Skip to main content

Culture and Creativity

Centrele de inovare digitală ajută întreprinderile să profite de oportunitățile digitale pentru a-și îmbunătăți procesele și produsele în vederea creșterii competitivității. Finanțarea UE va fi pusă la dispoziție pentru centrele care sunt deja (sau vor fi) sprijinite de statele membre (sau regiunile) din care fac parte, pentru a spori impactul finanțării publice. Programul „Europa digitală” va spori capacitatea centrelor selectate de a acoperi activități cu o valoare adăugată europeană clară, pe baza creării de rețele între centre și a promovării transferului de expertiză.

Această oportunitate de finanțare sprijină proiecte din sectoarele culturale și creative. Pot beneficia de sprijin numeroase activități și inițiative, precum și o gamă largă de solicitanți. Sprijinul se acordă proiectelor care se bazează pe cooperarea culturală transnațională și contribuie la consolidarea creării și circulației operelor de artă și a mobilității artiștilor europeni la nivel transnațional.

Proiectul-pilot urmărește să contribuie la o sferă publică funcțională, care să le ofere cetățenilor știri și documentare într-un format modern, necesare pentru a participa la democrația europeană, dincolo de granițe și în propriul stat membru. Pentru aceasta, propune abordarea unor provocări precum dominarea sferei publice europene de către câteva platforme puternice de televiziune și știri video și corporații cu sediul în afara Europei și evoluția comportamentului consumatorilor, care aleg formatele gen infotainment (informații și divertisment).

Scopul acțiunii este colaborarea cu tinerii europeni prin crearea de spații online organizate care reunesc conținuturi menite să le suscite interesul față de afacerile curente, permițându-le să compare perspective din întreaga Europă, să discute și să descopere modul în care interesele lor sunt legate de interesele tinerilor europeni din alte state membre și de inițiativele relevante ale UE.

Se va acorda sprijin festivalurilor europene care programează o proporție semnificativă de opere audiovizuale europene non-naționale, fac eforturi pentru a organiza activități cu durata de un an menite să extindă și să reînnoiască publicul și derulează activități inovatoare de sensibilizare, inclusiv inițiative pentru publicul tânăr.

Acțiunea de codezvoltare europeană sprijină cooperarea dintre companiile europene de producție în vederea dezvoltării unui proiect unic de exploatare comercială destinat difuzării în cinematografe și la televiziune sau exploatării comerciale pe platforme digitale sau într-un mediu cu mai multe platforme, la categoriile următoare: animație, documentar creativ sau ficțiune.

Obiectivul este de a sprijini inițiativele care promovează lărgirea și implicarea publicului, inclusiv activitățile de educație cinematografică vizând în special publicul tânăr.


Sunt vizate proiecte care asigură cooperarea paneuropeană și care oferă abordări inovatoare, în special utilizând noi instrumente digitale pentru:

Obiectivul sprijinului pentru conținutul TV și online este de a spori capacitatea producătorilor din domeniul audiovizualului de a dezvolta și de a produce proiecte solide cu un potențial semnificativ de a circula în întreaga Europă și în afara acesteia, precum și de a facilita coproducțiile europene și internaționale în sectorul televiziunii și în cel online.

Clusterul 2 „Cultură, creativitate și o societate favorabilă incluziunii” își propune să îndeplinească obiectivele și prioritățile UE legate de:
• consolidarea guvernanței democratice și a participării cetățenilor;
• protejarea și promovarea patrimoniului cultural;
• răspunsul la transformările sociale, economice, tehnologice și culturale și modelarea acestora.

FARNET reunește persoanele care implementează dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), în baza Fondului european pentru afaceri maritime și pescuit (FEPAM). Din această comunitate fac parte grupuri de acțiune locală în domeniul pescuitului (GALP), autorități de management, cetățeni și experți din întreaga UE, care depun eforturi pentru dezvoltarea zonelor de coastă și de pescuit. În trecut, această inițiativă a susținut adesea proiecte din domeniul artei și meșteșugurilor, precum și proiecte legate de patrimoniul cultural.

Fondul social european Plus (FSE+) este principalul instrument de care dispune Uniunea Europeană pentru a investi în oameni.

Dotat cu un buget de aproape 99,3 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, FSE+ va continua să aducă o contribuție importantă la politicile UE în domeniul social, al ocupării forței de muncă, al educației și al competențelor, inclusiv la reformele structurale din aceste domenii.

Ca parte a politicii de coeziune a UE, FEDR vizează consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană, corectând dezechilibrele dintre regiuni, sprijinind redresarea economică și crearea de locuri de muncă, inovarea, competitivitatea și sustenabilitatea. Acest fond contribuie la îndeplinirea priorităților politice ale Uniunii, în special în ceea ce privește tranziția verde și tranziția digitală.

Programele tematice ale Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) sprijină acțiuni legate de punerea în aplicare, la nivel mondial, a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Printre temele prioritare se numără: drepturile omului și democrația, societatea civilă, stabilitatea și pacea, precum și provocările globale, cum ar fi sănătatea, educația și formarea, femeile și copiii, munca, protecția socială, cultura, migrația și schimbările climatice.

Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) finanțează acțiunea externă a UE, permițându-i Uniunii să își susțină și să își promoveze în mod eficient valorile și interesele în întreaga lume.

Programele geografice ale IVCDCI promovează cooperarea cu țările partenere din următoarele regiuni:
• vecinătatea europeană (19,32 miliarde EUR)
• Africa Subsahariană (29,18 miliarde EUR)
• Asia și Pacific (8,48 miliarde EUR)
• America și zona Caraibilor (3,39 miliarde EUR).

Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network – EEN) este o rețea regională, cu rol de ghișeu unic pentru IMM-urile care încearcă să își îmbunătățească competitivitatea. În acest scop, EEN le oferă IMM-urilor sprijin specific și consiliere cu privire la oportunitățile de pe piața internă. EEN cooperează cu inițiative regionale, cum ar fi platformele de specializare inteligentă, centrele de inovare digitală, comunitățile de cunoaștere și inovare și centrele de tehnologie generică esențială (TGE).

Laboratorul pentru inovare creativă (Creative Innovation Lab) va stimula actorii din toate sectoarele culturale și creative să conceapă și să testeze soluții digitale inovatoare cu un potențial impact pozitiv pe termen lung asupra mai multor sectoare culturale și creative.

Laboratorul va facilita crearea de soluții inovatoare (de exemplu, instrumente, modele și metodologii) care se pot aplica sectorului audiovizual și cel puțin unui alt sector creativ și/sau cultural. Soluțiile ar trebui să fie ușor de reprodus și să aibă capacitatea de a intra pe piață.

Subscribe to Atragerea unui public mai larg