Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Ca parte a politicii de coeziune a UE, FEDR vizează consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană, corectând dezechilibrele dintre regiuni, sprijinind redresarea economică și crearea de locuri de muncă, inovarea, competitivitatea și sustenabilitatea. Acest fond contribuie la îndeplinirea priorităților politice ale Uniunii, în special în ceea ce privește tranziția verde și tranziția digitală.

În cadrul FEDR, programele Interreg sprijină cooperarea transfrontalieră (Interreg A și IPA), transnațională (Interreg B) și interregională (Interreg C), precum și cooperarea cu regiunile ultraperiferice (Interreg D).

Fondul de coeziune (FC) este un alt fond prin care se pune în aplicare politica de coeziune a UE. Este destinat statelor membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media UE și sprijină proiecte în domeniul TEN-T și al mediului.

Întrucât FEDR și FC sunt administrate în principal prin gestiune partajată, autorităților de management și țărilor partenere li se încredințează sarcina de a aloca fonduri și de a institui un sistem de gestiune și control pentru a asigura punerea în aplicare a fondului pe baza programelor convenite (care sunt, de asemenea, dezvoltate și implementate în cadrul unei abordări bazate pe o guvernanță pe mai multe niveluri, în conformitate cu principiul parteneriatului).

Pentru punerea în aplicare a programelor FEDR, autoritățile de management lansează cereri de proiecte adaptate la nevoile specifice. Pentru detalii suplimentare, accesați site-ul autorității de management competente.

În plus, există și un instrument specific FEDR în cadrul gestiunii directe, și anume investițiile interregionale pentru inovare (I3).

Dispoziții de reglementare mai specifice sunt prevăzute în regulamentele privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune și cooperarea teritorială europeană.

 

 

 

Total budget
nu se aplică
Dates
Consultați site-ul autorității dumneavoastră de management
Grant / loan size
În funcție de programul operațional
Who can apply
• Toate regiunile UE sunt eligibile pentru FEDR.
• Pentru Interreg, organizațiile trebuie să aibă sediul într-unul din cele 27 de state membre ale UE (inclusiv în zonele lor insulare și ultraperiferice) sau într-o țară parteneră.
• Pentru perioada 2021-2027, Fondul de coeziune vizează Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Slovenia.
No. of partners needed
Consultați programul operațional relevant
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Cereri de propuneri
Total initiative budget
Bugetul total al programului pentru perioada 2021-2027: 226,05 miliarde EUR; bugetul pentru perioada 2014-2020: 298,75 miliarde EUR; suplimentare REACT-EU (până în 2023): 50,6 miliarde EUR
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12