Skip to main content

Culture and Creativity

Vozlišča digitalnih inovacij pomagajo podjetjem, da izkoristijo digitalne priložnosti za izboljšanje svojih postopkov in izdelkov, s tem pa postanejo bolj konkurenčna. Sredstva EU bodo na voljo vozliščem, ki jih že podpirajo (ali jih bodo) podprle njihove države članice (ali regije), da bi se povečal učinek javnega financiranja. Program za digitalno Evropo bo povečal zmogljivosti izbranih vozlišč za kritje dejavnosti z jasno evropsko dodano vrednostjo, ki temeljijo na povezovanju vozlišč in spodbujanju prenosa strokovnega znanja.

S+T+ARTS je platforma, katere cilj je tesneje povezati tehnologijo in umetniško ustvarjanje, da bi se spoprijeli s socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi izzivi, s katerimi se sooča Evropa. Podpira razvoj bolj ustvarjalnih, vključujočih in trajnostnih tehnologij s sodelovanjem med umetniki, znanstveniki, inženirji in raziskovalci. Osrednja ideja je, da imajo lahko umetnost, znanost in tehnologija koristi od izmenjave pogledov in odpiranja novih poti za raziskave in poslovanje.

S+T+ARTS prek različnih stebrov ponuja:

Partnerski projekt WORTH podpira mala in srednja podjetja v ustvarjalnem sektorju pri nadnacionalnem sodelovanju z namenom razvoja inovativnih izdelkov, ki temeljijo na oblikovanju, s spodbujanjem izmenjave in partnerstva med ustvarjalci, oblikovalci, proizvajalci, obrtniki in tehnološkimi podjetji. Temelji na ključnih načelih, kot so kakovost izkušenj, vključno s slogom in estetiko, zdravim in varnim življenjskim okoljem, trajnostnostjo, krožnostjo ter vključenostjo in dostopnostjo, tudi cenovno. Projekt WORTH II, ki se je začel izvajati leta 2021, sledi uspehu prve izdaje (2017–2021).

Sklop za socialne naložbe ter znanja in spretnosti spodbuja: razvoj znanj in spretnosti ter ključnih kompetenc; usklajevanje in večjo uporabo znanj in spretnosti prek izobraževanja in usposabljanja, vključno z usposabljanjem na delovnem mestu in povezanimi dejavnostmi. Podpira tudi projekte, ki vključujejo socialne inovacije, zdravstvene storitve, staranje in dolgotrajno oskrbo, dostop do preventive, inovativno zdravljenje in možnosti e-zdravja, vključevanje in dostopnost ter kulturne in ustvarjalne dejavnosti s socialnim ciljem.

Ta možnost financiranja podpira projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Shema je na voljo za številne dejavnosti in pobude ter prijavitelje. Podpora je namenjena projektom, ki vključujejo nadnacionalno kulturno sodelovanje in prispevajo h krepitvi ustvarjanja in kroženja evropskih umetniških del in umetnikov na nadnacionalni ravni. Poudarek je tudi na financiranju projektov, ki podpirajo evropski kulturni in ustvarjalni sektor pri spodbujanju nadarjenosti, inovativnosti in uspešnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti.

Cilj pilotnega projekta je prispevati k delujoči javni sferi, v kateri se novice in dokumentarci, ki so potrebni za obstoj evropske demokracije, državljanom zagotavljajo v sodobnem formatu ter so na voljo prek meja in v njihovi državi članici. S tem bi obravnavali izzive, kot je prevlada nekaj vplivnih korporacij in portalov televizijskih in video novic s sedežem zunaj Evrope v evropski javni sferi ter spremembe v odnosu potrošnikov do vsebin informativno-razvedrilnega značaja.

Misije EU so usklajena prizadevanja Komisije za združevanje potrebnih virov v smislu programov financiranja, politik in predpisov ter drugih dejavnosti. Njihov namen je tudi pritegniti in aktivirati javne in zasebne akterje, kot so države članice EU, regionalni in lokalni organi, raziskovalni inštituti, kmetje in upravljavci zemljišč, podjetniki in vlagatelji, ter tako doseči resnične in trajne učinke. Misije vključujejo državljane in državljanke, da bi se povečalo uvajanje novih rešitev in pristopov v družbi.

