Skip to main content

Culture and Creativity

Το πρόγραμμα S+T+ARTS είναι μια πλατφόρμα που αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση της τεχνολογίας και των καλλιτεχνικών πρακτικών με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Στηρίζει την ανάπτυξη τεχνολογιών που είναι πιο δημιουργικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς μέσω της συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών, επιστημόνων, μηχανικών και ερευνητών.

Το σκέλος για τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες διευκολύνει: την ανάπτυξη δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων· την αντιστοίχιση, την ανάπτυξη και την υψηλότερη αξιοποίηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στον χώρο εργασίας και συναφών δραστηριοτήτων.

Το σκέλος του προγράμματος Invest EU για τις ΜΜΕ διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και τη διαθεσιμότητά της, κυρίως για τις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων ΜΜΕ και αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Επιπλέον, προσφέρει κεφαλαιακή στήριξη σε ΜΜΕ που δεν ήταν ήδη προβληματικές υπό όρους κρατικών ενισχύσεων στο τέλος του 2019, αλλά αντιμετωπίζουν έκτοτε σημαντικούς κινδύνους λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19.

Το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακών ανταλλαγών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επίδοξους νέους επιχειρηματίες να συνεργαστούν και να αποκομίσουν γνώσεις από πιο έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διοικούν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες.

Η συγκεκριμένη ευκαιρία χρηματοδότησης στηρίζει έργα στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Μπορεί να αφορά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, καθώς και ευρύ φάσμα αιτούντων/αιτουσών. Η στήριξη παρέχεται σε έργα που προβλέπουν διακρατική πολιτιστική συνεργασία και τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της δημιουργίας και της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων τέχνης και Ευρωπαίων καλλιτεχνών και καλλιτέχνιδων σε διακρατικό επίπεδο.

Οι αποστολές της ΕΕ είναι μια συντονισμένη προσπάθεια της Επιτροπής να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τις πολιτικές και τους κανονισμούς, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, αποσκοπούν στην κινητοποίηση και την ενεργοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα ερευνητικά ιδρύματα, οι αγρότες και οι διαχειριστές γης, οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές, ώστε να επιτευχθούν πραγματικά και διαρκή αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας αποσκοπεί στη δημιουργία πιο συνδεδεμένων, συμπεριληπτικών και αποτελεσματικών οικοσυστημάτων καινοτομίας και στη στήριξη της επέκτασης των επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας.

Τα οικοσυστήματα καινοτομίας

Η παρουσία στα μέσα και η προβολή σ’ αυτά ευάλωτων ομάδων, όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, παραμένουν περιθωριακές στα κυρίαρχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία. Στόχος παραμένει να προσδιοριστούν τρόποι για την προώθηση συμπεριληπτικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη και να βοηθηθούν οι ομάδες αυτές να αναπτύξουν τα δικά τους αφηγήματα σχετικά με τη θέση και τον ρόλο των προσφύγων και των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και κοινότητες.

 

Στόχος της στήριξης για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μίνι χαρτοφυλακίου οπτικοακουστικών έργων είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής σε χώρες με χαμηλή ικανότητα οπτικοακουστικών έργων (ομάδα Α και Β του κόστους του κύκλου ζωής) και να αυξηθεί η οικονομική τους βαρύτητα στην αγορά.


Θα υποστηριχθούν ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής που είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα πακέτο με 2-3 οπτικοακουστικά έργα (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ).

Subscribe to Audiovisual