Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Is cuid de Bheartas Comhtháthaithe an Aontais Eorpaigh é CFRE agus tá sé d’aidhm aige comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an Aontais Eorpaigh a neartú trí mhíchothromaíochtaí idir na réigiúin a cheartú, trí thacú le téarnamh eacnamaíoch, le cruthú post, leis an iomaíochas, leis an nuálaíocht agus leis an inbhuanaitheacht. Cuireann sé tosaíochtaí polaitiúla an Aontais i gcrích, go háirithe an t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach.

Laistigh de CFRE, tacaíonn cláir Interreg le comhar trasteorann (Interreg A agus IPA), le comhar trasnáisiúnta (Interreg B), le comhar idir-réigiúnach (Interreg C) agus le comhar idir na réigiúin is forimeallaí (Interreg D).

Chomh maith leis sin, tá an Ciste Comhtháthaithe ar cheann de na cistí trína ndéantar Beartas Comhtháthaithe an Aontais a bhaint amach. Tá sé dírithe ar Bhallstáit ar lú a nOllioncam Náisiúnta (OIN) in aghaidh an duine ná 90% de mheán an Aontais agus tacaíonn sé le tionscadail a bhaineann leis an ngréasán tras-Eorpach iompair (TEN-T) agus leis an gcomhshaol.

Ós rud é go mbainistítear CFRE/CC den chuid is mó tríd an mbainistíocht chomhroinnte, cuirtear de chúram ar údaráis bhainistíochta agus ar thíortha comhpháirteacha cistiú a leithdháileadh agus córas bainistíochta agus rialaithe a bhunú chun cur chun feidhme an chiste a chinntiú bunaithe ar chláir chomhaontaithe (cláir a fhorbraítear agus a chuirtear chun feidhme faoi chur chuige rialachais il-leibhéil freisin, i gcomhréir le prionsabal na comhpháirtíochta).

Chun cláir CFRE a chur chun feidhme, an glao ar thionscadail a sheolann na húdaráis bhainistíochta faoi seach, déantar é a chur in oiriúint do na riachtanais shonracha. Féach suíomh gréasáin d’údaráis bainistíochta chun tuilleadh sonraí a fháil.

Ina theannta sin, tá ionstraim shonrach de chuid CFRE ann freisin atá faoi bhainistíocht dhíreach, sin na hInfheistíochtaí Nuálaíochta Idir-Réigiúnacha (I3).

Leagtar amach forálacha rialála níos sonraí i gCiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus sa Chiste Comhtháthaithe agus sna Rialacháin maidir le Comhar Críochach Eorpach.

 

 

 

Total budget
ní bhaineann le hábhar
Dates
Féach suíomh gréasáin d’Údaráis Bainistíochta
Grant / loan size
Ag brath ar an gClár Oibríochtúil
Who can apply
• Tá réigiúin uile an Aontais incháilithe do CFRE.
• I gcás Interreg, ní mór eagraíochtaí a bheith bunaithe i gceann amháin de na 27 mBallstát (a gceantair oileánacha agus na ceantar is forimeallaí acu san áireamh) nó i dtír chomhpháirtíochta.
• Don tréimhse 2021-2027, baineann an Ciste Comhtháthaithe leis an mBulgáir, leis an gCipir, leis an gCróit, leis an Eastóin, leis an nGréig, leis an Laitvia, leis an Liotuáin, le Málta, leis an bPolainn, leis an bPortaingéil, leis an Rómáin, leis an tSeicia, leis an tSlóivéin, leis an tSlóvaic agus leis an Ungáir.
No. of partners needed
Féach an Clár Oibríochtúil ábhartha
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Glaonna ar thograí
Total initiative budget
Buiséad iomlán an chláir (2021-2027): €226.05 billiún Buiséad 2014-2020: €298.75 billiún; agus breisiú REACT-EU (go dtí 2023): €50.6 billiún
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12