasates eri osalejate ökosüsteeme, mis saavad levitada teadmisi ning laiendada teadus- ja innovatsiooniprotsessis osalemist.

Teemavaldkond 5 „Kliima, energia ja liikuvus“ toetab Pariisi kokkuleppe rakendamist ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamist. Kultuuri- ja loomevaldkonna sidusrühmade tegevus võib olla seotud järgmisega:

3. teemavaldkonna „Ühiskonna tsiviiljulgeolek“ projektid toetavad julgeoleku, sealhulgas küberturvalisuse ning katastroofiohu vähendamise ja vastupanuvõimega seotud ELi poliitiliste prioriteetide rakendamist. Kultuuri- ja loomevaldkonna sidusrühmade tegevus võib olla seotud järgmisega: • uurimisprojektid, mis aitavad võidelda kultuuriväärtustega kaubitsemise vastu, • kultuuripärandi paikades katastroofiohu ja nende haavatavuse hindamine, • suurte kultuuriürituste korraldamine.

1. teemavaldkonna „Tervishoid“ eesmärk on luua tugevam, kaasavam ja demokraatlikum Euroopa ühiskond. Selle raames keskendutakse peamiste kujunemisjärgus digitaalsete tehnoloogiate, sektorite ja väärtusahelate arendamisele.

Suuna „Jääda kiiresti muutuvas ühiskonnas terveks“ raames korraldatavatesse projektikonkurssidesse võib kaasata kultuurivaldkonna sidusrühmi partneritena, kes aitavad edendada tervislikumat eluviisi ja käitumist, ning need konkursid võivad toetada tõhusaid tervise edendamise ja haiguste ennetamise lahendusi.

2. teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ eesmärk on saavutada ELi eesmärgid ja prioriteedid, mis on seotud järgmisega:
• demokraatliku valitsemistava ja kodanike osaluse edendamine,
• kultuuripärandi kaitsmine ja edendamine,
• sotsiaalsetele, majanduslikele, tehnoloogilistele ja kultuurilistele muutustele reageerimine ja nende kujundamine.

FARNETi moodustavad inimesed, kes rakendavad kogukonna juhitud kohalikku arengut Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) raames. Võrgustik ühendab kalanduse kohalikke tegevusrühmi, korraldusasutusi, kodanikke ja eksperte kogu EList, et töötada kalanduse ja rannikualade kestliku arengu nimel. Varem on selle algatuse raames sageli toetatud kunsti ja käsitöö ning kultuuripärandiga seotud projekte.

Korraldusasutuste nimekiri

Õiglase ülemineku mehhanism aitab piirkondadel ja inimestel tegeleda liidu 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärgi saavutamise ja Pariisi kokkuleppe alusel 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, tööhõivealaste, majanduslike ja keskkonnamõjudega. JTF on peamine vahend kliimaneutraalsusele üleminekust enim mõjutatud territooriumide toetamiseks, mille raames antakse neile kohandatud toetust.

Euroopa Sotsiaalfond+ on ELi peamine vahend, et investeerida inimestesse.

Aastateks 2021–2027 on ESF+-i eelarve peaaegu 99,3 miljardit eurot ning fondil on oluline roll ELi tööhõive-, sotsiaal-, haridus- ja oskuste arendamise poliitika kujundamisel, sealhulgas nende valdkondade struktuursel reformimisel.

ERF on osa ELi ühtekuuluvuspoliitikast ning selle eesmärk on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus, vähendades piirkondadevahelist tasakaalustamatust, toetades majanduse elavdamist, töökohtade loomist, konkurentsivõimet, innovatsiooni ja kestlikkust. Sellega viiakse ellu liidu poliitilisi prioriteete, eelkõige rohe- ja digipööret.

ERFi raames toetatakse Interregi programmidega piiriülest (Interreg A ja IPA), riikidevahelist (Interreg B), piirkondadevahelist (Interreg C) ja äärepoolseimate piirkondade (Interreg D) koostööd.

Õpetajate akadeemiad toetavad õpetajahariduse ja -koolituse pakkujate, riigiasutuste ja sidusrühmade vahelisi Euroopa partnerlusi.

Akadeemiad arendavad Euroopa ja rahvusvahelist mõõdet õpetajate hariduses.

Need võivad olla innovaatilised partnerid õpetajate esmase hariduse ja pideva kutsealase arengu strateegiate väljatöötamises ja katsetamises. Akadeemiad saavad toetada haridusvõrgustikke ja praktikakogukondi, pakkuda õpetajatele õppimisvõimalusi, toetada innovatsiooni ning anda teavet riikliku ja Euroopa õpetajahariduse poliitika väljatöötamiseks.

Ringmajanduse ja elukvaliteedi allprogrammi eesmärk on hõlbustada üleminekut kestlikule, ringluspõhisele, mürgivabale, energiatõhusale ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisele majandusele ning kaitsta, taastada ja parandada keskkonna kvaliteeti.

Allprogramm hõlmab otsetoetusi, kuid selle raames võib toetada ka eesmärkide integreerimist muudesse poliitikavaldkondadesse.

Loova innovatsiooni labor ärgitab kõikide kultuuri- ja loomesektoritega seotud inimesi looma ja katsetama uuenduslikke digilahendusi, millel võiks olla positiivne pikaajaline mõju paljudele kultuuri- ja loomesektoritele.

Labor toetab uuenduslike lahenduste (nt vahendid, mudelid ja metoodikad) loomist, mida saab kasutada audiovisuaalsektoris ja veel vähemalt ühes loome- ja/või kultuurisektoris. Lahendused peaksid olema lihtsalt kopeeritavad ning neil peaks olema turu hõlvamise potentsiaal.

Subscribe to Teadus- ja arendustöö ning innovatsioon