Skip to main content

Culture and Creativity

Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams" – tai tarptautinė mainų programa, pagal kurią jauniesiems verslininkams suteikiama galimybė mokytis iš labiau patyrusių verslininkų, vadovaujančių mažosioms įmonėms kitose šalyse, bei dirbti kartu su jais.

Šia finansavimo galimybe remiami projektai, vykdomi kultūros ir kūrybos sektoriuose. Gali būti remiama įvairi veikla ir iniciatyvos bei įvairūs pareiškėjai. Parama skiriama projektams, susijusiems su tarptautiniu kultūriniu bendradarbiavimu, kuriais prisidedama prie Europos meno kūrinių kūrimo ir sklaidos bei menininkų judumo tarptautiniu mastu stiprinimo. Be to, daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiami Europos kultūros ir kūrybos sektoriai, siekiant ugdyti talentus, diegti inovacijas, užtikrinti gerovę, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, finansavimui.

Solidarumo projektas yra paties jaunimo inicijuota, suplanuota ir įgyvendinama 2–12 mėnesių trukmės solidarumo veikla, kuria nesiekiama pelno. Projekte dalyvauja ne mažiau kaip penkių jaunuolių grupė, kuri sutelkia dėmesį į aiškiai apibrėžtą temą, kurią jaunuoliai tyrinės atlikdami kasdienę veiklą, kurioje dalyvauja visi grupės nariai. Solidarumo projektais sprendžiami svarbiausi bendruomenei kylantys uždaviniai, prireikus, be kita ko, ir pasienio regionuose abiejų šalių nustatyti uždaviniai, ir kuriama aiški Europos pridėtinė vertė.

AKR ir ES programa „Gyvybingos kultūros pramonės kūrimas“ siekiama didinti kultūros ir kūrybos sektoriaus potencialą ir jo indėlį į Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių socialinį ir ekonominį vystymąsi. Programa siekiama skatinti verslumą ir kultūros naujoves, kurti naujas darbo vietas ir didinti menininkų bei kultūros specialistų pajamas.

EIT žinių ir inovacijų bendrijos – tai įmonių, tyrimų centrų ir universitetų partnerystės, kurių tikslas – stiprinti jų bendradarbiavimą ir kurti palankią aplinką kūrybinio mąstymo procesams ir inovacijoms klestėti. Bendrijos prisideda prie novatoriškų produktų ir paslaugų kūrimo, naujų įmonių steigimo ir naujos verslininkų kartos mokymo. EIT kultūros ir kūrybiškumo bendrija pateiks naujoviškus sprendimus, padėsiančius sektoriams ir pramonės šakoms tapti stipresniems ir atsparesniems.

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra nauja ES finansavimo programa, kuria visų pirma siekiama sudaryti įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms sąlygas naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Šia programa teikiamas strateginis finansavimas siekiant spręsti daugybę klausimų, su kuriais šiandien susiduriame, susijusių su skaitmeninėmis technologijomis ir infrastruktūromis. Programa siekiama paspartinti ekonomikos atsigavimą ir formuoti skaitmeninę Europos visuomenės ir ekonomikos transformaciją, suteikiant naudos visiems, o ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Investavimo veikla apima mokslinius tyrimus, inovacijas, demonstracinę ir skaitmeninę veiklas, įskaitant investicijas, susijusias su naujų produktų ir technologijų pateikimu rinkai. Ši veikla taip pat apima organizacines ir procesų naujoves, įskaitant naujus ir novatoriškus verslo modelius įvairiose srityse. Šios sritys gali apimti energetikos, energijai imlios pramonės, aplinkos, mėlynosios ekonomikos, jūrų, transporto, sveikatos, gyvybės mokslų, biotechnologijų, žemės ūkio produktų, gynybos, kosmoso ir kultūros bei kūrybos sektorius ir kt.

Paprogramės „Dalyvių skaičiaus didinimas ir Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“ veikla siekiama skatinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir naudojimą stiprinant švietimo ir mokslinių tyrimų sąveiką. Kultūros ir kūrybos suinteresuotieji subjektai gali tapti mokslinių tyrimų projektų, kuriais siekiama stiprinti regionų inovacijų kompetenciją, partneriais. Taip kuriamos skirtingų subjektų, galinčių skleisti žinias ir įtraukti į mokslinių tyrimų ir inovacijų procesą daugiau asmenų, ekosistemos.

3 veiksmų grupės „Civilinė visuomenės sauga“ projektai padės įgyvendinti ES politikos prioritetus, susijusius su saugumu, įskaitant kibernetinį saugumą, taip pat nelaimių rizikos mažinimu ir atsparumu. Kultūros ir kūrybos sektoriaus suinteresuotieji subjektai gali dalyvauti: • mokslinių tyrimų projektuose, kuriais prisidedama prie kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis; • įvertinant nelaimių riziką ir pažeidžiamumą kultūros paveldo vietose; • dideliuose kultūriniuose renginiuose.

1 veiksmų grupės „Sveikata“ tikslas – sukurti stipresnę, įtraukesnę ir demokratiškesnę Europos visuomenę. Daugiausia dėmesio skiriama pagrindinių besiformuojančių skaitmeninių technologijų, sektorių ir vertės grandinių plėtojimui.

Kvietimuose teikti pasiūlymus pagal tikslą „Sveikata sparčiai kintančioje visuomenėje“ gali dalyvauti kultūros srities suinteresuotieji subjektai kaip partneriai, padedantys skatinti sveikesnį gyvenimo būdą ir elgseną, ir gali būti remiami veiksmingi sveikatingumo skatinimo ir ligų prevencijos sprendimai.

Subscribe to Muzika