Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS hu pjattaforma li għandha l-għan li torbot it-teknoloġija u l-prattika artistika aktar mill-qrib sabiex tindirizza l-isfidi soċjali, ambjentali u ekonomiċi li qed tiffaċċja l-Ewropa. Hu jappoġġja l-iżvilupp ta’ teknoloġiji aktar kreattivi, inklużivi u sostenibbli permezz tal-kollaborazzjoni bejn l-artisti, ix-xjenzati, l-inġiniera u r-riċerkaturi. Hu ċċentrat fuq l-idea li l-arti, ix-xjenza u t-teknoloġija jistgħu jibbenefikaw mill-ixxerjar tal-perspettivi u l-ftuħ ta’ perkorsi ġodda għar-riċerka u n-negozju.

Permezz tal-pilastri differenti tiegħu, S+T+ARTS joffri:

iPortunus inħolqot biex tespandi l-opportunitajiet ta’ mobbiltà u tagħti spinta lill-kollaborazzjonijiet internazzjonali li jippermettu lill-artisti u lill-professjonisti kulturali jaħdmu, jagħtu spettakli u jikkoproduċu madwar il-pajjiżi, tagħtihom aċċess għal swieq differenti, tgħinhom jattiraw udjenzi jew segwaċi ġodda, issaħħaħ il-kollaborazzjonijiet internazzjonali u tiftaħ il-perspettivi tal-karriera tagħhom.

L-inizjattiva Bauhaus Ewropea l-Ġdida għandha l-għan li tiżviluppa moviment kreattiv u interdixxiplinari li jgħaqqad il-Patt Ekoloġiku Ewropew mal-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini tal-UE. L-inizjattiva qed titfassal b’mod konġunt permezz tal-involviment dirett taċ-ċittadini, tal-esperti, tan-negozji, u l-Istituzzjonijiet u l-għan tagħha huwa li:

L-AMIF jiffoka speċifikament fuq miżuri ta’ integrazzjoni bikrija, b’possibbiltà għal rata ta’ kofinanzjament ogħla minn dik standard għall-awtoritajiet lokali u reġjonali, u s-soċjetà ċivili. Il-programm il-ġdid jiffoka l-aktar fuq l-istadji bikrin tal-integrazzjoni u dawn huma l-għanijiet ġenerali:

It-tieqa għall-Investiment Soċjali u l-Ħiliet tiffaċilita: l-iżvilupp ta’ ħiliet u kompetenzi ewlenin; it-tlaqqigħ, l-implimentazzjoni u l-użu akbar ta’ ħiliet permezz tal-edukazzjoni, it-taħriġ, inklużi t-taħriġ fuq il-post tax-xogħol u attivitajiet relatati. It-tieqa tappoġġja wkoll proġetti li jinvolvu l-innovazzjoni soċjali, is-servizzi tas-saħħa, it-tixjiħ u l-kura fit-tul, l-aċċess għall-prevenzjoni, it-trattamenti innovattivi u l-għażliet tas-saħħa elettronika, l-inklużjoni u l-aċċessibbiltà, u l-attivitajiet kulturali u kreattivi b’għan soċjali.

Il-proġetti jippromwovu attivitajiet ta’ mobbiltà għal:

  • Parteċipanti fit-tagħlim: tfal tal-iskola, studenti, trainees, apprendisti, żgħażagħ, studenti adulti;
  • Staff: professuri, għalliema, trainers, persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, u persuni li jaħdmu f’organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

Il-proġetti prinċipalment għandhom l-għan li jappoġġjaw lill-parteċipanti fit-tagħlim fil-kisba tal-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet, inklużi l-kompetenzi lingwistiċi.

Is-sottoprogramm LIFE Tranżizzjoni lejn Enerġija Nadifa jappoġġja t-tranżizzjoni lejn ekonomija effiċjenti fl-użu tal-enerġija, ibbażata fuq l-enerġija rinnovabbli, newtrali għall-klima u reżiljenti għall-klima.

Hu jipprovdi finanzjament għal azzjonijiet ta’ koordinazzjoni u appoġġ li għandhom valur miżjud għoli tal-UE, li huma mmirati lejn it-tkissir tal-ostakli tas-suq li jxekklu t-tranżizzjoni soċjoekonomika lejn enerġija sostenibbli.

