Skip to main content

Culture and Creativity

Digitale-innovatiehubs helpen bedrijven bij het benutten van digitale mogelijkheden om hun processen en producten te verbeteren en zo hun concurrentievermogen te versterken. De EU zal financiering beschikbaar stellen voor hubs die al door de lidstaten (of regio’s) worden ondersteund (of die zullen worden ondersteund) om het effect van de overheidsfinanciering te vergroten.

S+T+ARTS is een platform dat tot doel heeft technologie en de artistieke praktijk dichter bij elkaar te brengen om de sociale, ecologische en economische uitdagingen van Europa aan te gaan. Het programma ondersteunt de ontwikkeling van creatieve, inclusieve en duurzame technologieën door middel van samenwerking tussen kunstenaars, wetenschappers, ingenieurs en onderzoekers. Centraal staat het idee dat kunst, wetenschap en technologie erbij gebaat zijn als de beoefenaars ervan hun kijk met elkaar delen en nieuwe wegen voor onderzoek en bedrijvigheid inslaan.

iPortunus is opgezet om meer mobiliteitsmogelijkheden te bieden en internationale samenwerking te stimuleren, zodat kunstenaars en culturele professionals kunnen werken, optreden en coproduceren in andere landen, toegang krijgen tot verschillende markten, een nieuw publiek of nieuwe volgers kunnen aantrekken, internationale samenwerking kunnen versterken en hun carrière een nieuwe wending kunnen geven.

Het Nieuw Europees Bauhaus-initiatief heeft tot doel een creatieve en interdisciplinaire beweging op gang te brengen die de Europese Green Deal verbindt met het dagelijks leven van de EU-burgers. Het initiatief wordt ontwikkeld in een proces van co-design met directe inbreng van burgers, deskundigen, bedrijven en instellingen en heeft de volgende doelstellingen:

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) is specifiek gericht op maatregelen voor vroegtijdige integratie, waarbij lokale en regionale overheden en het maatschappelijk middenveld een hoger cofinancieringspercentage dan het standaardpercentage kunnen genieten. Het nieuwe programma is voornamelijk toegespitst op de vroege stadia van integratie, en de algemene doelstellingen zijn:

Het venster Sociale investeringen en vaardigheden bevordert: de ontwikkeling van vaardigheden en sleutelcompetenties, de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de inzetbaarheid en een intensiever gebruik van vaardigheden door middel van onderwijs en opleiding, waaronder opleiding op de werkplek en aanverwante activiteiten.

De projecten bevorderen mobiliteitsactiviteiten voor:

  • lerenden: scholieren, studenten, stagiairs, leerlingen, jongeren en volwassen lerenden;
  • personeel: professoren, leerkrachten, opleiders, jeugdwerkers en personeel van organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

De projecten willen lerenden vooral helpen kennis, vaardigheden (met inbegrip van taalvaardigheden) en attitudes te verwerven.

Met het subprogramma van LIFE voor de transitie naar schone energie wordt de transitie naar een energie-efficiënte, klimaatneutrale en klimaatbestendige economie op basis van hernieuwbare energie ondersteund.

Het programma verstrekt financiering voor coördinatie- en ondersteunende maatregelen met een hoge EU-meerwaarde waarmee wordt beoogd om marktbelemmeringen weg te nemen die de sociaal-economische transitie naar duurzame energie bemoeilijken.

Het LIFE-programma cofinanciert projecten op de volgende gebieden:
• aanpassing van stedelijke gebieden en ruimtelijke ordening;
• bestendigheid van de infrastructuur;
• duurzaam waterbeheer in vaak door droogte getroffen gebieden;
• overstromings- en kustbeheer;
• veerkracht van de landbouw-, bosbouw- en toeristische sector;
• ondersteuning van de ultraperifere regio’s van de EU ter versterking van hun paraatheid voor extreme weersomstandigheden, met name in kustgebieden.

Een solidariteitsproject is een solidariteitsactiviteit zonder winstoogmerk die door jongeren zelf wordt opgestart, ontwikkeld en uitgevoerd voor een periode van twee tot twaalf maanden.

Bij een project is een groep van minimaal vijf jongeren betrokken die zich richten op een duidelijk vastgesteld onderwerp dat zij verkennen door middel van dagelijkse activiteiten waarbij alle leden van de groep betrokken zijn.

Met deze financieringsmogelijkheid worden projecten in de culturele en creatieve sectoren ondersteund. Daarbij kunnen een brede reeks activiteiten en initiatieven en een breed scala aan aanvragers worden gesteund. De steun is bedoeld voor projecten die een transnationale culturele samenwerking omvatten en bijdragen aan de creatie en verspreiding van Europese kunstwerken en kunstenaars over grenzen heen.

