Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Life-delprogrammet ”Övergång till ren energi” stöder omställningen till en energieffektiv, klimatneutral och motståndskraftig ekonomi baserad på förnybar energi.

Finansieringen går till samordnings- och stödåtgärder som har stort EU-mervärde och ska få bort marknadshinder som hindrar samhällets och ekonomins omställning till hållbar energi.

Projekten kan drivas av flera små och medelstora aktörer, lokala och regionala myndigheter, ideella organisationer och konsumenter.

Projekten kan gälla följande fem områden:
• Skapa en nationell, regional och lokal policyram för omställningen till ren energi.
• Påskynda teknikinförande, digitalisering, nya tjänster och affärsmodeller och förbättra yrkeskunskaperna på området.
• Få fram privat finansiering för hållbar energi.
• Stödja utvecklingen av lokala och regionala investeringsprojekt.
• Se till att allmänheten involveras och får inflytande över omställningen till ren energi.

Total budget
5,4 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Det varierar men vanligen 1–4 miljoner euro för standardåtgärdsprojekt. Det finns också särskilda ansökningsomgångar för mindre projekt på mellan 70 000 euro och 500 000 euro.
Who can apply
Alla offentliga eller privata organisationer som är lagligen etablerade i EU kan skicka in förslag inom Lifeprogrammet.
No. of partners needed
Minst en
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
More info on the programme
Total initiative budget
1 miljard euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
3