Il-programm LIFE jikkofinanzja proġetti fl-oqsma ta’:
• l-adattament urban u l-ippjanar tal-użu tal-art;
• ir-reżiljenza tal-infrastruttura;
• il-ġestjoni sostenibbli tal-ilma f’żoni suxxettibbli għan-nixfa;
• il-ġestjoni tal-għargħar u tal-kosta
• ir-reżiljenza tas-setturi tal-agrikoltura, tal-forestrija u tat-turiżmu;
• l-appoġġ għar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE fit-tħejjija tagħhom għal avvenimenti estremi tat-temp, b’mod partikolari fiż-żoni kostali.

Proġett ta’ Solidarjetà hu attività ta’ solidarjetà mingħajr skop ta’ qligħ mibdija, żviluppata u implimentata miż-żgħażagħ stess għal perjodu ta’ bejn xahrejn u 12-il xahar.

Proġett jinvolvi grupp ta’ minimu ta’ ħames żgħażagħ biex jiffokaw fuq suġġett identifikat b’mod ċar li se jesploraw permezz ta’ attivitajiet ta’ kuljum li jinvolvu l-membri kollha tal-grupp.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti li se jittraduċu, jippubblikaw, jiddistribwixxu u jippromwovu xogħlijiet ta’ finzjoni. Din tappoġġja l-objettivi li ġejjin:

  • it-tisħiħ taċ-ċirkolazzjoni transnazzjonali u d-diversità tax-xogħlijiet letterarji Ewropej
  • l-ilħiq ta’ udjenzi ġodda għal-letteratura Ewropea fl-UE u lil hinn minnha
  • u t-tisħiħ tal-kompetittività tas-settur tal-kotba

Proġetti fuq skala żgħira jistgħu jipproponu traduzzjonijiet mhux aktar 10 kotba differenti.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti fis-setturi kulturali u kreattivi. Jistgħu jiġu appoġġjati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet u inizjattivi, u firxa wiesgħa ta’ applikanti. L-appoġġ huwa għal proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali transnazzjonali u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-ħolqien u ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi u artisti Ewropej b’mod transnazzjonali. Hemm ukoll enfasi fuq il-finanzjament ta’ proġetti li jappoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej biex irawmu t-talent, jinnovaw, jirnexxu u jiġġeneraw l-impjiegi u t-tkabbir.

Il-missjonijiet tal-UE huma sforz koordinat mill-Kummissjoni sabiex tiġbor flimkien ir-riżorsi meħtieġa f’termini ta’ programmi ta’ finanzjament, politiki u regolamenti, kif ukoll ta’ attivitajiet oħrajn. Għandhom ukoll l-għan li jimmobilizzaw u jattivaw l-atturi pubbliċi u privati, bħall-Istati Membri tal-UE, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, il-bdiewa u l-maniġers tal-art, l-imprendituri u l-investituri sabiex joħolqu impatt reali u dejjiemi.

Bħala parti minn Orizzont Ewropa, il-programm tal-Ekosistemi tal-Innovazzjoni Ewropej (EIE) għandu l-għan li joħloq ekosistemi tal-innovazzjoni aktar konnessi, inklużivi u effiċjenti u jappoġġja l-iskalar tal-kumpaniji, kif stabbilit fl-Aġenda Ewropea l-Ġdida għall-Innovazzjoni.

Il-fergħa TRANSSETTORJALI għandha tippromwovi attivitajiet transsettorjali li għandhom l-għan li jaġġustaw għall-bidliet strutturali u teknoloġiċi li jiffaċċja s-settur tal-media, inkluż it-titjib ta' ambjent medjatiku liberu, diversifikat u pluralistiku, ġurnaliżmu ta' kwalità u litteriżmu medjatiku, inkluż fl-ambjent diġitali.

