Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS on verkkoalusta, jonka avulla halutaan lähentää teknologiaa ja taiteellista toimintaa ja samalla ratkaista Euroopan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä haasteita. Sillä tuetaan luovempien, osallistavampien ja kestävämpien teknologioiden kehittämistä taiteilijoiden, tieteentekijöiden, insinöörien ja tutkijoiden yhteistyöllä. Ohjelman avainajatuksena on, että taide, tiede ja teknologia voivat jokainen osaltaan hyötyä näkökulmien jakamisesta, ja tällä tavoin avataan tutkimukselle ja yrityksille uusia uria.

S+T+ARTS ohjelman eri pilarit tarjoavat

Sosiaalisten investointien ja osaamisen ikkunalla helpotetaan perus- ja avaintaitojen kehittämistä, osaamisen kohtaantoa, levittämistä ja parempaa hyödyntämistä koulutuksen, myös työpaikkakoulutuksen ja siihen liittyvien toimien avulla. Ikkunassa tuetaan myös hankkeita, jotka liittyvät sosiaalisiin innovaatioihin, terveyspalveluihin, ikääntymiseen ja pitkäaikaishoitoon, ennaltaehkäisevän terveydenhoidon saatavuuteen, innovatiivisiin hoitoihin ja sähköisiin terveyspalveluvaihtoehtoihin sekä osallisuuteen ja saavutettavuuteen.

InvestEU-ohjelman pk-yritysikkunan avulla helpotetaan pk-yritysten ja pienten mid-cap-yritysten rahoituksen saamista ja lisätään niille tarjolla olevaa rahoitusta. Näiden yritysten joukkoon kuuluvat myös innovatiiviset yritykset sekä kulttuurialalla ja luovilla aloilla toimivat yritykset. Sen lisäksi tarjotaan pääomatukea pk-yrityksille, jotka eivät täyttäneet valtiontuen ehtoja vuoden 2019 lopussa, mutta jotka ovat sen jälkeen kohdanneet merkittäviä riskejä koronaviruspandemian aiheuttaman kriisin vuoksi.

Liikkuvuutta edistävät hankkeet on suunnattu

  • oppijoille: oppilaille, opiskelijoille, harjoittelijoille, nuorille ja aikuisopiskelijoille
  • henkilöstölle: korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opettajille sekä kouluttajille, nuorisotyöntekijöille ja koulutus- ja nuorisoalan organisaatioissa työskenteleville henkilöille.

Hankkeiden päätavoite on vahvistaa oppijoiden tiedonhankintataitoja sekä auttaa heitä kehittämään perustietojaan, -taitojaan ja -asenteitaan, mukaan lukien kielitaitoa.

Erasmus nuorille yrittäjille on kansainvälinen vaihto-ohjelma, jonka kautta aloitteleva nuori yrittäjä voi työskennellä kokeneen pienyrittäjän kanssa jossakin toisessa maassa ja oppia tämän kokemuksista.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan monenlaisia toimintoja, aloitteita ja hakijoita kulttuurialalla ja luovilla aloilla. Tukea myönnetään hankkeille, joihin liittyy valtioiden rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä ja jotka edistävät eurooppalaisten taideteosten luomista ja levitystä ja eurooppalaisten taiteilijoiden liikkuvuutta ylikansallisesti. Yhtenä rahoituksen painopisteenä ovat hankkeet, joilla tuetaan Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen valmiuksia kannustaa lahjakkuuksia, innovoida, menestyä ja luoda työpaikkoja ja kasvua.

Direktiivissä (EU) 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla säädetään EU:n laajuisesta poikkeuksesta, jonka nojalla kirjastot voivat digitoida kokoelmiaan ainoastaan niiden säilyttämiseksi. Direktiivi ei anna oikeutta niiden muunlaiseen jakeluun tai käyttöön, kuten sisällön julkaisuun verkossa. Jäsenmaiden tuli saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään kesäkuuhun 2021 mennessä.
Pilottihankkeen avulla pyritään tarjoamaan päättäjille ja sidosryhmille tietoa metaversumista ja edistää vuorovaikutusta päättäjien, yliopistojen ja sidosryhmien välillä. Hankkeen ansiosta metaversumia voidaan kehittää EU:ssa luotettavalla, kestävällä ja syrjimättömällä tavalla. Pilottihankkeella on tarkoitus luoda luotettava metaversumia koskeva tietämyskanta.

Digitaalisia hallintatodistuksia (NFT-kuitteja) voidaan käyttää kaikilla toimialoilla. Niillä voidaan suojata digitaalista identiteettiä (ne antavat yksilöille täyden määräysvallan siitä, mitä tietoja jaetaan ja kenen kanssa) käyttää esineiden internetissä (laitteiden tunnistamisessa) ja hyödyntää luovilla aloilla (huutokauppojen sekä taide-, musiikki-, muoti- ja rahapelialan markkinalikviditeetti).

Valmistelutoimen tavoitteena on käynnistää kansainvälinen prosessi, jossa talouksia eri maanosissa ja kulttuureissa kannustetaan hyödyntämään taidelähtöistä innovointia etsiessään tulevaisuudelle uutta yhteistä suuntaa. Tarkoituksena on edistää eurooppalaista taiteisiin, kulttuuriin ja arvoihin perustuvaa innovointitapaa yhdistämällä digiteknologian käyttöönotto ja luova käyttö paikalliseen taiteeseen.

Subscribe to Audiovisual