Skip to main content

Culture and Creativity

Det här programområdet ska främja sektorsövergripande verksamhet som ska hjälpa mediesektorn att anpassa sig till strukturella och tekniska förändringar. Det ska också stärka ett fritt, diversifierat och pluralistiskt medielandskap, kvalitetsjournalistik och mediekunnighet, även i den digitala miljön.

I denna ansökningsomgång behandlas medieutmaningar och möjligheter över gränserna. 
Den här åtgärden ska stärka de europeiska aktörernas konkurrenskraft, skalbarhet och hållbarhet, marknadsföra och förbättra tillgången till europeiska produktioner och öka antalet tittare i digitala kanaler.

Syftet är att stödja projekt som fokuserar på den audiovisuella sektorns särskilda utmaningar, till exempel synlighet, visningsfönster, finansiering och territorialitet för att bana väg för ett starkt och synligt utbud av europeiska verk på nätet, över gränserna och till en bred publik.

KI-grupper är partnerskap mellan företag, forskningscentrum och universitet som ska stärka samarbetet och skapa förutsättningar för kreativa tankeprocesser och innovation. De bidrar till att utveckla innovativa produkter och tjänster, starta nya företag och utbilda en ny generation entreprenörer. KI-gruppen för kultur och kreativitet ska ta fram innovativa lösningar som kan hjälpa sektorerna och företagen att bli starkare och mer resilienta.

Programmet för ett digitalt Europa är ett nytt finansieringsprogram som ska få fler företag, invånare och myndigheter att använda digital teknik. Det erbjuder strategisk finansiering för att hantera utmaningarna med digital teknik och infrastruktur. Programmet ska påskynda den ekonomiska återhämtningen och forma samhällets och ekonomins digitala omställning. Detta gynnar alla, men särskilt de små och medelstora företagen.

Investeringarna gäller bland annat forskning, innovation, demonstration och digitalisering samt marknadslansering av nya produkter och ny teknik. Även innovationer inom organisation och processer kan få stöd, till exempel nya och innovativa affärsmodeller, inom bland annat energi, energiintensiv industri, miljön, den blå ekonomin, sjöfart, transporter, hälsa, livsvetenskaperna, bioteknik, livsmedel, försvar, rymdteknik och kulturella och kreativa näringar.

Kluster 5 inom Horisont Europa – Klimat, energi och mobilitet – stöder insatser för att uppfylla Parisavtalet och nå FN-målen om hållbar utveckling. Aktörer i kulturella och kreativa sektorer kan delta i

Det här programområdet ska förverkliga EU:s mål och prioriteringar för att
• förbättra den demokratiska samhällsstyrningen och medborgarnas deltagande
• skydda och främja kulturarvet
• ta itu med sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar.

Förslagen kan gälla innovativ forskning om
• demokrati och samhällsstyrning
• det europeiska kulturarvet och kulturella och kreativa näringar
• sociala och ekonomiska förändringar.

Farnet är ett nätverk för alla som arbetar med lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFVF). Nätverket verkar för en hållbar utveckling i fiske- och kustområden och samlar lokala aktionsgrupper för fiske, myndigheter, privatpersoner och experter från hela EU. Många konst-, hantverks- och kulturarvsprojekt har redan fått stöd från det här initiativet.

Kontakta en förvaltningsmyndighet

Fonden för en rättvis omställning hjälper regioner och människor att hantera de sociala, jobbrelaterade, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen i enlighet med EU:s klimat- och energimål för 2030 och målet om en klimatneutral ekonomi senast 2050, med utgångspunkt i Parisavtalet. Fonden är ett viktigt verktyg som ger skräddarsytt stöd till de områden som drabbas hårdast av klimatomställningen. Fonden mildrar de socioekonomiska kostnader som omställningen medför och stöder ekonomisk diversifiering och omställning i de berörda områdena.

Subscribe to Digitalisering och nya affärsmodeller