Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Sosiaalisten investointien ja osaamisen ikkunalla helpotetaan perus- ja avaintaitojen kehittämistä, osaamisen kohtaantoa, levittämistä ja parempaa hyödyntämistä koulutuksen, myös työpaikkakoulutuksen ja siihen liittyvien toimien avulla. Ikkunassa tuetaan myös hankkeita, jotka liittyvät sosiaalisiin innovaatioihin, terveyspalveluihin, ikääntymiseen ja pitkäaikaishoitoon, ennaltaehkäisevän terveydenhoidon saatavuuteen, innovatiivisiin hoitoihin ja sähköisiin terveyspalveluvaihtoehtoihin sekä osallisuuteen ja saavutettavuuteen. Lisäksi tuetaan kulttuuritoimintaa ja luovaa toimintaa, joilla on yhteiskunnallinen päämäärä.

Total budget
26,2 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Rahoituksen välittäjät tarjoavat räätälöityjä rahoitusratkaisuja asiasta kiinnostuneille hakijoille.
Who can apply
InvestEU-rahaston tukea voivat hakea:
• Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenet, jotka ovat ETA:n jäseniä, Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti
• liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat niiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti (sellaisena kuin ne on vahvistettu kyseisiä maita koskevissa puitesopimuksissa, assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa)
• Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat kyseisten maiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja yleisten ehtojen mukaisesti
• muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta unionin ohjelmiin tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.
No. of partners needed
Ei mainintaa.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Hakemukset on toimitettava yksittäisille rahoituksen välittäjille
Total initiative budget
Sosiaalisten investointien ja osaamisen ikkunan määrärahat: 2,8 miljardia euroa
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3