Skip to main content

Culture and Creativity

Cuirfidh an tsraith THRASEARNÁLACH chun cinn gníomhaíochtaí trasearnálacha arb é is aidhm dóibh oiriúnú do na hathruithe struchtúrtha agus teicneolaíocha nach mór do na meáin dul i ngleic leo, lena n-áirítear feabhas a chur ar thimpeallacht mheán atá saor, éagsúil agus iolraíoch, ar iriseoireacht ardchaighdeáin agus ar litearthacht sna meáin, lena n-áirítear sa timpeallacht dhigiteach.

Tabharfaidh an glao seo aghaidh ar dhúshláin de chuid na meán agus ar dheiseanna de chineál trasnáisiúnta. 
Is é is cuspóir don ghníomhaíocht maidir le huirlisí agus samhlacha gnó nuálacha iomaíochas, inscálaitheacht agus inbhuanaitheacht ghníomhaithe na hEorpa a neartú, chomh maith le hinfheictheacht agus infhaighteacht na saothar Eorpach a fheabhsú agus lucht féachana a mhéadú sa timpeallacht dhigiteach.

Is comhpháirtíochtaí iad Pobail Eolais agus Nuálaíochta EIT a thugann gnólachtaí, ionaid taighde agus ollscoileanna le chéile agus a bhfuil sé mar aidhm acu an comhar eatarthu a neartú agus timpeallachtaí fabhracha a chruthú le go mbeidh rath ar phróisis smaointeoireachta cruthaithí agus ar an nuálaíocht. Cabhraíonn na pobail chun táirgí agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt, chun cuideachtaí nua a thosú agus chun oiliúint a chur ar ghlúin nua fiontraithe.

Clár maoiniúcháin nua de chuid an Aontais is ea an Clár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) atá dírithe ar an teicneolaíocht dhigiteach a sholáthar do ghnólachtaí, do shaoránaigh agus d’údaráis phoiblí. Cuireann sé ar fáil maoiniú straitéiseach ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar an iliomad dúshlán ar ar gá dúinn aghaidh a thabhairt sa lá atá inniu maidir le teicneolaíochtaí digiteacha agus bonneagair dhigiteacha.

Baineann gníomhaíochtaí infheistíochta le gníomhaíochtaí taighde, nuálaíochta, taisealbhaidh agus digiteacha, infheistíochtaí a bhaineann le táirgí agus teicneolaíochtaí nua a sheoladh ar an margadh. Cumhdaíonn siad freisin nuálaíocht eagraíochtúil agus nuálaíocht i bpróisis, samhlacha gnó nua agus nuálacha i réimsí éagsúla san áireamh.

Tacaíonn cnuasach 5, ‘Aeráid, Fuinneamh agus Soghluaisteacht’, le cur chun feidhme Chomhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Is féidir le geallsealbhóirí cultúrtha agus cruthaitheacha páirt a ghlacadh sna nithe seo a leanas:

Tá sé mar aidhm ag Cnuasach 2 ‘An Cultúr, an Chruthaitheacht agus an tSochaí Chuimsitheach’ na cuspóirí agus na tosaíochtaí de chuid an Aontais atá nasctha leis an méid seo a leanas a bhaint amach:
• An rialachas daonlathach agus rannpháirtíocht na saoránach a fheabhsú;
• An oidhreacht chultúrtha a chosaint agus a chur chun cinn; agus
• Freagairt ar an gclaochlú sóisialta, eacnamaíoch, teicneolaíoch agus cultúrtha agus iad go léir a mhúnlú.

Is é atá in FARNET pobal daoine a bhfuil forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail (CLLD) á cur chun feidhme acu faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI). Sa phobal seo, tugtar le chéile Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh (FLAGanna), údaráis bhainistíochta, saoránaigh agus saineolaithe ó gach cearn den Aontas, chun obair a dhéanamh ar fhorbairt inbhuanaithe iascaigh agus limistéar cósta. Roimhe seo, is minic a tugadh tacaíocht faoin tionscnamh seo do thionscadail a bhaineann leis na healaíona agus leis an gceardaíocht, agus leis an oidhreacht chultúrtha.

Rannchuidíonn an Sásra um Aistriú Cóir le réigiúin agus daoine a chumasú chun aghaidh a thabhairt ar thionchair shóisialta, fostaíochta, eacnamaíocha agus chomhshaoil an aistrithe chuig spriocanna fuinnimh agus aeráide an Aontais do 2030 agus do gheilleagar an Aontais atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050, bunaithe ar Chomhaontú Pháras. Is príomhuirlis é an Ciste chun tacú leis na críocha is mó a ndéanfaidh an t-aistriú i dtreo na neodrachta aeráide difear dóibh, trí thacaíocht shaincheaptha a thabhairt dóibh.

Subscribe to Digitiú & samhlacha gnó nua