V okviru programa Obzorje Evropa je cilj programa za evropske inovacijske ekosisteme (EIE) ustvariti bolj povezane, vključujoče in učinkovite inovacijske ekosisteme ter podpreti širitev podjetij, kot je opredeljeno v novem evropskem programu za inovacije.

Inovacijski ekosistemi

Cilj ukrepa je pritegniti mlade Evropejce in Evropejke k sodelovanju v urejenih spletnih prostorih s premišljenimi vsebinami, ki spodbujajo k razmišljanju o aktualnih vprašanjih. V teh prostorih bodo lahko mladi primerjali različna stališča iz vseh krajev Evrope ter razpravljali s svojimi vrstniki iz drugih držav članic, ki jih zanimajo podobne teme in združujejo podobne pobude EU.

MEDSEKTORSKI sklop spodbuja medsektorske dejavnosti, katerih cilj je prilagajanje strukturnim in tehnološkim spremembam, s katerimi se soočajo mediji, vključno s krepitvijo svobodnega, raznolikega in pluralističnega medijskega okolja, kakovostnega novinarstva in medijske pismenosti, tudi v digitalnem okolju.

Tema tega razpisa so medijski izzivi in priložnosti nadnacionalne narave. 
Cilj ukrepa v zvezi z inovativnimi orodji in poslovnimi modeli je okrepiti konkurenčnost, nadgradljivost in trajnostnost evropskih akterjev, izboljšati prepoznavnost in razpoložljivost evropskih del ter pritegniti večje občinstvo v digitalnem okolju.

Namen ukrepa je podpreti projekte, ki se osredotočajo na posebne izzive avdiovizualnega sektorja, kot so odkrivnost, določanje zaporedja postopnega začetka predvajanja, financiranje in teritorialnost, da bi širši javnosti omogočili obsežno in prepoznavno spletno in čezmejno ponudbo evropskih del.

Skupnosti znanja in inovacij v okviru inštituta za inovacije in tehnologijo so partnerstva, ki združujejo podjetja, raziskovalna središča in univerze ter so namenjena krepitvi njihovega sodelovanja in oblikovanju spodbudnega okolja za ustvarjalno razmišljanje in razvoj inovacij. Skupnosti prispevajo k razvoju inovativnih izdelkov in storitev, ustanavljanju novih podjetij in usposabljanju nove generacije podjetnikov. Skupnost EIT z naslovom Kultura in ustvarjalnost bo zagotavljala inovativne rešitve, ki bodo gospodarskim panogam in industrijam pomagale, da postanejo močnejše in odpornejše.

Program za digitalno Evropo (DIGITAL) je nov program financiranja EU s poudarkom na približevanju digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Program zagotavlja strateško financiranje za reševanje številnih izzivov na področju digitalnih tehnologij in infrastruktur. Cilj programa je pospešiti gospodarsko okrevanje ter usmerjati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, da bo koristila vsem, zlasti pa malim in srednjim podjetjem.

Naložbene dejavnosti vključujejo raziskave, inovacije ter predstavitvene in digitalne dejavnosti, vključno z naložbami za uvajanje novih proizvodov in tehnologij na trg. Zajemajo tudi organizacijske in procesne inovacije, vključno z novimi in inovativnimi poslovnimi modeli na različnih področjih. Ta področja lahko med drugim vključujejo sektorje, kot so energetika, energetsko intenzivna industrija, okolje, modro gospodarstvo, pomorstvo, promet, zdravje, znanosti o življenju, biotehnologija, agroživilstvo, obramba, vesolje ter kultura in ustvarjalni sektor.

Sklop 5 „Podnebje, energija in mobilnost“ podpira izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. Deležniki s področja kulture in ustvarjalnosti se lahko vključijo v:

Sklop 2 „Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba“ je namenjen uresničevanju ciljev in prednostnih nalog EU, povezanih s:
• krepitvijo demokratičnega upravljanja in udeležbe državljanov
• varstvom in spodbujanjem kulturne dediščine ter
• odzivanjem na družbene, gospodarske, tehnološke in kulturne spremembe ter njihovim oblikovanjem

Predlogi lahko vključujejo inovativne raziskave o:
• demokraciji in upravljanju
• evropski kulturni dediščini ter kulturnem in ustvarjalnem sektorju
• družbenih in gospodarskih spremembah

FARNET združuje ljudi in skupnosti, ki si prizadevajo spodbujati lokalni razvoj v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Ta skupnost združuje lokalne akcijske skupine za ribištvo, organe upravljanja ter državljane in strokovnjake iz vse EU, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj ribištva in obalnih območij. V preteklosti je ta pobuda pogosto podpirala projekte, povezane z umetnostjo in obrtjo ter kulturno dediščino.

