Skip to main content

Culture and Creativity

Vozlišča digitalnih inovacij pomagajo podjetjem, da izkoristijo digitalne priložnosti za izboljšanje svojih postopkov in izdelkov, s tem pa postanejo bolj konkurenčna. Sredstva EU bodo na voljo vozliščem, ki jih že podpirajo (ali jih bodo) podprle njihove države članice (ali regije), da bi se povečal učinek javnega financiranja. Program za digitalno Evropo bo povečal zmogljivosti izbranih vozlišč za kritje dejavnosti z jasno evropsko dodano vrednostjo, ki temeljijo na povezovanju vozlišč in spodbujanju prenosa strokovnega znanja.

S+T+ARTS je platforma, katere cilj je tesneje povezati tehnologijo in umetniško ustvarjanje, da bi se spoprijeli s socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi izzivi, s katerimi se sooča Evropa. Podpira razvoj bolj ustvarjalnih, vključujočih in trajnostnih tehnologij s sodelovanjem med umetniki, znanstveniki, inženirji in raziskovalci. Osrednja ideja je, da imajo lahko umetnost, znanost in tehnologija koristi od izmenjave pogledov in odpiranja novih poti za raziskave in poslovanje.

S+T+ARTS prek različnih stebrov ponuja:

Partnerski projekt WORTH podpira mala in srednja podjetja v ustvarjalnem sektorju pri nadnacionalnem sodelovanju z namenom razvoja inovativnih izdelkov, ki temeljijo na oblikovanju, s spodbujanjem izmenjave in partnerstva med ustvarjalci, oblikovalci, proizvajalci, obrtniki in tehnološkimi podjetji. Temelji na ključnih načelih, kot so kakovost izkušenj, vključno s slogom in estetiko, zdravim in varnim življenjskim okoljem, trajnostnostjo, krožnostjo ter vključenostjo in dostopnostjo, tudi cenovno. Projekt WORTH II, ki se je začel izvajati leta 2021, sledi uspehu prve izdaje (2017–2021).

Program iPortunus je namenjen razširjanju priložnosti za mobilnost in spodbujanju mednarodnega sodelovanja, ki umetnikom in kulturnim delavcem omogoča, da delajo, nastopajo in sodelujejo v koprodukcijah v različnih državah. Omogoča jim dostop do različnih trgov, pomaga pritegniti nova občinstva ali sledilce, krepiti mednarodno sodelovanje in izboljšati poklicne možnosti.

Pobuda novi evropski Bauhaus želi vzpostaviti ustvarjalno in interdisciplinarno gibanje, ki bi povezalo evropski zeleni dogovor z vsakdanjim življenjem državljanov EU. Pobuda zajema neposredno sodelovanje državljanov, strokovnjakov, podjetij in institucij. Cilji pobude:

AMIF posebej podpira ukrepe za zgodnje vključevanje, lokalnim in regionalnim organom ter civilni družbi pa omogoča višjo stopnjo financiranja od standardne. Novi program se osredotoča predvsem na zgodnje faze vključevanja, njegovi splošni cilji pa so:

Sklop za socialne naložbe ter znanja in spretnosti spodbuja: razvoj znanj in spretnosti ter ključnih kompetenc; usklajevanje in večjo uporabo znanj in spretnosti prek izobraževanja in usposabljanja, vključno z usposabljanjem na delovnem mestu in povezanimi dejavnostmi. Podpira tudi projekte, ki vključujejo socialne inovacije, zdravstvene storitve, staranje in dolgotrajno oskrbo, dostop do preventive, inovativno zdravljenje in možnosti e-zdravja, vključevanje in dostopnost ter kulturne in ustvarjalne dejavnosti s socialnim ciljem.

Sklop InvestEU za MSP olajšuje dostop do financiranja in njegovo razpoložljivost predvsem za MSP in mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, vključno z inovativnimi podjetji ter podjetji v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Omogoča tudi kapitalsko podporo za MSP, ki v smislu državne pomoči niso bili v težavah že konec leta 2019, vendar se od takrat soočajo z znatnimi tveganji zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.

Podprogram za prehod na čisto energijo LIFE podpira prehod na energetsko učinkovito, podnebno nevtralno in odporno gospodarstvo, ki temelji na energiji iz obnovljivih virov.

Zagotavlja financiranje usklajevalnih in podpornih ukrepov z visoko dodano vrednostjo EU, namenjenih odpravljanju tržnih ovir, ki ovirajo socialno-ekonomski prehod na trajnostno energijo.

