Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Stödet till sociala investeringar och kompetens ska främja utvecklingen av färdigheter och nyckelkompetenser och underlätta matchning, spridning och bättre utnyttjande av kompetens genom utbildning och praktik, bl.a. arbetsplatsförlagd utbildning och liknande verksamhet. Projekten kan också handla om social innovation, hälso- och sjukvård, åldrande och äldreomsorg, tillgång till förebyggande åtgärder, innovativa behandlingar och e-hälsolösningar, inkludering och tillgänglighet samt kulturell och kreativ verksamhet med sociala syften.

Total budget
26,2 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
De finansiella intermediärerna erbjuder skräddarsydda finansieringslösningar till de sökande.
Who can apply
Sökande i följande länder kan få pengar från InvestEU:
• Eftaländer som också är med i EES, i enlighet med villkoren i EES-avtalet.
• Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer, i enlighet med de allmänna principer och villkor som gäller för ländernas deltagande i EU-program och som fastställs i ramavtal, associeringsrådsbeslut eller andra avtal.
• Länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de allmänna principerna och villkoren för ländernas deltagande i EU-program.
• Andra länder utanför EU, i enlighet med villkoren i de särskilda avtalen för ländernas deltagande i EU-program.
No. of partners needed
Ingen uppgift.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Ansökningarna måste skickas in till särskilda finansiella intermediärer.
Total initiative budget
Budget för sociala investeringar och kompetens: 2,8 miljarder euro
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3