S pomočjo mehanizma za pravični prehod se regijam in ljudem omogoča, da obravnavajo socialne, zaposlitvene, gospodarske in okoljske učinke, ki jih ima prehod na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 in na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050 na podlagi Pariškega sporazuma. Sklad je ključnega pomena za zagotavljanje prilagojene podpore območjem, ki jih bo prehod na podnebno nevtralnost najbolj prizadel. Sklad blaži socialno-ekonomske stroške zaradi podnebnega prehoda ter podpira gospodarsko diverzifikacijo in preusmeritev zadevnih območij.

ESRR je del kohezijske politike EU, njegov cilj pa je okrepiti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v Evropski uniji z odpravljanjem neravnotežij med regijami, in sicer s podpiranjem gospodarskega okrevanja, ustvarjanja delovnih mest, konkurenčnosti, inovacij in trajnostnosti. Uresničuje politične prednostne naloge Unije, zlasti zeleni in digitalni prehod.

V okviru ESRR programi Interreg podpirajo čezmejno (Interreg A in IPA), transnacionalno (Interreg B) in medregionalno (Interreg C) sodelovanje ter sodelovanje najbolj oddaljenih regij.

Cilj koalicij je okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope s spodbujanjem inovacij s sodelovanjem in pretokom znanja med področjem visokošolskega izobraževanja, področjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (začetnega in nadaljnjega) ter širšim vključevanjem socialno-ekonomskega okvira, vključno s področjem raziskav.

Vodnik za prijavitelje je na voljo tukaj.

Ta ukrep podpira vzpostavitev in razvoj evropskih platform centrov poklicne odličnosti, ki prispevajo k regionalnemu razvoju, inovacijam, vključevanju, strategijam pametne specializacije in mednarodnim platformam za sodelovanje.

Platformam se lahko pridružijo države z dobro razvitimi sistemi poklicne odličnosti ter države v procesu razvoja podobnih pristopov.

Njihov namen je raziskati celoten potencial institucij poklicnega izobraževanja in usposabljanja za proaktivno vlogo pri podpiranju rasti in inovacij.

To so mednarodna partnerstva za sodelovanje med organizacijami, dejavnimi na področju mladine v državah članicah EU, tretjimi državami, ki so pridružene programu, in tretjimi državami, ki niso pridružene programu.

Projekti podpirajo mednarodne izmenjave, sodelovanje in politični dialog na področju mladine in neformalnega učenja z namenom, da bi mladim omogočili trajnostni socialno-gospodarski razvoj in blaginjo.

Cilj projektov je:

• Mladim omogočiti, da se vključijo v civilno družbo in se naučijo sodelovati v njej.

Manjša partnerstva so namenjena razširitvi dostopa do programa Erasmus+ za manjše akterje in posameznike, ki jih je z ukrepi na področju šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mladine težko doseči.

Ukrep vključuje manjše zneske nepovratnih sredstev za kratkotrajnejše projekte.

Upravni zahtevki so enostavnejši. Nepovratna sredstva so zlasti pomembna za nove udeležence programa Erasmus+, predvsem za organizacije z manjšo organizacijsko zmogljivostjo.

Laboratorij za ustvarjalne inovacije bo akterje iz vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjev spodbudil k oblikovanju in preskušanju inovativnih digitalnih rešitev s potencialnim pozitivnim dolgoročnim učinkom na več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Laboratorij bo olajšal oblikovanje inovativnih rešitev (npr. orodij, modelov in metodologij), ki se lahko uporabljajo v avdiovizualnem sektorju in vsaj v še enem ustvarjalnem in/ali kulturnem sektorju. Rešitve bi morale biti zlahka ponovljive in bi morale imeti zmožnost prodora na trg.

Subscribe to Digitalizacija in novi poslovni modeli