Skip to main content

Culture and Creativity

Klynge 2 "Kultur, kreativitet og inkluderende samfund" har til formål at opfylde EU's mål og prioriteter i forbindelse med:
• Fremme af demokratisk regeringsførelse og borgerdeltagelse
• Beskyttelse og fremme af kulturarv
• og Imødekommelse og skabelse af sociale, økonomiske, teknologiske og kulturelle forandringer

Forslagene kan omfatte innovativ forskning inden for:
• Demokrati og forvaltning
• Den europæiske kulturarv og de kulturelle og kreative industrier
• Sociale og økonomiske forandringer

Indsatsområdet skal opbygge kapacitet hos uafhængige civilsamfundsorganisationer, der aktivt fremmer værdier og rettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til den strategiske håndhævelse af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Aktiviteterne støtter oplysning og overvågning og skal samtidig fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's værdier på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan.

FARNET er en sammenslutning af personer, som implementerer lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Dette fællesskab samler lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG'er), forvaltningsmyndigheder, borgere og eksperter fra hele EU med det formål at arbejde med bæredygtig udvikling af fiskeri og kystområder. Tidligere har initiativet ofte støttet projekter vedrørende kunst og håndværk samt kulturarv.

Fonden for Retfærdig Omstilling bidrager til at give regioner og mennesker mulighed for at håndtere de sociale, beskæftigelsesmæssige, økonomiske og miljømæssige virkninger af omstillingen til EU's 2030-mål for energi og klima og en klimaneutral økonomi i EU frem mod 2050 på grundlag af Parisaftalen. Fonden er et centralt redskab og støtter de områder, der er mest berørt af omstillingen til klimaneutralitet, ved at yde skræddersyet støtte. Fonden nedbringer de socioøkonomiske omkostninger ved klimaomstillingen ved at støtte økonomisk diversificering og omstilling i de berørte områder.

EFRU er en del af EU's samhørighedspolitik og har til formål at styrke den økonomiske, sociale og geografiske samhørighed i EU ved at rette op på skævheder mellem regionerne gennem støtte til økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af konkurrenceevnen, innovation og bæredygtighed. Den understøtter EU's politiske prioriteter, især den grønne og den digitale omstilling.

ELFUL fremmer investeringer i infrastruktur i landdistrikterne. Mange landområder i EU kæmper med strukturelle problemer som eksempelvis mangel på attraktive beskæftigelsesmuligheder, manglende færdigheder, underinvestering i konnektivitet og basale tjenester samt omfattende fraflytning af unge. Støtten til kulturprojekter nævnes ikke eksplicit i programmet, men ELFUL fremmer investeringer i infrastruktur i landdistrikterne, og det udelukker ikke kulturelle infrastrukturer.

Det overordnede mål er at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser for de unge af covid-19-pandemien, især gennem kapacitetsopbygning og specifikke initiativer, der støtter genopretning af ungdomssektoren og fremmer solidaritet og inklusion.

Via projekterne oprettes netværk til for regionale partnerskaber, som giver unge i Europa mulighed for at gennemføre fælles projekter, tilrettelægge udvekslinger og fremme uddannelse (f.eks. af ungdomsledere) gennem både fysiske aktiviteter og onlineaktiviteter.

Innovationsalliancerne har til formål at styrke Europas innovationskapacitet ved at sætte skub i innovation gennem samarbejde og udveksling af viden mellem videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannelsesinstitutioner (grund- og efteruddannelse) og det bredere socioøkonomiske miljø, herunder forskning.

Se programguiden her.

Subscribe to Billedkunst