Din is-sejħa se tindirizza l-isfidi tal-media u l-opportunitajiet ta’ natura transnazzjonali. 
Il-preżentazzjoni, ir-rappreżentanza u l-viżibbiltà fil-media ta’ gruppi vulnerabbli bħall-migranti u r-refuġjati jibqgħu marġinali fil-media soċjali ġenerali fl-Ewropa u b’kunsiderazzjoni speċjali tas-sitwazzjoni tal-Ukrajna. L-objettiv jibqa’ li jiġu identifikati modi kif tiġi promossa l-media soċjali inklużiva fl-Ewropa, u li dawn il-gruppi jiġu megħjuna joħolqu n-narrattivi tagħhom stess dwar il-post u r-rwol tar-refuġjati u l-migranti fis-soċjetajiet u l-komunitajiet Ewropej.

 

Se jingħata appoġġ lill-festivals Ewropej li jipprogrammaw proporzjon sinifikanti ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej mhux nazzjonali, bl-għan li jorganizzaw attivitajiet tul sena sħiħa mmirati biex jespandu u jġeddu l-udjenzi u jimplimentaw attivitajiet innovattivi li jilħqu udjenza akbar kif ukoll inizjattivi għal udjenzi żgħażagħ.

Il-programm “AKP-UE lejn industrija kulturali vijabbli”, għandu l-għan li jagħti spinta lill-potenzjal tas-settur kulturali u kreattiv u l-kontribut tiegħu għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP). Il-programm għandu l-għan li jħeġġeġ l-intraprenditorija u l-innovazzjoni kulturali, joħloq impjiegi ġodda u jżid id-dħul tal-artisti u tal-professjonisti kulturali.

Il-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) huwa programm ġdid ta’ finanzjament li jiffoka fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji, liċ-ċittadini u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi. Huwa jipprovdi finanzjament strateġiku biex jiġu indirizzati l-bosta sfidi li qed niffaċċjaw illum fir-rigward tat-teknoloġiji u l-infrastrutturi diġitali. Il-programm għandu l-għan li jaċċellera l-irkupru ekonomiku u jsawwar it-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà u tal-ekonomija tal-Ewropa, filwaqt li jġib benefiċċji għal kulħadd, iżda b’mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

L-attivitajiet taħt is-sottoprogramm “Twessigħ tal-parteċipazzjoni u tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka” huma mmirati lejn il-promozzjoni tat-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati tar-riċerka billi tissaħħaħ l-interazzjoni bejn l-edukazzjoni u r-riċerka. Il-partijiet ikkonċernati fis-setturi kulturali u kreattivi jistgħu jkunu involuti bħala sħab fi proġetti ta’ riċerka mmirati lejn it-tisħiħ tal-eċċellenza fl-innovazzjoni, li jinvolvu ekosistemi ta’ atturi differenti li jistgħu jxerrdu l-għarfien u jwessgħu l-parteċipazzjoni fil-proċess tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Ir-Raggruppament 5, “Klima, Enerġija u Mobbiltà” jappoġġja l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-partijiet ikkonċernati fis-setturi kulturali u kreattivi jistgħu jiġu involuti fi:

Il-proġetti tar-raggruppament 3 “Sigurtà Ċivili għas-Soċjetà”, se jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet ta’ politika tal-UE relatati mas-sigurtà, inkluża ċ-ċibersigurtà, u t-tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri u r-reżiljenza. Il-partijiet ikkonċernati tas-setturi kulturali u kreattivi jistgħu jinvolvu ruħhom fi: • Proġetti ta’ riċerka li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-traffikar ta’ oġġetti kulturali; • Il-valutazzjoni tar-riskji ta’ diżastri u l-vulnerabbiltajiet fis-siti ta’ wirt kulturali; • Avvenimenti kulturali kbar.

Cluster 1, “Saħħa” għandu l-għan li joħloq soċjetà Ewropea aktar b’saħħitha, aktar inklużiva u demokratika. Hu jiffoka fuq l-iżvilupp ta’ teknoloġiji, setturi u ktajjen tal-valur diġitali emerġenti ewlenin.

Is-sejħiet għal proposti taħt id-destinazzjoni “Nibqgħu b’saħħitna f’soċjetà li qed tinbidel rapidament” jistgħu jinvolvu partijiet ikkonċernati kulturali bħala sħab li jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta’ stili ta’ ħajja u mġiba aktar tajbin għas-saħħa, u jistgħu jappoġġjaw soluzzjonijiet effettivi għall-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard.

