Skip to main content

Culture and Creativity

ES misijas ir Komisijas koordinēti centieni apvienot nepieciešamos resursus — finansēšanas programmas, politiku un noteikumus, kā arī citus pasākumus. Misiju mērķis ir arī mobilizēt un aktivizēt publiskā un privātā sektora dalībniekus, piemēram, ES dalībvalstis, reģionālās un vietējās pašvaldības, pētniecības institūtus, lauksaimniekus un zemes apsaimniekotājus, uzņēmējus un investorus, lai radītu reālu un ilgstošu ietekmi. Uzdevumi tieši iesaistīs iedzīvotājus, lai palīdzētu sabiedrībai pieņemt un ieviest jaunus risinājumus un pieejas.

ES misijas palīdzēs pārveidot Eiropu par zaļāku, veselīgāku, iekļaujošāku un noturīgāku pasaules daļu. To mērķis ir sniegt taustāmus ieguvumus Eiropas iedzīvotājiem un iesaistīt viņus šādu ieguvumu radīšanā, īstenošanā un uzraudzībā.
Total budget
95,5 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Sk. uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus
Who can apply
Pieteikuma iesniedzējiem jābūt iedibinātiem:
• ES dalībvalstīs (ieskaitot to tālākos reģionus);
• vai ar dalībvalstīm saistītās aizjūras zemēs un teritorijās;
• vai atbalsttiesīgās ārpussavienības valstīs (programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētās valstīs).
No. of partners needed
Vismaz 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
Neattiecas
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
7
Need count
4