Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Programmas “LIFE” apakšprogramma “Pāreja uz tīru enerģiju” atbalsta pāreju uz energoefektīvu, uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu, klimatneitrālu un klimatnoturīgu ekonomiku.

Tā nodrošina finansējumu koordinācijas un atbalsta darbībām, kurām ir augsta ES pievienotā vērtība un kuru mērķis ir novērst tirgus šķēršļus, kas kavē sociālekonomisko pāreju uz ilgtspējīgu enerģiju.

Projektos parasti iesaistīsies daudzas mazas un vidēja lieluma ieinteresētās personas, daudzi dalībnieki, tostarp vietējās un reģionālās publiskās iestādes un bezpeļņas organizācijas, kā arī patērētāji.

Projekti tiks īstenoti šādās piecās intervences jomās:
• tāda valsts, reģionālās un vietējās politikas satvara izveide, kas atbalsta pāreju uz tīru enerģiju,
• tehnoloģiju ieviešanas paātrināšana, digitalizācija, jauni pakalpojumi un darījumdarbības modeļi un ar šo tirgus jomu saistītu profesionālo prasmju uzlabošana,
• privāta finansējuma piesaiste ilgtspējīgai enerģijai,
• atbalsts vietēja un reģionāla investīciju projekta izstrādei,
• iedzīvotāju iesaistīšana un viņu pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana pārejā uz tīru enerģiju.

Total budget
5,4 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Summas atšķiras atkarībā no uzaicinājumiem, bet standarta rīcības projektiem tās parasti ir robežās no 1 līdz 4 miljoniem EUR. Dotāciju apmērs īpašiem uzaicinājumiem uz mazākiem projektiem ir no 70 000 līdz 500 000 eiro.
Who can apply
Priekšlikumu programmas “LIFE” ietvaros var iesniegt jebkura ES reģistrēta publiska vai privāta juridiska organizācija.
No. of partners needed
Vismaz 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
More info on the programme
Total initiative budget
1 miljards eiro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
3