Skip to main content

Culture and Creativity

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse kultuuri- ja loomesektori projekte. Toetada saab väga mitmesuguseid tegevusi, algatusi ning taotlejaid. Toetatakse projekte, mis hõlmavad riikidevahelist kultuurikoostööd ning aitavad kaasa Euroopa kunstiteoste loomisele ja levitamisele ning kunstnike liikuvusele rahvusvahelisel tasandil. Samuti keskendutakse selliste projektide rahastamisele, mis edendavad Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, et soodustada andeid, teha uuendusi, suurendada heaolu, luua töökohti ning suurendada majanduskasvu.

Solidaarsusprojekt on mittetulunduslik solidaartegevus, mille algatavad, töötavad välja ja viivad ellu noored ise 2–12 kuu jooksul. Projektis osaleb vähemalt viis noort, kes keskenduvad selgelt määratletud teemale, mida nad uurivad igapäevaste tegevuste kaudu, mis hõlmavad kõiki rühma liikmeid. Solidaarsusprojektides tegeletakse kogukonna põhiküsimustega, sealhulgas piirialadel ühiselt kindlaks tehtud küsimused, kui see on vajalik, ning samuti peaksid need andma Euroopa lisaväärtust.

Programmi „ACP-EU towards a viable cultural industry“ eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektori potentsiaali ning selle panust Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse. Programmi eesmärk on soodustada ettevõtlust ja kultuuriinnovatsiooni, luua uusi töökohti ning suurendada kunstnike ja kultuuritöötajate tulusid.

Teadmis- ja innovatsiooniühendused on partnerlused, mis ühendavad ettevõtteid, teaduskeskusi ja ülikoole ning mille eesmärk on tugevdada nende koostööd ja luua soodsad tingimused loominguliste mõtteprotsesside ja innovatsiooni edendamiseks. Need ühendused aitavad arendada uuenduslikke tooteid ja teenuseid, luua uusi ettevõtteid ja koolitada uut ettevõtjate põlvkonda. Teadmis- ja innovatsiooniühendused pakuvad uuenduslikke lahendusi, et aidata sektoritel ja tööstusharudel saada tugevamaks ja vastupidavamaks.

Programm „Digitaalne Euroopa“ on ELi uus rahastamisprogramm, mis keskendub digitehnoloogia kättesaadavaks tegemisele ettevõtete, kodanike ja avaliku halduse jaoks. See pakub strateegilist rahastamist, et reageerida paljudele probleemidele, millega me täna silmitsi seisame seoses digitehnoloogia ja -taristuga. Programmi eesmärk on kiirendada majanduse taastumist ja kujundada Euroopa ühiskonna ja majanduse digipööret, millest saavad kasu kõik, aga eriti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

Toetatakse investeerimist muu hulgas teadusuuringutesse, innovatsiooni, tutvustamis- ja digitegevusse, sealhulgas uute toodete ja tehnoloogiate turuletoomine. Hõlmatud on ka organisatsiooniline ja protsessiinnovatsioon, sealhulgas uued ja innovaatilised ärimudelid eri valdkondades. Need valdkonnad võivad olla muu hulgas energeetika, energiamahukas tööstus, keskkond, sinine majandus, merendus, transport, tervishoid, bioteadus, biotehnoloogia, põllumajanduslik toidutööstus, kaitsetööstus, kosmosesektor ning kultuuri- ja loomesektor.

Allprogrammi „Osalemise laiendamine ja Euroopa teadusruumi tugevdamine“ meetmete eesmärk on edendada teadusuuringute tulemuste levitamist ja kasutamist, suurendades hariduse ja teadusuuringute koostoimet. Kultuuri- ja loomevaldkonna sidusrühmi võib partneritena kaasata teadusprojektidesse, mille eesmärk on piirkondliku innovatsiooni tipptaseme kinnistamine, kaasates eri osalejate ökosüsteeme, mis saavad levitada teadmisi ning laiendada teadus- ja innovatsiooniprotsessis osalemist.

3. teemavaldkonna „Ühiskonna tsiviiljulgeolek“ projektid toetavad julgeoleku, sealhulgas küberturvalisuse ning katastroofiohu vähendamise ja vastupanuvõimega seotud ELi poliitiliste prioriteetide rakendamist. Kultuuri- ja loomevaldkonna sidusrühmade tegevus võib olla seotud järgmisega: • uurimisprojektid, mis aitavad võidelda kultuuriväärtustega kaubitsemise vastu, • kultuuripärandi paikades katastroofiohu ja nende haavatavuse hindamine, • suurte kultuuriürituste korraldamine.

1. teemavaldkonna „Tervishoid“ eesmärk on luua tugevam, kaasavam ja demokraatlikum Euroopa ühiskond. Selle raames keskendutakse peamiste kujunemisjärgus digitaalsete tehnoloogiate, sektorite ja väärtusahelate arendamisele.

Suuna „Jääda kiiresti muutuvas ühiskonnas terveks“ raames korraldatavatesse projektikonkurssidesse võib kaasata kultuurivaldkonna sidusrühmi partneritena, kes aitavad edendada tervislikumat eluviisi ja käitumist, ning need konkursid võivad toetada tõhusaid tervise edendamise ja haiguste ennetamise lahendusi.

Subscribe to Etenduskunst