Projekti običajno vključujejo več malih in srednjih deležnikov, več akterjev, vključno z lokalnimi in regionalnimi javnimi organi ter neprofitnimi organizacijami, pri njih pa sodelujejo tudi potrošniki.

Program LIFE sofinancira projekte na naslednjih področjih:
• prilagajanje mest in načrtovanje rabe tal
• odpornost infrastrukture
• trajnostno gospodarjenje z vodo na sušnih območjih
• obvladovanje poplav in upravljanje obalnih območij
• odpornost kmetijskega, gozdarskega in turističnega sektorja
• podpora najbolj oddaljenim regijam EU za njihovo pripravljenost na skrajne vremenske pojave, predvsem na obalnih območjih

Solidarnostni projekt je neprofitna solidarnostna aktivnost, ki jo začnejo, razvijejo in izvajajo mladi za obdobje od dveh do dvanajstih mesecev.

Pri projektu sodeluje skupina najmanj petih mladih, ki se osredotočijo na jasno opredeljeno temo za obravnavo v okviru vsakodnevnih aktivnosti, v katere so vključeni vsi člani skupine.

Solidarnostni projekti obravnavajo ključne izzive znotraj skupnosti, kjer je primerno, tudi tiste, opredeljene skupaj v obmejnih regijah, ki prinašajo tudi jasno evropsko dodano vrednost.

Erasmus za mlade podjetnike je program čezmejnih izmenjav, ki nadobudnim mladim podjetnikom in podjetnicam omogoča, da sodelujejo z izkušenimi podjetniki, ki vodijo mala podjetja v drugih državah, in se učijo od njih.

Ta možnost financiranja podpira projekte na področju prevajanja, objavljanja, razširjanja in promoviranja leposlovja. Podpora je namenjena:

  • krepitvi kroženja in raznolikosti evropskih literarnih del na nadnacionalni ravni
  • doseganju novih ciljnih skupin na področju evropske literature v EU in zunaj nje
  • krepitvi konkurenčnosti knjižnega sektorja

Manjši projekti lahko zajemajo prevode največ 10 različnih knjig.

Srednje veliki projekti lahko zajemajo prevode največ 20 različnih knjig.

Ta možnost financiranja podpira projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Shema je na voljo za številne dejavnosti in pobude ter prijavitelje. Podpora je namenjena projektom, ki vključujejo nadnacionalno kulturno sodelovanje in prispevajo h krepitvi ustvarjanja in kroženja evropskih umetniških del in umetnikov na nadnacionalni ravni. Poudarek je tudi na financiranju projektov, ki podpirajo evropski kulturni in ustvarjalni sektor pri spodbujanju nadarjenosti, inovativnosti in uspešnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti.

Cilj pilotnega projekta je prispevati k delujoči javni sferi, v kateri se novice in dokumentarci, ki so potrebni za obstoj evropske demokracije, državljanom zagotavljajo v sodobnem formatu ter so na voljo prek meja in v njihovi državi članici. S tem bi obravnavali izzive, kot je prevlada nekaj vplivnih korporacij in portalov televizijskih in video novic s sedežem zunaj Evrope v evropski javni sferi ter spremembe v odnosu potrošnikov do vsebin informativno-razvedrilnega značaja.

Misije EU so usklajena prizadevanja Komisije za združevanje potrebnih virov v smislu programov financiranja, politik in predpisov ter drugih dejavnosti. Njihov namen je tudi pritegniti in aktivirati javne in zasebne akterje, kot so države članice EU, regionalni in lokalni organi, raziskovalni inštituti, kmetje in upravljavci zemljišč, podjetniki in vlagatelji, ter tako doseči resnične in trajne učinke. Misije vključujejo državljane in državljanke, da bi se povečalo uvajanje novih rešitev in pristopov v družbi.

V okviru programa Obzorje Evropa je cilj programa za evropske inovacijske ekosisteme (EIE) ustvariti bolj povezane, vključujoče in učinkovite inovacijske ekosisteme ter podpreti širitev podjetij, kot je opredeljeno v novem evropskem programu za inovacije.

Inovacijski ekosistemi

Cilj ukrepa je pritegniti mlade Evropejce in Evropejke k sodelovanju v urejenih spletnih prostorih s premišljenimi vsebinami, ki spodbujajo k razmišljanju o aktualnih vprašanjih. V teh prostorih bodo lahko mladi primerjali različna stališča iz vseh krajev Evrope ter razpravljali s svojimi vrstniki iz drugih držav članic, ki jih zanimajo podobne teme in združujejo podobne pobude EU.

