Skip to main content

Culture and Creativity

Iarracht chomhordaithe is iad Misin an Aontais ón gCoimisiún chun na hacmhainní is gá a chomhthiomsú i dtéarmaí chláir cistiúcháin, beartas agus rialachán, chomh maith le gníomhaíochtaí eile. Díríonn siad freisin ar ghníomhaithe poiblí agus príobháideacha a shlógadh agus a ghníomhachtú, amhail Ballstáit an Aontais, údaráis réigiúnacha agus áitiúla, institiúidí taighde, feirmeoirí agus bainisteoirí talún, fiontraithe agus infheisteoirí chun tionchar ceart agus marthanach a chruthú.

Mar chuid den chlár Fís Eorpach, tá sé d’aidhm ag clár Éiceachórais Nuálaíochta na hEorpa (EIE) éiceachórais nuálaíochta atá níos nasctha, níos cuimsithí agus níos éifeachtúla a chruthú agus tacú le huas-scálú cuideachtaí, mar a leagtar amach sa Chlár Oibre Eorpach Nua um Nuálaíocht.

Déanann éiceachórais nuálaíochta an méid seo a leanas:

Is é is aidhm don ghníomhaíocht dul i dteagmháil le hEorpaigh óga trí spásanna ar líne coimeádacha a chruthú ina mbaileofar ábhar a chruthóidh lón machnaimh faoi chúrsaí reatha, rud a thabharfaidh cumhacht dóibh peirspictíochtaí ó gach cearn den Eoraip a chur i gcomparáid le chéile agus plé a dhéanamh ar an gcaoi a nascann a leasanna le leasanna na nEorpach óg i mBallstáit eile, agus le tionscnaimh ábhartha de chuid an Aontais, agus an méid sin a fhiosrú.

Tá ionadaíocht agus infheictheacht grúpaí leochaileacha sna meáin, cuir i gcás imircigh agus dídeanaithe go fóill imeallach ar na meáin shóisialta phríomhshrutha ar fud na hEorpa agus aird ar leith á tabhairt ar staid na hÚcráine. Is é an cuspóir atá ann i gcónaí bealaí a shainaithint chun meáin shóisialta chuimsitheacha a chur chun cinn san Eoraip, agus cabhrú leis na grúpaí sin a n-insintí féin a chruthú faoi áit agus ról na ndídeanaithe agus na n-imirceach i sochaithe agus i bpobail na hEorpa.

 

Is é cuspóir na tacaíochta faoin scéim Eorpach um mionfhorbairt iomaíochas cuideachtaí léiriúcháin neamhspleácha Eorpacha a chothú i dtíortha ina bhfuil acmhainneacht íseal closamhairc (grúpa LCC A agus grúpa LCC B) agus a n-ualach eacnamaíoch ar an margadh a mhéadú.


Tabharfar tacaíocht do chuideachtaí léiriúcháin Eorpacha neamhspleácha atá in ann rogha idir 2 agus 3 shaothar closamhairc a fhorbairt (ficsean, beochan, clár faisnéise cruthaitheach).

Tabharfar tacaíocht d’fhéilte Eorpacha a dhéanann sciar suntasach de shaothair chlosamhairc Eorpacha neamhnáisiúnta a chlársceidealú, lena ndírítear ar ghníomhaíochtaí a mhairfidh ar feadh bliana agus atá dírithe ar lucht féachana agus éisteachta a leathnú agus a athnuachan, sin agus ar ghníomhaíochtaí nuálacha for-rochtana lucht féachana agus éisteachta a chur chun feidhme chomh maith le tionscnaimh do lucht féachana óg.

Leis an ngníomhaíocht maidir le comhfhorbairt Eorpach, tacófar leis an gcomhar i measc cuideachtaí léiriúcháin Eorpacha i dtaca le tionscadal aonair a fhorbairt le haghaidh saothrú tráchtála atá beartaithe le scaoileadh sa phictiúrlann, craoltóireacht teilifíse nó saothrú tráchtála ar ardáin dhigiteacha nó timpeallacht ilardán sna catagóirí seo a leanas: beochan, clár faisnéise cruthaitheach nó ficsean.

Tabharfar tacaíocht d’fhorbairt saothar agus fréamhshamhlacha na scéalaíochta insinte idirghníomhaí le hábhar úrnua agus/nó imirt cluichí ardcháilíochta atá ceaptha lena dtáirgeadh agus le saothrú tráchtála domhanda trí ríomhairí pearsanta, consóil, gléasanna móibíleacha, táibléid, fóin chliste agus teicneolaíochtaí eile.

Leis an ngníomhaíocht Scannáin ag ul ó áit go háit, spreagfar agus tacófar le dáileadh níos leithne scannán Eorpach neamhnáisiúnta a rinneadh le déanaí trí ghníomhairí díolacháin agus dáileoirí amharclainne a spreagadh go háirithe chun infheistíocht a dhéanamh i gcur chun cinn agus i ndáileadh leordhóthanach scannán Eorpach neamhnáisiúnta.


Is iad na gníomhaíochtaí atá le maoiniú feachtais chun scannáin incháilithe Eorpacha a dháileadh ar amharclanna agus/nó ar líne, arna gcomhordú ag gníomhaire díolacháin an scannáin.

Leis an tacaíocht maidir le Díolachán Scannán Eorpach, spreagfar agus tacófar le dáileadh trasnáisiúnta níos leithne na scannán Eorpach a rinneadh le déanaí trí chistí a chur ar fáil do ghníomhairí díolacháin Eorpacha, bunaithe ar a bhfeidhmíocht sa mhargadh, chun tuilleadh ath-infheistíochta a dhéanamh i bhfáil, i gcur chun cinn agus i ndáileadh (ar líne san áireamh) scannán Eorpach neamhnáisiúnta a rinneadh le déanaí.

Tá dhá chéim ann le haghaidh na ngníomhaíochtaí maoinithe:

Subscribe to Fondúireacht/institiúid chultúrtha phríobháideach nó phoiblí