Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS je platforma, jejímž cílem je těsněji propojit technologie a uměleckou praxi s cílem řešit sociální, environmentální a hospodářské výzvy, kterým Evropa čelí. Podporuje tvorbu kreativnějších, inkluzivnějších a udržitelnějších technologií prostřednictvím spolupráce mezi umělci, vědci, inženýry a výzkumnými pracovníky. Její hlavní myšlenkou je, že umění, věda a technologie mohou mít prospěch z toho, že si mohou vzájemně předávat svůj pohled na věc a že se pro výzkum a podnikání otevřou nové možnosti.

Prostřednictvím svých několika pilířů S+T+ARTS nabízí:

Podpora v oblasti sociálních investic a dovedností usnadňuje: rozvoj dovedností a klíčových kompetencí; sladění, zavádění a využití vyšší úrovně dovedností, a to prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy, včetně odborné přípravy na pracovišti a souvisejících činností. Podpora pro tuto oblast se týká také projektů zahrnujících sociální inovace, zdravotní služby, stárnutí a dlouhodobou péči, přístup k prevenci, možnosti inovativní léčby a elektronického zdravotnictví, začlenění a přístupnost a kulturní a kreativní činnosti se sociálním cílem.

Nástroj InvestEU pro malé a střední podniky usnadňuje přístup k financování a jeho dostupnost především pro malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací, včetně inovativních podniků a podniků působících v kulturním a kreativním odvětví, jakož i pro malé společnosti se střední tržní kapitalizací. Kromě toho nabízí možnost kapitálové podpory malým a středním podnikům, které nebyly na konci roku 2019 z hlediska státní podpory v obtížích, ale v důsledku krize způsobené pandemií covidu-19 čelí od té doby významným rizikům.

Projekty podporují činnosti v oblasti mobility určené

  • osobám, které se vzdělávají: žákům, studentům, stážistům, učňům, mladým lidem, dospělým, kteří se vzdělávají
  • zaměstnancům: profesorům, učitelům, školitelům, pracovníkům s mládeží a osobám pracujícím v organizacích působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Projekty se zaměřují především na podporu osob, které se vzdělávají, při získávání znalostí, dovedností a postojů, včetně jazykových kompetencí.

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají mladí začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných partnerských zemích.

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

V rámci misí EU Komise koordinuje sdružování nezbytných zdrojů týkající se programů financování, politik a předpisů a dalších činností. Cílem těchto misí je také mobilizovat a stimulovat veřejné i soukromé subjekty, jako jsou členské státy EU, regionální a místní orgány, výzkumné ústavy, zemědělci a správci půdy, podnikatelé a investoři, aby se dosáhlo reálných a trvalých výsledků. Aby společnost snáze přijala nová řešení a přístupy, bude se v rámci misí navazovat přímý kontakt s občany.

Program Evropské inovační ekosystémy (EIE), který je součástí programu Horizont Evropa, usiluje o vytvoření propojenějších, inkluzivnějších a účinnějších inovačních ekosystémů a o podporu rozšiřování podniků, jak je stanoveno v novém evropském programu inovací.

Inovační ekosystémy

Mediální zastoupení, prezentace a viditelnost zranitelných skupin, jako jsou migranti a uprchlíci, zůstává v mainstreamových sociálních médiích v celé Evropě okrajové, a to i s ohledem na situaci na Ukrajině. Cílem je i nadále najít způsoby, jak podpořit inkluzivní sociální média v Evropě a pomoci těmto skupinám vytvářet vlastní narativy o místě a úloze uprchlíků a migrantů v evropské společnosti a komunitách.

 

Cílem podpory vývoje evropského minikatalogu projektů je posílit konkurenceschopnost evropských nezávislých produkčních společností v zemích s nízkou audiovizuální kapacitou (LCC skupina A a LCC skupina B) a zvýšit jejich ekonomickou váhu na trhu.


Podpora bude poskytnuta nezávislým evropským produkčním společnostem, které budou schopny vytvořit skupinu 2 až 3 audiovizuálních děl (hraná tvorba, animace, tvůrčí dokument).

Podporu obdrží evropské festivaly, které zařazují na svůj program významný podíl zahraničních evropských audiovizuálních děl a zaměřují se na celoroční činnosti s cílem rozšířit řady publika, popř. je získat zpět a které provádějí inovativní aktivity, jež oslovují publikum, jakož i iniciativy pro mladé diváky.

Evropská akce společného rozvoje podporuje spolupráci mezi evropskými produkčními společnostmi při vývoji jediného projektu pro obchodní využití, určeného ke kinodistribuci, televiznímu vysílání nebo komerčnímu využití na digitálních platformách nebo prostředí více platforem v těchto kategoriích: animace, kreativní dokumentární nebo původní hraná tvorba.

Podpora bude poskytnuta na vytvoření děl a prototypů interaktivního narativního zpracování původního obsahu a/nebo kvalitních her, které jsou určeny k produkci a celosvětovému komerčnímu využití prostřednictvím osobních počítačů, konzolí, mobilních zařízení, tabletů, chytrých telefonů a dalších technologií.

