Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Digitālās inovācijas centri palīdz uzņēmumiem izmantot digitālās iespējas procesu un produktu uzlabošanā, lai paaugstinātu to konkurētspēju. Nolūkā palielināt publiskā finansējuma ietekmi ES finansējums būs pieejams centriem, kurus jau atbalsta (vai atbalstīs) dalībvalstis (vai reģioni). Programma “Digitālā Eiropa” palielinās atlasīto centru spējas veikt darbības ar skaidru Eiropas pievienoto vērtību. Tas tiks darīts, veidojot centru tīklus un veicinot zinātības nodošanu. Dalībvalstīm ir būtiska loma Eiropas digitālās inovācijas centru atlases procesā; sākotnējais Eiropas digitālās inovācijas centru tīkls tiks veidots no dalībvalstu izraudzītu centru saraksta.

Total budget
Neattiecas
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Neattiecas
Who can apply
Par atbilstīgiem tiks uzskatīti tikai priekšlikumi, kas atbilst turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem. Pieteikumu iesniedzējiem vajadzētu atbilst vienam no minētajiem punktiem:
• juridiskas personas,
• fiziskas personas, ciktāl to prasa pieteikuma iesniedzēja pasākuma būtība vai iezīmes vai pieteikuma iesniedzēja sasniedzamais mērķis,
• subjekti, kas nav juridiskas personas saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, ar noteikumu, ka to pārstāvjiem ir tiesības uzņemties juridiskas saistības subjektu vārdā un ka subjekti piedāvā tādas pašas Savienības finanšu interešu aizsardzības garantijas kā juridiskās personas.

Tiesību subjektiem jābūt iedibinātiem:
• dalībvalstī vai ar to saistītā aizjūras valstī vai teritorijā,
• programmas asociētā trešā valstī,
• tiesību subjektiem, kas izveidoti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, vai jebkurai starptautiskai organizācijai.

Tiesību subjekti, kuri iedibināti trešā valstī, kas nav programmas asociētā valsts, izņēmuma kārtā ir tiesīgi piedalīties atsevišķās darbībās, ja tas ir vajadzīgs programmas mērķu sasniegšanai.

Fiziskām personām nav tiesību piedalīties; izņēmums ir dotācijas, ko piešķir saskaņā ar konkrēto mērķi Nr. 4 “Padziļinātas digitālās prasmes”.

Drošības apsvērumu dēļ vai tādu darbību gadījumā, kas ir tieši saistītas ar ES stratēģisko autonomiju, uzaicinājuma tekstā var norādīt, ka dalība ir atvērta tikai tādiem atbalsta saņēmējiem, kuri iedibināti dalībvalstīs, vai atbalsta saņēmējiem, kuri iedibināti dalībvalstīs un noteiktās asociētās vai citās trešās valstīs.
No. of partners needed
Neattiecas
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
Neattiecas
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
6