Skip to main content

Culture and Creativity

To ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος θα προωθήσει διατομεακές δραστηριότητες που έχουν στόχο την προσαρμογή στις διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων τη στήριξη ενός περιβάλλοντος ελευθερίας, πολυφωνίας και πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωσης, της ποιοτικής δημοσιογραφίας και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, καθώς επίσης και στο ψηφιακό περιβάλλον,

Η πρόσκληση αυτή εξετάζει τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες διακρατικού χαρακτήρα που παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης. 
Στόχος της δράσης για καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της δυνατότητας κλιμάκωσης και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς και η βελτίωση της προβολής και της διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών έργων και η αύξηση των θεατών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ είναι συμπράξεις που φέρνουν σε επαφή επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, και αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ευδοκίμηση δημιουργικών διαδικασιών σκέψης και καινοτομίας. Οι κοινότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ίδρυση νέων εταιρειών και στην κατάρτιση μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) είναι ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ που επικεντρώνεται στη μεταφορά της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση. Παρέχει στρατηγική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες και υποδομές. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και τη διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, αποφέροντας οφέλη σε όλους, αλλά ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι επενδυτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας, επίδειξης και ψηφιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που σχετίζονται με την προώθηση νέων προϊόντων και τεχνολογιών στην αγορά. Περιλαμβάνουν επίσης καινοτόμες διεργασίες και οργανωτικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων σε διάφορους τομείς.

Η ομάδα 5, «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα», στηρίζει την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας μπορούν να συμμετέχουν:

Η ομάδα 2 «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ που σχετίζονται με:
• την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών·
• τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·
• την ανταπόκριση στους κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς, καθώς και τη διαμόρφωση αυτών.

Το FARNET είναι κοινότητα ανθρώπων που υλοποιούν έργα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η κοινότητα αυτή φέρνει σε επαφή ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ), διαχειριστικές αρχές, πολίτες και εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να εργαστούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και των παράκτιων περιοχών. Στο παρελθόν η πρωτοβουλία αυτή είχε συχνά στηρίξει έργα που σχετίζονταν με τις τέχνες και τη χειροτεχνία, καθώς και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης συμβάλλει ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Το ταμείο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, παρέχοντάς τους εξατομικευμένη στήριξη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.

Subscribe to Ψηφιοποίηση και νέα επιχειρηματικά μοντέλα