Skip to main content

Culture and Creativity

Akcia v oblasti spoločného rozvoja Európy podporuje spoluprácu európskych producentov pri vývoji jediného komerčného projektu pre distribúciu v kinách, televízne vysielanie alebo na komerčné využitie na digitálnych platformách alebo v prostredí viacerých platforiem v týchto kategóriách: animovaný, kreatívny dokumentárny alebo hraný film.


Spoločnostiam sa odporúča, aby rozvíjali intenzívnu a inovatívnu spoluprácu na kreatívnej a finančnej úrovni a aby od začiatku vývojovej fázy rozvíjali marketingové a distribučné stratégie, čo im umožní osloviť širšie publikum na európskej a medzinárodnej úrovni.


V žiadostiach by mali byť uvedené primerané stratégie na zabezpečenie udržateľnejšieho priemyslu, ktorý viac rešpektuje životné prostredie. V stratégiách by sa mala zohľadniť aj rodová rovnováha, začlenenie, rozmanitosť a reprezentatívnosť.

Total budget
2,44 miliardy EUR
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
Do 60 000 EUR s výnimkou televíznych seriálov s plánovaným rozpočtom na produkciu vo výške 20 miliónov EUR a viac (tam je maximálna výška príspevku 100 000 EUR).
Who can apply
Na to, aby sa mohli žiadatelia (príjemcovia a pridružené subjekty) uchádzať o toto financovanie, musia byť právnickými osobami (verejnými alebo súkromnými subjektmi), musia mať sídlo v jednej z oprávnených krajín (pozri podrobnosti výzvy) a musia byť usadení v jednej z krajín, ktoré sa plne zúčastňujú na podprograme MEDIA programu Kreatívna Európa. Okrem toho musia byť v priamom alebo nepriamom, úplnom alebo väčšinovom vlastníctve štátnymi príslušníkmi krajín, ktoré sa plne zúčastňujú na podprograme MEDIA. Ak je spoločnosť kótovaná na burze, jej štátna príslušnosť sa v zásade určí podľa sídla burzy cenných papierov. Uchádzači musia byť vzájomne prepojenou európskou audiovizuálnou produkčnou spoločnosťou. Koordinátori musia byť schopní preukázať najnovšie skúsenosti s produkciou medzinárodne distribuovaných diel.
Do rôznych úloh v rámci konzorcia sa môžu zapojiť aj iné subjekty, napríklad ako pridružení partneri, subdodávatelia, tretie strany poskytujúce nepeňažné príspevky atď. (pozri oddiel 13).
No. of partners needed
aspoň 1
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
Total initiative budget
6,5 milióna EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
5