Cluster 2, “Kultura, Kreattività u Soċjetà Inklużiva” għandu l-għan li jilħaq l-għanijiet u l-prijoritajiet tal-UE marbutin:
• mat-tisħiħ tal-governanza demokratika u mal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini;
• mas-salvagwardja u mal-promozzjoni tal-wirt kulturali; u
• mar-reazzjoni u mat-tiswir ta’ trasformazzjonijiet soċjali, ekonomiċi, teknoloġiċi u kulturali.

Din il-fergħa tibni l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet indipendenti tas-soċjetà ċivili attivi fil-promozzjoni tal-valuri u d-drittijiet, li l-attivitajiet tagħhom jgħinu fl-infurzar strateġiku tad-drittijiet skont id-dritt tal-UE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

L-attivitajiet jibnu attivitajiet ta’ promozzjoni u ta’ sorveljanza, kif ukoll jippromwovu, jissalvagwardjaw u jqajmu kuxjenza dwar il-valuri tal-Unjoni fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali.

FARNET hi komunità ta’ persuni li jimplimentaw l-Iżvilupp Lokali Mmexxi mill-Komunità (CLLD) bil-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS). Din il-komunità tlaqqa’ flimkien il-Gruppi ta' Azzjoni Lokali tas-Sajd (FLAGs), l-awtoritajiet ta’ ġestjoni, iċ-ċittadini u l-esperti mill-UE kollha, biex jaħdmu fuq l-iżvilupp sostenibbli tas-sajd u ż-żoni kostali. Fil-passat, proġetti relatati mal-arti u l-artiġjanati, kif ukoll il-wirt kulturali ta’ spiss kienu appoġġjati minn din l-inizjattiva.

Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta għandu jikkontribwixxi biex jippermetti lir-reġjuni u lin-nies jindirizzaw l-impatti soċjali, l-impjiegi, ekonomiċi u ambjentali tat-tranżizzjoni lejn il-miri tal-Unjoni għall-2030 dwar l-enerġija u l-klima u ekonomija tal-Unjoni newtrali għall-klima sal-2050, abbażi tal-Ftehim ta’ Pariġi. Il-Fond se jkun għodda ewlenija biex jiġu appoġġjati t-territorji l-aktar affettwati mit-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika billi jipprovdilhom appoġġ imfassal apposta.

Il-FEŻR huwa parti mill-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE u għandu l-għan li jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea billi jikkoreġi l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni tagħha, billi jappoġġja l-irkupru ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività, l-innovazzjoni u s-sostenibbiltà. Dan iwettaq il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, speċjalment it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali.

Il-FAEŻR jiffaċilita l-investimenti fl-infrastruttura rurali. Ħafna żoni rurali fl-Unjoni jġarrbu problemi strutturali, fosthom in-nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ impjiegi attraenti, in-nuqqas tal-ħiliet, in-nuqqas ta’ investimenti fil-konnettività, l-infrastrutturi u s-servizzi essenzjali kif ukoll l-eżodu taż-żgħażagħ. L-appoġġ għall-proġetti kulturali mhuwiex imsemmi fil-programm, iżda l-FAEŻR jiffaċilita l-investimenti fl-infrastruttura rurali li ma jeskludux infrastrutturi kulturali.

L-objettiv ġenerali huwa li jittaffa l-impatt soċjoekonomiku tal-pandemija tal-COVID-19 fuq iż-żgħażagħ, l-aktar permezz tal-bini tal-kapaċità u miżuri speċifiċi li jappoġġjaw l-irkupru tas-settur taż-żgħażagħ, kif ukoll it-trawwim tas-solidarjetà u l-inklużività.

Dawn il-proġetti joħolqu networks li jippromwovu sħubijiet reġjonali, li jippermettu liż-żgħażagħ fl-Ewropa kollha jistabbilixxu proġetti konġunti, jorganizzaw skambji u jippromwovu taħriġ (eż. għall-mexxejja taż-żgħażagħ) kemm permezz ta’ attivitajiet fiżiċi kif ukoll online.