Doel van het proefproject is bij te dragen tot een goed functionerende publieke ruimte die burgers voorziet van nieuws en documentaires in een voor de bevordering van de Europese democratie noodzakelijk modern grensoverschrijdend formaat dat in hun eigen lidstaat beschikbaar is, en waarbij uitdagingen kunnen worden aangegaan zoals de dominantie van de Europese publieke ruimte door enkele machtige buiten Europa gevestigde tv- en videonieuwsplatforms en -bedrijven en het veranderende consumentengedrag ten aanzien van infotainmentformaten.

Een EU-missie is een gecoördineerde inspanning van de Commissie om de nodige middelen te bundelen in de vorm van financieringsprogramma’s, beleidsmaatregelen en regelgeving en andere activiteiten. De missies beogen ook publieke en particuliere actoren – bijvoorbeeld EU-lidstaten, regionale en lokale autoriteiten, onderzoeksinstellingen, landbouwers en grondbeheerders, ondernemers en investeerders – te mobiliseren en te activeren om voor een reële en duurzame impact te zorgen.

Als onderdeel van Horizon Europa beoogt het programma voor Europese innovatie-ecosystemen (EIE) meer verbonden, inclusieve en efficiënte innovatie-ecosystemen tot stand te brengen en de opschaling van bedrijven te ondersteunen conform de nieuwe Europese innovatieagenda.

Innovatie-ecosystemen

Het programma “ACS-EU towards a viable cultural industry” heeft tot doel het potentieel van de culturele en creatieve sector aan te zwengelen en de bijdrage ervan aan de sociale en economische ontwikkeling van de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (de ACS-landen) te bevorderen. Het programma is erop toegespitst ondernemerschap en culturele innovatie aan te moedigen, nieuwe banen te creëren en het inkomen van kunstenaars en culturele professionals te verhogen.

De kennis- en innovatiegemeenschappen van het EIT zijn partnerschappen die bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten bij elkaar brengen met als doel hun samenwerking te versterken en een gunstig klimaat te scheppen voor creatieve denkprocessen en innovatie. De gemeenschappen dragen bij aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, de opstart van nieuwe bedrijven en de opleiding van een nieuwe generatie ondernemers. De cultuur- en creativiteitsgemeenschap van het EIT zal innovatieve oplossingen opleveren die de sectoren en industrieën sterker en veerkrachtiger helpen maken.

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) is een nieuw financieringsprogramma van de EU dat erop is toegespitst digitale technologie naar bedrijven, burgers en overheidsdiensten te brengen. Het programma verstrekt strategische financiering zodat wij de vele uitdagingen waar wij vandaag de dag mee worden geconfronteerd op het gebied van digitale technologieën en infrastructuren kunnen aangaan.

Investeringsactiviteiten omvatten activiteiten op het gebied van onderzoek, innovatie, demonstratie en digitale activiteiten, met inbegrip van investeringen in verband met de lancering van nieuwe producten en technologieën op de markt. Ook wordt geïnvesteerd in de innovatie van organisaties en processen, inclusief nieuwe en innovatieve bedrijfsmodellen in verschillende sectoren.

Cluster 5, “Klimaat, energie en mobiliteit”, ondersteunt de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Belanghebbenden in de culturele en creatieve sector kunnen betrokken worden bij:

Projecten van cluster 3, “Civiele veiligheid voor de samenleving”, zullen de uitvoering van beleidsprioriteiten van de EU in verband met veiligheid, met inbegrip van cyberveiligheid, risicobeperking bij rampen en veerkracht ondersteunen. Culturele en creatieve belanghebbenden kunnen betrokken raken bij: • onderzoeksprojecten die bijdragen aan de bestrijding van smokkel van cultuurgoederen; • de beoordeling van het risico op rampen en kwetsbaarheden op culturele-erfgoedlocaties; • grote culturele evenementen.

Cluster 1, “Gezondheid”, is gericht op de totstandbrenging van een sterkere, meer inclusieve en democratischere Europese samenleving. De focus ligt op de ontwikkeling van belangrijke opkomende digitale technologieën, sectoren en waardeketens.

Cluster 2, “Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving”, is gericht op de verwezenlijking van EU-doelstellingen en -prioriteiten in verband met:
• het verbeteren van het democratisch bestuur en de participatie van burgers;
• het beschermen en bevorderen van cultureel erfgoed; en
• het inspelen op en vormgeven van sociale, economische, technologische en culturele transformaties.