Predstavljanje in prepoznavnost ranljivih skupin, kot so migranti in begunci, v medijih sta v glavnih družbenih medijih po vsej Evropi in ob upoštevanju razmer v Ukrajini še vedno zanemarljiva. Cilj je še naprej iskati načine za spodbujanje vključujočih družbenih medijev v Evropi in pomoč tem skupinam pri pripovedovanju lastnih zgodb o mestu in vlogi beguncev in migrantov v evropskih družbah in skupnostih.

 

Namen podpore za razvoj evropskih mini svežnjev je spodbujati konkurenčnost neodvisnih evropskih produkcijskih podjetij v državah z manjšo avdiovizualno zmogljivostjo (države LCC skupine A in B) ter povečati njihovo gospodarsko težo na trgu.


Podpora bo namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim podjetjem, ki lahko razvijejo sveženj od dveh do treh avdiovizualnih del (igrani in animirani filmi, kreativni dokumentarni filmi).

Podpora bo namenjena evropskim festivalom, ki imajo v svojem programu znaten delež nenacionalnih evropskih avdiovizualnih del, zlasti celoletnim dejavnostim za pritegnitev širšega in novega občinstva ter inovativnim dejavnostim za doseganje občinstva in pobudam za mlajše občinstvo.

Ukrep evropskega skupnega razvoja podpira sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji pri razvoju skupnega projekta za komercialno rabo, namenjenega predvajanju v kinematografih, na televiziji ali digitalnih platformah ali v okolju z več platformami, in sicer v naslednjih kategorijah: animirani film, kreativni dokumentarni film ali igrani film.

Podpora bo namenjena razvoju del in prototipov interaktivnega pripovedovanja zgodb z izvirnimi vsebinami in/ali kakovostnimi igrami za proizvodnjo in komercialno uporabo po vsem svetu prek osebnih računalnikov, konzol, mobilnih naprav, tabličnih računalnikov, pametnih telefonov in drugih tehnologij.

Ukrep Filmi v gibanju spodbuja in podpira širšo distribucijo novejših tujih evropskih filmov s spodbujanjem prodajnih zastopnikov in filmskih distributerjev k vlaganju v promocijo in ustrezno distribucijo nenacionalnih evropskih filmov.


Financirane bodo kampanje, ki jih usklajujejo prodajni zastopniki filmov, za vseevropsko kinematografsko in/ali spletno distribucijo upravičenih evropskih filmov.

Podpora prodaji evropskih filmov spodbuja in podpira širšo nadnacionalno distribucijo novejših evropskih filmov z zagotavljanjem sredstev evropskim prodajnim zastopnikom na podlagi njihove uspešnosti na trgu za nadaljnje naložbe v nakup, promocijo in distribucijo (tudi na spletu) novejših nenacionalnih evropskih filmov.

Financiranje dejavnosti poteka v dveh fazah:

Cilj podpore za evropski razvoj klap je spodbujati konkurenčnost evropskih neodvisnih produkcijskih družb in povečati njihovo gospodarsko težo na trgu. Podpora je namenjena tudi povečanju zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj projektov, ki bi lahko krožili po vsej Evropi in zunaj nje, ter olajšanju evropske in mednarodne koprodukcije.

Cilj je podpreti pobude, ki spodbujajo razvoj in angažiranje občinstva, vključno z dejavnostmi filmskega izobraževanja, ki so zlasti usmerjene na mlado občinstvo.


Projekti, ki zagotavljajo vseevropsko sodelovanje in inovativne koncepte, zlasti z uporabo novih digitalnih orodij, katerih cilj je:

Cilj ukrepa v zvezi z inovativnimi orodji in poslovnimi modeli je okrepiti konkurenčnost, nadgradljivost in trajnostnost evropskih akterjev, izboljšati prepoznavnost in razpoložljivost evropskih del ter pritegniti večje občinstvo v digitalnem okolju.

Namen ukrepa je podpreti projekte, ki se osredotočajo na posebne izzive avdiovizualnega sektorja, kot so odkrivnost, določanje zaporedja postopnega začetka predvajanja, financiranje in teritorialnost, da bi širši javnosti omogočili obsežno in prepoznavno spletno in čezmejno ponudbo evropskih del.

Cilj podpore televizijskim in spletnim vsebinam je povečati zmogljivost avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo močnih projektov z velikim potencialom za kroženje po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem sektorju.

