Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS е платформа, която има за цел по-тясно свързване на технологиите и художествената практика с цел справяне със социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които е изправена Европа. В нейните рамки се подкрепя разработването на по-творчески, приобщаващи и устойчиви технологии чрез сътрудничество между хора на изкуството, учени, инженери и изследователи. В основата на работата на платформата стои идеята, че изкуството, науката и технологиите могат да се възползват от споделянето на гледни точки и от разкриването на нови пътища за научни изследвания и бизнес.

Компонентът „Социални инвестиции и умения“ улеснява: развитието на умения и ключови компетентности; съчетаването, внедряването и по-доброто използване на уменията чрез образование, обучение, включително обучение на работното място и свързани с това дейности. В рамките на компонента се подпомагат и проекти, свързани със социалните иновации, здравните услуги, застаряването на населението и дългосрочните грижи, достъпа до профилактика, иновативните лечения и възможностите за електронно здравеопазване, приобщаването и достъпността, както и културните и творческите дейности със социална цел.

Компонентът за МСП на InvestEU улеснява достъпа до финансиране и наличието на финансиране предимно за МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация, включително иновативните дружества и тези, които извършват дейност в секторите на културата и творчеството. Освен това чрез компонента се предлага капиталова подкрепа на МСП, които в края на 2019 г. не са били в затруднено положение от гледна точка на държавните помощи, но оттогава насам са изправени пред значителни рискове поради кризата, причинена от пандемията от COVID-19.

Чрез проектите се насърчават дейности за мобилност за:

  • учащи: ученици, студенти, стажанти, чираци, младежи, възрастни обучаващи се
  • служители: преподаватели, учители, обучаващи, младежки работници и хора, работещи в организации, ангажирани в областта на образованието, обучението и младежта.

Проектите са насочени главно към подпомагане на учащите да придобият знания, умения и нагласи, включително езикови компетентности.

„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за трансграничен обмен, която позволява на млади хора, които желаят да станат предприемачи, да работят с по-опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други държави, и да се учат от тях.

В рамките на тази възможност за финансиране се подкрепят проекти в секторите на културата и творчеството. Могат да бъдат подкрепени широк кръг от дейности и инициативи, както и широк кръг кандидати. Помощта се предоставя за включващи транснационално културно сътрудничество проекти, които допринасят за укрепване на създаването и разпространението на европейски произведения на изкуството и подкрепа на творците на транснационално равнище.

Директива (ЕС) 2019/790 относно авторското право в цифровия единен пазар въведе изключение за целия ЕС, което позволява на библиотеките да цифровизират своите колекции само за целите на съхранението. Разпространението или използването на съдържанието обаче, като например публикуването му онлайн, не е разрешено. Държавите от ЕС трябваше да транспонират директивата в националното законодателство до юни 2021 г.
Този пилотен проект ще създаде пространство, което има за цел да предостави на създателите на политики и заинтересованите страни информация относно метавселената, както и да насърчи дискусионната общност на създателите на политики, академичните среди и заинтересованите страни, като по този начин се постигне стабилно, устойчиво и без предубеждения развитие на метавселената в ЕС.

Незаменяемите токени (non-fungible token — NFT) намират употреба във всички отрасли: от защитата на цифровата самоличност (като предоставят на физическите лица пълен контрол върху това каква информация споделят и с кого) до интернет на нещата (като средство за автентификация на устройствата) и творческите сектори (като осигуряват ликвидност в търговете и в секторите на изкуството, музиката, модата и игрите).

Амбицията на подготвителното действие е да се започне процес на международно равнище, при който иновациите, основани на изкуството, се популяризират като алтернативен съвместен път към бъдещето за икономиките от различни континенти и култури.

Subscribe to Audiovisual