Skip to main content

Culture and Creativity

Programmas “Radošā Eiropa” Starpnozaru atzara mērķis ir veicināt starpnozaru aktivitātes, kuru mērķis ir pielāgoties strukturālajām un tehnoloģiskajām pārmaiņām, ar ko saskaras mediji, tostarp sekmējot brīvu, daudzveidīgu un plurālistisku mediju vidi, kvalitatīvu žurnālistiku un medijpratību, tostarp digitālajā vidē.

Šis uzaicinājums pievērsīs uzmanību mediju problēmām un iespējām starptautiskā mērogā. 
Darbības “Novatoriski rīki un uzņēmējdarbības modeļi“ mērķis ir stiprināt Eiropas audiovizuālās nozares dalībnieku konkurētspēju, mērogojamību un ilgtspēju, kā arī uzlabot Eiropas darbu pamanāmību un pieejamību un palielināt auditoriju digitālajā vidē.

Mērķis ir finansēt projektus, kas vērsti uz konkrētiem audiovizuālās nozares izaicinājumiem, piemēram, atrodamību, izplatīšanas logu secību, finansējuma piesaisti un teritorialitāti, lai plašai sabiedrībai nodrošinātu spēcīgu un pamanāmu Eiropas darbu piedāvājumu tiešsaistē un pāri robežām.

EIT zināšanu un inovāciju kopienas ir partnerības, kuras apvieno uzņēmumus, pētniecības centrus un universitātes un kuru mērķis ir stiprināt to sadarbību un radīt labvēlīgu vidi radošās domāšanas procesiem un inovācijai. Kopienas veicina inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi, jaunu uzņēmumu dibināšanu un jaunas uzņēmēju paaudzes apmācību. EIT kultūras un radošuma kopiena sniegs inovatīvus risinājumus, kas palīdzēs nozarēm un industrijām kļūt spēcīgākām un noturīgākām.

Programma “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) ir jauna ES finansēšanas programma, kuras mērķis ir digitālo tehnoloģiju nodrošināšana uzņēmumiem, iedzīvotājiem un pārvaldes iestādēm. Tā sniedz stratēģisku finansējumu, lai risinātu daudzas no pašreizējām problēmām digitālo tehnoloģiju un infrastruktūras jomā. Programmas mērķis ir paātrināt ekonomikas atveseļošanos un veicināt Eiropas sabiedrības un ekonomikas digitalizāciju, kas nāks par labu visiem, jo īpaši — maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Ieguldījumu darbības ietver pētniecības, inovācijas, demonstrējumu un digitalizācijas darbības, kā arī ieguldījumus, kas saistīti ar jaunu produktu un tehnoloģiju laišanu tirgū. Tās ietver arī organizatorisku un procesu inovāciju, tostarp jaunus un inovatīvus darījumdarbības modeļus dažādās jomās. Minētās jomas cita starpā var ietvert tādas nozares kā enerģētika, energoietilpīga rūpniecība, vide, zilā ekonomika, jūrniecība, transports, veselība, dzīvības zinātnes, biotehnoloģija, lauksaimniecības pārtika, aizsardzība, kosmoss un kultūras un radošās nozares.

5. kopa “Klimats, enerģētika un mobilitāte” atbalsta Parīzes nolīguma izpildi un ANO izvirzīto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Kultūras un radošo nozaru ieinteresētās personas var piedalīties:

2. kopa “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība” tiecas sasniegt ES mērķus un prioritātes, kas ir saistīti ar:
• demokrātiskās pārvaldības un pilsoņu līdzdalības sekmēšanu,
• kultūras mantojuma aizsardzību un popularizēšanu,
• reaģēšanu uz sociālajām, ekonomiskajām, tehnoloģiskajām un kultūras izmaiņām un to ievirzīšanu.

Priekšlikumi var attiekties uz inovatīviem pētījumiem par:
• demokrātiju un pārvaldību,
• Eiropas kultūras mantojumu un kultūras un radošajām nozarēm,
• sociālajām un ekonomiskajām izmaiņām.

FARNET ir cilvēku kopa, kas īsteno sabiedrības virzītu vietējo attīstību, saņemot atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF). Šī kopa pulcē zivsaimniecības vietējās rīcības grupas, vadošās iestādes, iedzīvotājus un ekspertus no visas ES, lai veicinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību un ilgtspējīgu attīstību piekrastes zonās. Līdz šim iniciatīva bieži ir atbalstījusi projektus, kas saistīti ar mākslu, amatniecību un kultūras mantojumu.

Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms palīdz reģioniem un cilvēkiem risināt jautājumus saistībā ar sociālajām, nodarbinātības, ekonomiskajām un vidiskajām sekām, ko rada pārkārtošanās uz Savienības 2030. gadam izvirzītajiem mērķrādītājiem enerģētikas un klimata jomā un uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam, pamatojoties uz Parīzes nolīgumu. Fonds ir nozīmīgs instruments, kas nodrošinās, ka teritorijām, kuras pāreja uz klimatneitralitāti skar visvairāk, tiek sniegts pielāgots atbalsts.

Subscribe to Digitalizācija un jauni uzņēmējdarbības modeļi