Cilj programa „AKP-EU na poti k uspešni kulturni industriji“ je povečati potencial kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter njegov prispevek k družbenemu in gospodarskemu razvoju afriških, karibskih in pacifiških držav. Cilj programa je spodbujati podjetništvo in kulturne inovacije, ustvarjati nova delovna mesta ter povečati prihodke umetnikov in kulturnih delavcev.

Skupnosti znanja in inovacij v okviru inštituta za inovacije in tehnologijo so partnerstva, ki združujejo podjetja, raziskovalna središča in univerze ter so namenjena krepitvi njihovega sodelovanja in oblikovanju spodbudnega okolja za ustvarjalno razmišljanje in razvoj inovacij. Skupnosti prispevajo k razvoju inovativnih izdelkov in storitev, ustanavljanju novih podjetij in usposabljanju nove generacije podjetnikov. Skupnost EIT z naslovom Kultura in ustvarjalnost bo zagotavljala inovativne rešitve, ki bodo gospodarskim panogam in industrijam pomagale, da postanejo močnejše in odpornejše.

Program za digitalno Evropo (DIGITAL) je nov program financiranja EU s poudarkom na približevanju digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Program zagotavlja strateško financiranje za reševanje številnih izzivov na področju digitalnih tehnologij in infrastruktur. Cilj programa je pospešiti gospodarsko okrevanje ter usmerjati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, da bo koristila vsem, zlasti pa malim in srednjim podjetjem.

Naložbene dejavnosti vključujejo raziskave, inovacije ter predstavitvene in digitalne dejavnosti, vključno z naložbami za uvajanje novih proizvodov in tehnologij na trg. Zajemajo tudi organizacijske in procesne inovacije, vključno z novimi in inovativnimi poslovnimi modeli na različnih področjih. Ta področja lahko med drugim vključujejo sektorje, kot so energetika, energetsko intenzivna industrija, okolje, modro gospodarstvo, pomorstvo, promet, zdravje, znanosti o življenju, biotehnologija, agroživilstvo, obramba, vesolje ter kultura in ustvarjalni sektor.

Dejavnosti v okviru podprograma „Širitev sodelovanja in krepitev evropskega raziskovalnega prostora“ so namenjene spodbujanju razširjanja in izkoriščanja rezultatov raziskav s krepitvijo interakcije med izobraževanjem in raziskavami. Deležniki s področja kulture in ustvarjalnosti so lahko kot partnerji vključeni v raziskovalne projekte za krepitev regionalne inovacijske odličnosti, ki vključujejo ekosisteme različnih akterjev, ki lahko v procesu raziskav in inovacij širijo znanje in povečujejo udeležbo.

Sklop 5 „Podnebje, energija in mobilnost“ podpira izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. Deležniki s področja kulture in ustvarjalnosti se lahko vključijo v:

Projekti sklopa 3 „Civilna varnost za družbo“ bodo podpirali izvajanje prednostnih nalog politike EU v zvezi z varnostjo, med drugim kibernetsko, ter zmanjševanjem tveganja nesreč in odpornostjo. Deležniki iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev se lahko vključijo v: • raziskovalne projekte, ki prispevajo k boju proti nedovoljeni trgovini s predmeti kulturne dediščine; • oceno tveganja nesreč in ranljivosti območij kulturne dediščine; • velike kulturne prireditve.

1. sklop „Zdravje“ je namenjen oblikovanju močnejše, bolj vključujoče in demokratične evropske družbe. Osredotoča se na razvoj ključnih digitalnih tehnologij v vzponu, sektorjev in vrednostnih verig.

Razpisi za zbiranje predlogov v okviru cilja „Zdravje v hitro spreminjajoči se družbi“ lahko vključujejo deležnike s področja kulture kot partnerje, ki lahko spodbujajo bolj zdrave načine življenja in vedenja ter podprejo učinkovite rešitve za spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni.

Sklop 2 „Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba“ je namenjen uresničevanju ciljev in prednostnih nalog EU, povezanih s:
• krepitvijo demokratičnega upravljanja in udeležbe državljanov
• varstvom in spodbujanjem kulturne dediščine ter
• odzivanjem na družbene, gospodarske, tehnološke in kulturne spremembe ter njihovim oblikovanjem

Predlogi lahko vključujejo inovativne raziskave o:
• demokraciji in upravljanju
• evropski kulturni dediščini ter kulturnem in ustvarjalnem sektorju
• družbenih in gospodarskih spremembah

FARNET združuje ljudi in skupnosti, ki si prizadevajo spodbujati lokalni razvoj v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Ta skupnost združuje lokalne akcijske skupine za ribištvo, organe upravljanja ter državljane in strokovnjake iz vse EU, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj ribištva in obalnih območij. V preteklosti je ta pobuda pogosto podpirala projekte, povezane z umetnostjo in obrtjo ter kulturno dediščino.

