Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Politikas joma “Sociālās investīcijas un kompetences” atvieglo: prasmju un pamatkompetenču attīstību, augstākas kvalifikācijas prasmju piemeklēšanu un izmantošanu, pateicoties vispārējai izglītībai un profesionālajai apmācībai, kā arī apmācībai darbavietā, un ar to saistītas darbības. Šīs politikas jomas ietvaros tiks atbalstīti arī projekti, kas ietver sociālo inovāciju, veselības pakalpojumus, gados vecāku personu aprūpi un ilgtermiņa aprūpi, piekļuvi profilaksei, inovatīvai ārstēšanai un e-veselības instrumentiem, iekļaušanu un pieejamību, kā arī kultūras un radošās darbības ar sociālu mērķi.

Total budget
26,2 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Finanšu starpnieki piedāvā ieinteresētajiem pieteikumu iesniedzējiem pielāgotus finansēšanas risinājumus.
Who can apply
Fonds “InvestEU” ir pieejams šādām valstīm:
• Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm, kas ir EEZ dalībvalstis, – saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu;
• valstīm, kas pievienojas, kandidātvalstīm un potenciālām kandidātvalstīm, saskaņā ar attiecīgajos pamatnolīgumos un Asociācijas padomes lēmumos vai citos nolīgumos noteiktajiem vispārējiem principiem un noteikumiem par minēto valstu līdzdalību Savienības programmās;
• Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm saskaņā ar vispārējiem principiem un vispārējiem noteikumiem par šo valstu dalību Savienības programmās;
• trešām valstīm — saskaņā ar nosacījumiem, kuri ietverti īpašā nolīgumā, kas attiecas uz attiecīgās trešās valsts līdzdalību kādā Savienības programmā.
No. of partners needed
Nav minēts.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Pieteikumi jāiesniedz konkrētiem finanšu starpniekiem
Total initiative budget
Līdzekļi politikas jomai “Sociālās investīcijas un kompetences”: 2,8 miljardi eiro
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3