Skip to main content

Culture and Creativity

“S+T+ARTS” ir platforma, kuras mērķis ir ciešāk sasaistīt tehnoloģijas un māksliniecisko praksi, lai risinātu Eiropai aktuālās sociālās, vides un ekonomiskās problēmas. Tā atbalsta radošāku, iekļaujošāku un ilgtspējīgāku tehnoloģiju izstrādi, sadarbojoties māksliniekiem, zinātniekiem, inženieriem un pētniekiem. Tās centrā ir ideja, ka viedokļu apmaiņa un jaunu pētniecības un darījumdarbības ceļu pavēršana sniedz priekšrocības mākslas, zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Izmantojot dažādus pīlārus, iniciatīva “S+T+ARTS” piedāvā:

Politikas joma “Sociālās investīcijas un kompetences” atvieglo: prasmju un pamatkompetenču attīstību, augstākas kvalifikācijas prasmju piemeklēšanu un izmantošanu, pateicoties vispārējai izglītībai un profesionālajai apmācībai, kā arī apmācībai darbavietā, un ar to saistītas darbības.

Programmas InvestEU politikas joma “MVU” atvieglo finansējuma pieejamību galvenokārt MVU un mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, tostarp arī inovatīvām sabiedrībām un tādām, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs. Tā arī piedāvā kapitāla atbalstu MVU, kuri 2019. gada beigās no valsts atbalsta noteikumu viedokļa nebija nonākuši grūtībās, bet kopš tā laika saskaras ar būtiskiem riskiem Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes dēļ

Projekti veicina mobilitātes darbības

  • izglītojamajiem: skolēniem, studentiem, stažieriem, mācekļiem, jauniešiem, pieaugušo izglītības apguvējiem;
  • darbiniekiem: profesoriem, skolotājiem, pasniedzējiem, jaunatnes darbiniekiem un izglītības, apmācības un jaunatnes organizāciju personālam.

Projektu galvenais mērķis ir atbalstīt izglītojamos zināšanu, prasmju un attieksmju, kā arī valodu kompetenču apguvē.

““Erasmus” jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod jauniem topošajiem uzņēmējiem iespēju pastrādāt kopā ar pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vada nelielus uzņēmumus citās valstīs, un no viņiem mācīties.

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

Ar Direktīvu (ES) 2019/790 par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū ir ieviests ES mēroga izņēmums, kas ļauj bibliotēkām digitalizēt savas kolekcijas tikai saglabāšanas nolūkos un tādējādi nepieļauj satura turpmāku izplatīšanu vai izmantošanu, piemēram, neļauj to padarīt pieejamu tiešsaistē. Dalībvalstīm šī direktīva bija jātransponē līdz 2021. gada jūnijam.
Šī izmēģinājuma projekta ietvaros tiks radīta telpa, kur politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām būs iespēja gūt informāciju par metaversu, kā arī tiks sekmētas politikas veidotāju, akadēmisko aprindu un ieinteresēto personu diskusijas. Tādējādi tiks īstenota pārdomāta, ilgtspējīga un objektīva metaversa attīstība Eiropas Savienībā.

Neaizstājamo blokķēžu žetonu (non-fungible token – NFT) lietojumgadījumi ir atrodami visās nozarēs: no digitālās identitātes aizsardzības (nodrošinot personām pilnīgu kontroli pār to, ar kādu informāciju dalīties un ar kurām personām) līdz lietu internetam (kā līdzeklis, kas ļauj pārliecināties par ierīces autentiskumu) un radošajai nozarei (nodrošinot likviditāti izsolēs un mākslas, mūzikas, modes un azartspēļu nozarē).

Subscribe to Audiovisual