S pomočjo mehanizma za pravični prehod se regijam in ljudem omogoča, da obravnavajo socialne, zaposlitvene, gospodarske in okoljske učinke, ki jih ima prehod na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 in na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050 na podlagi Pariškega sporazuma. Sklad je ključnega pomena za zagotavljanje prilagojene podpore območjem, ki jih bo prehod na podnebno nevtralnost najbolj prizadel. Sklad blaži socialno-ekonomske stroške zaradi podnebnega prehoda ter podpira gospodarsko diverzifikacijo in preusmeritev zadevnih območij.

ESRR je del kohezijske politike EU, njegov cilj pa je okrepiti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v Evropski uniji z odpravljanjem neravnotežij med regijami, in sicer s podpiranjem gospodarskega okrevanja, ustvarjanja delovnih mest, konkurenčnosti, inovacij in trajnostnosti. Uresničuje politične prednostne naloge Unije, zlasti zeleni in digitalni prehod.

V okviru ESRR programi Interreg podpirajo čezmejno (Interreg A in IPA), transnacionalno (Interreg B) in medregionalno (Interreg C) sodelovanje ter sodelovanje najbolj oddaljenih regij.

EKSRP spodbujajo naložbe v podeželsko infrastrukturo. Veliko podeželskih območij v EU pestijo strukturni problemi, kot so pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih priložnosti, pomanjkanje strokovnega znanja, premalo naložb v povezljivost, infrastrukturo in osnovne storitve ter odseljevanje mladih. Podpora kulturnim projektom v programu ni jasno omenjena, vendar EKSRP spodbujajo naložbe v podeželsko infrastrukturo, kar ne izključuje kulturne infrastrukture.

Cilj koalicij je okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope s spodbujanjem inovacij s sodelovanjem in pretokom znanja med področjem visokošolskega izobraževanja, področjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (začetnega in nadaljnjega) ter širšim vključevanjem socialno-ekonomskega okvira, vključno s področjem raziskav.

Vodnik za prijavitelje je na voljo tukaj.

Sodelovalna partnerstva omogočajo organizacijam, da:

  • povečajo kakovost in ustreznost svojih dejavnosti
  • razvijajo in krepijo svoje mreže partnerjev
  • povečajo svoje zmogljivosti za skupno delovanje na nadnacionalni ravni
  • spodbujajo internacionalizacijo svojih dejavnosti
  • izmenjujejo in razvijajo nove prakse in zamisli

Projekti so namenjeni razvoju inovativnih praks in izvajanju skupnih pobud, ki spodbujajo sodelovanje, vzajemno učenje in izmenjavo izkušenj na evropski ravni.

Cilj podprograma za krožno gospodarstvo in kakovost življenja je olajšati prehod na trajnostno, krožno in energetsko učinkovito gospodarstvo brez strupov, ki je odporno na podnebne spremembe, ter varovati, obnoviti in izboljšati kakovost okolja.

Podprogram vključuje neposredne intervencije, podpira pa lahko tudi vključevanje teh ciljev v druge politike.

Evropska podjetniška mreža (Enterprise Europe Network – EEN) je regionalna mreža in točka „vse na enem mestu“ za mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost. Mreža EEN malim in srednje velikim podjetjem zagotavlja podporo pri poslovanju in jim svetuje glede priložnosti na notranjem trgu. Mreža sodeluje z regionalnimi pobudami, kot so platforme za pametno specializacijo, skupnosti znanja in inovacij ter centri za ključno omogočitveno tehnologijo.

Laboratorij za ustvarjalne inovacije bo akterje iz vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjev spodbudil k oblikovanju in preskušanju inovativnih digitalnih rešitev s potencialnim pozitivnim dolgoročnim učinkom na več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Laboratorij bo olajšal oblikovanje inovativnih rešitev (npr. orodij, modelov in metodologij), ki se lahko uporabljajo v avdiovizualnem sektorju in vsaj v še enem ustvarjalnem in/ali kulturnem sektorju. Rešitve bi morale biti zlahka ponovljive in bi morale imeti zmožnost prodora na trg.

Subscribe to Zasebna organizacija