Skip to main content

Culture and Creativity

Life-delprogrammet ”Övergång till ren energi” stöder omställningen till en energieffektiv, klimatneutral och motståndskraftig ekonomi baserad på förnybar energi.

Finansieringen går till samordnings- och stödåtgärder som har stort EU-mervärde och ska få bort marknadshinder som hindrar samhällets och ekonomins omställning till hållbar energi.

Projekten kan drivas av flera små och medelstora aktörer, lokala och regionala myndigheter, ideella organisationer och konsumenter.

Lifeprogrammet är med och finansierar projekt som gäller
• klimatanpassning i städerna och fysisk planering
• infrastrukturens resiliens
• hållbar vattenförvaltning i områden med risk för torka
• översvämnings- och kustförvaltning
• jordbrukets, skogsbrukets och turismnäringens resiliens
• stöd till EU:s yttersta randområden när det gäller beredskap för extrema väderhändelser, framför allt i kustområden.

Programmet stöder projekt för bästa praxis och pilot- och demonstrationsprojekt som stärker motståndskraften mot klimatförändringar.

Delprogrammet för cirkulär ekonomi och livskvalitet ska underlätta omställningen till en hållbar, cirkulär, giftfri, energieffektiv och klimattålig ekonomi och bidra till att skydda, återställa och förbättra miljön.

Programmet omfattar direkta insatser men kan också bidra till att målen integreras i annan politik.

Lifeprogrammet fortsätter på så vis att medfinansiera miljöprojekt, särskilt när det gäller den cirkulära ekonomin. Det kan handla om resursåtervinning, vatten- och luftkvalitet, buller, markförvaltning, kemikaliehantering och miljöstyrning.

Subscribe to Lifeprogrammet