Is-Sħubijiet fuq skala żgħira għandhom l-għan li jwessgħu l-aċċess għall-programm Erasmus+ għal atturi u individwi fuq skala żgħira li huma diffiċli biex jintlaħqu fl-oqsma tal-edukazzjoni skolastika, l-edukazzjoni għall-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u ż-żgħażagħ.

L-għotjiet huma għal livelli baxxi ta’ finanzjament, għal proġetti ta’ durata qasira.

Hemm rekwiżiti amministrattivi sempliċi. L-għotjiet huma partikolarment rilevanti għal parteċipanti ġodda għal Erasmus+, b’mod partikolari għal organizzazzjonijiet b’kapaċità organizzattiva iżgħar.

Is-sottoprogramm dwar l-ekonomija ċirkolari u l-kwalità tal-ħajja għandu l-għan li jiffaċilita t-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli, ċirkolari, mingħajr tossikazzjoni, effiċjenti fl-użu tal-enerġija u reżiljenti għat-tibdil fil-klima, u li jipproteġi, jirrestawra u jtejjeb il-kwalità tal-ambjent.

Is-sottoprogramm jinvolvi interventi diretti, jew jista’ jappoġġja l-integrazzjoni ta’ dawk l-għanijiet f’politiki oħrajn.

It-Timijiet ta’ Volontarjat f’oqsma ta’ prijorità għolja huma proġetti fuq skala kbira u ta’ impatt għoli. Dawn jinvolvu żgħażagħ minn tal-inqas 2 pajjiżi differenti u se jkunu interventi fuq medda qasira ta’ żmien li jindirizzaw sfidi Ewropej komuni f’oqsma ta’ politika definiti kull sena fil-livell tal-UE.

L-applikazzjonijiet jistgħu:

Il-proġetti ta’ volontarjat joffru opportunitajiet għaż-żgħażagħ biex jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ solidarjetà li jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali tagħhom.

Il-volontarjat jista’ jsir fil-pajjiż tar-residenza tal-voluntier, jew f’pajjiż ieħor (transfruntier). Il-proġetti jistgħu jiffukaw fuq firxa wiesgħa ta’ oqsma, bħall-protezzjoni ambjentali, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, jew inklużjoni soċjali akbar.

Il-programmi tematiċi tal-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) jappoġġjaw azzjonijiet marbutin mal-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU fil-livell globali. It-temi ta’ prijorità jinkludu: id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, is-soċjetà ċivili, l-istabbiltà u l-paċi, kif ukoll l-isfidi globali bħas-saħħa, l-edukazzjoni u t-taħriġ, in-nisa u t-tfal, ix-xogħol, il-protezzjoni soċjali, il-kultura, il-migrazzjoni u t-tibdil fil-klima.

L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) jiffinanzja l-azzjoni esterna tal-UE, u b’hekk jippermetti lill-UE tiddefendi u tippromwovi b’mod effettiv il-valuri u l-interessi tagħha mad-dinja kollha.

Il-programmi ġeografiċi tal-NDICI jippromwovu l-kooperazzjoni mal-pajjiżi sħab fir-reġjuni li ġejjin:
• Il-Viċinat Ewropew (€19.32 biljun)
• l-Afrika Sub-Saħarjana (€29.18 biljun)
• l-Asja u l-Paċifiku (€8.48 biljun)
• L-Ameriki u l-Karibew (€3.39 biljun).

Il-Laboratorju tal-Innovazzjoni Kreattiva se jinċentiva lill-atturi mis-setturi kulturali u kreattivi kollha biex ifasslu u jittestjaw soluzzjonijiet diġitali innovattivi b’impatt potenzjali pożittiv fit-tul fuq diversi setturi kulturali u kreattivi.

Il-Laboratorju se jiffaċilita l-ħolqien ta’ soluzzjonijiet innovattivi (eż. għodod, mudelli u metodoloġiji) li jistgħu japplikaw għas-settur awdjoviżiv u tal-inqas settur kreattiv u/jew kulturali ieħor. Is-soluzzjonijiet għandhom ikunu faċilment replikabbli u jkollhom potenzjal ta’ penetrazzjoni tas-suq.

Subscribe to NGOs, mingħajr skop ta’ qligħ, organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili