Skip to main content

Culture and Creativity

Digitālās inovācijas centri palīdz uzņēmumiem izmantot digitālās iespējas procesu un produktu uzlabošanā, lai paaugstinātu to konkurētspēju. Nolūkā palielināt publiskā finansējuma ietekmi ES finansējums būs pieejams centriem, kurus jau atbalsta (vai atbalstīs) dalībvalstis (vai reģioni). Programma “Digitālā Eiropa” palielinās atlasīto centru spējas veikt darbības ar skaidru Eiropas pievienoto vērtību. Tas tiks darīts, veidojot centru tīklus un veicinot zinātības nodošanu.

Neaizsargātu grupu, piemēram, migrantu un bēgļu, atspoguļojums medijos un pamanāmība Eiropā plaši izmantotos sociālos medijos joprojām ir neliela, īpaši ņemot vērā situāciju Ukrainā. Mērķis joprojām ir noteikt veidus, kā Eiropā veicināt iekļaujošus sociālos medijus, un palīdzēt šīm grupām veidot savus vēstījumus par bēgļu un migrantu vietu un lomu Eiropas sabiedrībā un kopienās.

 

Programma “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) ir jauna ES finansēšanas programma, kuras mērķis ir digitālo tehnoloģiju nodrošināšana uzņēmumiem, iedzīvotājiem un pārvaldes iestādēm. Tā sniedz stratēģisku finansējumu, lai risinātu daudzas no pašreizējām problēmām digitālo tehnoloģiju un infrastruktūras jomā. Programmas mērķis ir paātrināt ekonomikas atveseļošanos un veicināt Eiropas sabiedrības un ekonomikas digitalizāciju, kas nāks par labu visiem, jo īpaši — maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Subscribe to Programma "Digitālā Eiropa"