Akce Filmy v pohybu stimuluje širší distribuci nedávných zahraničních evropských filmů z nedávné doby a tuto distribuci podporuje, protože povzbuzuje obchodní zástupce a kinodistributory k investicím do propagace a adekvátní distribuce zahraničních evropských filmů.


K činnostem, které mají být financovány, patří kampaně zaměřené na celoevropskou kinodistribuci a/nebo online distribuci způsobilých evropských filmů, které koordinuje obchodní zástupce daného filmu.

Podpora prodeje evropských filmů povzbuzuje a podporuje širší nadnárodní distribuci evropských filmů z nedávné doby poskytováním finančních prostředků jejich evropským obchodním zástupcům na základě jejich výsledků na trhu na další opětovné investice do pořizování, propagace a distribuce (včetně online) zahraničních evropských filmů.

Financované činnosti se provádějí ve dvou fázích:

Cílem podpory vývoje evropského katalogu projektů je posílit konkurenceschopnost evropských nezávislých produkčních společností a zvýšit jejich ekonomickou váhu na trhu. Cílem je rovněž zvýšit kapacitu audiovizuálních producentů vytvářet projekty s potenciálem distribuce po celé Evropě i mimo ni a usnadnit evropskou a mezinárodní koprodukci.

Cílem je podpořit iniciativy podporující výchovu a aktivní účast publika, včetně činností v oblasti filmového vzdělávání, zaměřujících se zejména na mladé diváky.


Projekty zajišťující celoevropskou spolupráci a realizaci inovativních projektů, zejména s využitím nových digitálních nástrojů, jejichž cílem je:

Cílem akce Inovativní nástroje a obchodní modely je posílit konkurenceschopnost, rozšiřitelnost a udržitelnost evropských aktérů, jakož i zlepšit viditelnost a dostupnost evropských děl a zvýšit počet diváků v digitálním prostředí.

Cílem je podpořit projekty zaměřené na specifické výzvy audiovizuálního odvětví, jako je objevitelnost/dohledatelnost, posloupnost distribučních intervalů, financování a teritorialita, s cílem umožnit široké veřejnosti atraktivní a viditelnou nabídku evropských děl online a přeshraničně.

Cílem podpory televizního a online obsahu je, aby byli audiovizuální producenti ve větší míře schopni vytvářet a producentsky zajistit výrazné projekty se silným potenciálem k distribuci po celé Evropě i mimo ni a aby se v televizním a online odvětví usnadnily evropské a mezinárodní koprodukce.

Program AKT-EU „Směrem 2 životaschopnému kulturnímu průmyslu“ má za cíl posílit potenciál kulturního a tvůrčího odvětví a jeho příspěvek k sociálnímu a hospodářskému rozvoji afrických, karibských a tichomořských zemí (AKT). Program se zaměřuje na podporu podnikání a kulturní inovace, tvorbu nových pracovních míst a vyšších příjmů umělců a kulturních pracovníků.

Klastr 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“ má za cíl splnit cíle a priority EU související s:
• posílením demokratické správy věcí veřejných a občanské angažovanosti
• ochranou a podporou kulturního dědictví a
• reakcí na sociální, ekonomickou, technologickou a kulturní transformaci a její utváření.

Návrhy se mohou týkat realizace inovativního výzkumu v těchto oblastech:
• demokracie a správa věcí veřejných
• evropské kulturní dědictví a kulturní a kreativní odvětví
• socioekonomická transformace.

Partnerství pro spolupráci organizacím umožňují:

  • zvýšit kvalitu a relevantnost jejich činností
  • rozvíjet a posilovat jejich sítě partnerů
  • daleko účinněji společně působit na nadnárodní úrovni
  • posílit internacionalizaci svých aktivit
  • vyměňovat si nebo vypracovávat nové postupy a metody

Projekty mají za cíl vytvářet inovativní postupy a rovněž zavádět společné iniciativy na podporu spolupráce, vzájemného učení a výměny zkušeností na evropské úrovni.

Enterprise Europe Network (EEN) je regionální síť a jednotné kontaktní místo pro malé a střední podniky, které usilují o vyšší konkurenceschopnost. Za tímto účelem poskytuje síť EEN malým a středním podnikům podporu a poskytuje jim poradenství ohledně příležitostí na vnitřním trhu. EEN spolupracuje s regionálními iniciativami, jako jsou platformy pro inteligentní specializaci, centra pro digitální inovace, znalostní a inovační společenství a centra pro klíčové základní technologie.

Laboratoř pro kreativní inovace bude motivovat aktéry z celého kulturního a kreativního odvětví, aby navrhli a otestovali inovativní digitální řešení, která mají potenciál velkou část těchto odvětví dlouhodobě pozitivně ovlivnit.

Laboratoř usnadní tvorbu inovativních řešení (např. nástrojů, modelů a metodik), která se mohou uplatnit v audiovizuálním odvětví a alespoň v jednom dalším kreativním a/nebo kulturním odvětví. Řešení by měla být snadno replikovatelná a mít potenciál proniknout na trh.

Subscribe to Audiovisual