FARNET is een gemeenschap van mensen die betrokken zijn bij vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). De betrokken gemeenschap brengt plaatselijke actiegroepen visserij (FLAG’s), beheersinstanties, burgers en deskundigen uit de gehele EU bij elkaar om te werken aan de duurzame ontwikkeling van visserij- en kustgebieden. In het verleden werden vaak projecten in verband met kunst en ambachten en cultureel erfgoed gesteund door dit initiatief.

Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie helpt regio’s en mensen bij het ondervangen van de sociale, werkgelegenheids-, economische en milieueffecten van de transitie op weg naar het bereiken van de klimaat- en energiedoelstellingen van de Unie voor 2030 en een klimaatneutrale economie tegen 2050 op basis van de Overeenkomst van Parijs. Het fonds is een belangrijk instrument om de gebieden die het zwaarst door de transitie naar klimaatneutraliteit worden geraakt te ondersteunen en te voorzien van op maat gesneden steun.

Het EFRO maakt deel uit van het cohesiebeleid van de EU en is gericht op het versterken van de economische, sociale en territoriale samenhang in de Europese Unie door onevenwichtigheden tussen haar regio’s te corrigeren via economisch herstel, het creëren van werkgelegenheid, versterking van het concurrentievermogen, innovatie en duurzaamheid. Het EFRO geeft uitvoering aan de politieke prioriteiten van de Unie, en met name aan de groene en digitale transitie.

De allianties zijn bedoeld om de innovatiecapaciteit van Europa te versterken door innovatie te stimuleren via samenwerking en kennisoverdracht tussen hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding (zowel initieel als postinitieel) en de ruimere sociaaleconomische omgeving, waaronder ook onderzoeksinstellingen.

De programmagids is hier beschikbaar.

Met deze actie wordt steun verleend voor het opzetten en ontwikkelen van Europese platforms van kenniscentra voor beroepsopleiding, die bijdragen aan regionale ontwikkeling, innovatie en slimme-specialisatiestrategieën en aan internationale samenwerkingsplatforms.

De platforms staan open voor deelname van landen met goed ontwikkelde stelsels van excellente beroepsopleidingen, alsook voor landen die vergelijkbare benaderingen ontwikkelen.

  • Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus zijn geïntegreerde transnationale studieprogramma’s op masterniveau. Zij verbeteren de aantrekkelijkheid en excellentie van het Europese hoger onderwijs in de wereld en maken talent warm voor Europa.

De programma’s resulteren in de toekenning van een gezamenlijk masterdiploma of meerdere masterdiploma’s.

Kleinschalige partnerschappen zijn erop gericht de toegang tot het Erasmus+-programma te verbreden, zodat ook moeilijk te bereiken kleinschalige organisaties en particulieren die actief zijn op het gebied van schoolonderwijs, volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen en jeugdzaken eraan kunnen deelnemen.

De subsidies zijn bedoeld voor lage financieringsniveaus, voor projecten van korte duur.

Virtuele uitwisselingen zijn onlineactiviteiten met meerdere mensen.

Zij bevorderen de interculturele dialoog en de ontwikkeling van zachte vaardigheden van personen uit niet met het programma geassocieerde derde landen, EU-lidstaten of met het programma geassocieerde derde landen.

De uitwisselingen vinden plaats in kleine groepen en worden altijd geleid door een getrainde facilitator.

De programmagids is hier beschikbaar.

Het subprogramma voor de circulaire economie en levenskwaliteit heeft ten doel om de transitie naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie zonder giftige stoffen vergemakkelijken en het milieu te beschermen en te herstellen en de kwaliteit ervan te verbeteren.

Het subprogramma omvat rechtstreekse interventies en kan de integratie van deze doelstellingen in ander beleid ondersteunen.

Vrijwilligersteams op gebieden met een hoge prioriteit zijn grootschalige projecten met een grote impact. Bij deze projecten zijn jongeren uit ten minste twee landen betrokken. De projecten betreffen kortlopende interventies om gemeenschappelijke Europese uitdagingen aan te pakken op beleidsgebieden die elk jaar op EU-niveau worden vastgesteld.

Aanvragen kunnen:

Vrijwilligersprojecten bieden jongeren de mogelijkheid om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten waarmee wordt voorzien in de behoeften van hun lokale gemeenschap.

Het vrijwilligerswerk kan plaatsvinden in het land waar een vrijwilliger woont of in een ander land (grensoverschrijdend vrijwilligerswerk). De projecten kunnen een breed scala aan gebieden bestrijken, zoals milieubescherming, mitigatie van klimaatverandering of sociale inclusie.

Het lab voor creatieve innovatie zal actoren uit alle culturele en creatieve sectoren stimuleren om innovatieve digitale oplossingen te ontwerpen en te testen die een mogelijke positieve impact op de lange termijn hebben op meerdere culturele en creatieve sectoren.

Subscribe to Onderwijsinstelling