Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS er en platform, der skal knytte teknologi og de kunstneriske fag tættere sammen for at bidrage til løsning af de sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer, som Europa står over for. Platformen skal støtte udviklingen af mere kreative, inkluderende og bæredygtige teknologier gennem samarbejde mellem kunstnere, videnskabsfolk, ingeniører og forskere. Den bygger på idéen om, at kunst, videnskab og teknologi med fordel kan udveksle perspektiver for at bane nye veje for forskning og erhvervsliv.

Gennem de forskellige søjler tilbyder S+T+ARTS:

iPortunus blev oprettet for at udvide mulighederne for udlandsophold og styrke det internationale samarbejde, der giver kunstnere og kulturarbejdere mulighed for at arbejde, optræde og samproducere på tværs af lande, give dem adgang til forskellige markeder, hjælpe dem med at tiltrække nye publikumsgrupper eller fans, styrke det internationale samarbejde og åbne nye karriereperspektiver.

Initiativet Det nye europæiske Bauhaus har til formål at udvikle en kreativ og tværfaglig bevægelse, der bringer den europæiske grønne pagt ud i EU-borgernes hverdag. Initiativet udformes i fællesskab med direkte inddragelse af borgere, eksperter, virksomheder og institutioner, og det har til formål at:

AMIF fokuserer specifikt på civilsamfundet og på tidlig integration med mulighed for en højere medfinansieringssats for lokale og regionale myndigheder end standardsatsen. Det nye program fokuserer primært på de tidlige faser af integrationen, og de overordnede mål er følgende:

Politikområdet sociale investeringer og færdigheder fremmer: udvikling af færdigheder og nøglekompetencer matchning, udbredelse og anvendelse af højere kvalifikationer gennem uddannelse, herunder oplæring på arbejdspladsen og relaterede aktiviteter. Under politikområdet støttes også projekter vedrørende social innovation, sundhedstjenester, aldring og langtidspleje, adgang til forebyggelse, innovative behandlinger og e-sundhed, inklusion og tilgængelighed samt kulturelle og kreative aktiviteter med et socialt mål.

Projekterne skal fremme udlandsophold for:

  • Lærende: elever, studerende, praktikanter, lærlinge, unge samt voksne studerende
  • Medarbejdere: professorer, undervisere, ungdomsarbejdere og personer, der arbejder i uddannelses- og ungdomsorganisationer

Projekterne har primært til formål at understøtte de studerende i at danne holdninger og tilegne sig viden og færdigheder, bl.a. sprogkundskaber.

Delprogrammet under LIFE "Omstilling til ren energi" støtter omstillingen til en energieffektiv, klimaneutral og modstandsdygtig økonomi baseret på vedvarende energi.

Via delprogrammet ydes finansiering til koordinerings- og støttetiltag, der skaber stor merværdi for EU, og som er rettet mod at fjerne markedsbarrierer, der bremser den samfundsøkonomiske omstilling til bæredygtig energi.

LIFE-programmet medfinansierer projekter inden for:
• bytilpasning og fysisk planlægning
• modstandsdygtig infrastruktur
• bæredygtig forvaltning af vand i områder udsat for tørke
• oversvømmelses- og kystforvaltning
• modstandsdygtige landbrugs-, skovbrugs- og turismesektorer
• støtte til regionerne i EU's yderste periferi med hensyn til beredskab ved ekstreme vejrforhold, især i kystområder.

Et solidaritetsprojekt er en nonprofit-solidaritetsaktivitet, der udarbejdes og gennemføres af unge i en periode på 2-12 måneder.

Et projekt skal omfatte en gruppe på mindst fem unge, der arbejder med et klart defineret emne, som de ønsker at undersøge gennem daglige aktiviteter, der involverer alle gruppens medlemmer.

Solidaritetsprojekter tager fat på vigtige problemer i lokalsamfundene og, hvor det er relevant, også problemer, der er fælles for grænseregionerne, og de skal skabe klar europæisk merværdi.

Via denne finansieringsmulighed støttes projekter inden for de kulturelle og kreative sektorer. En bred vifte af aktiviteter og initiativer og af ansøgere kan modtage støtte. Der ydes støtte til projekter, der indebærer tværnationalt kulturelt samarbejde, og som bidrager til at styrke skabelsen og udbredelsen af europæiske kunstværker og kunstnere på tværs af grænserne. Der er også fokus på at finansiere projekter, der støtter de europæiske kulturelle og kreative sektorer og opdyrker talenter med henblik på innovation, fremgang, jobskabelse og vækst.

EU-missionerne er en koordineret indsats fra Kommissionens side for at samle de nødvendige ressourcer med hensyn til finansieringsprogrammer, politikker og regler og andre aktiviteter. De har også til formål at mobilisere og aktivere offentlige og private aktører såsom EU-medlemsstater, regionale og lokale myndigheder, forskningsinstitutter, landbrugere og arealforvaltere, virksomheder og investorer med henblik på at skabe en reel og varig virkning.

Som en del af Horisont Europa har programmet for europæiske innovationsøkosystemer (EIE) til formål at skabe mere forbundne, inklusive og effektive innovationsøkosystemer og støtte opskalering af virksomheder som led i den nye europæiske innovationsdagsorden.

Innovationsøkosystemer

Repræsentationen og synligheden i medierne af sårbare grupper som migranter og flygtninge er fortsat meget lille på de mest populære sociale medier i Europa – det gælder også situationen i Ukraine. Målet er fortsat at finde metoder til at gøre sociale medier i Europa mere inkluderende og hjælpe disse grupper med at skabe deres egne fortællinger om flygtningenes og migranternes plads og rolle i de europæiske lande og lokalsamfund.

 

Formålet med den europæiske mini-slate-udviklingsstøtte er at fremme uafhængige europæiske produktionsselskabers konkurrenceevne i lande med lav audiovisuel kapacitet (LCC-gruppe A og LCC-gruppe B) og at øge deres økonomiske styrke på markedet.


Der vil blive ydet støtte til uafhængige europæiske produktionsselskaber, der er i stand til at udvikle en slate med 2-3 audiovisuelle værker (fiktion, animation, kreativ dokumentarfilm).

Der vil blive ydet støtte til europæiske festivaler, der sætter en betydelig andel af ikke-nationale europæiske audiovisuelle værker på programmet, sigter på at gennemføre årelange aktiviteter med det formål at udvide og forny deres publikum og gennemfører innovative publikumsopsøgende aktiviteter samt initiativer rettet mod et ungt publikum.

Den europæiske samudviklingsordning skal støtte samarbejdet mellem europæiske produktionsselskaber om udvikling af et fælles projekt til kommerciel udnyttelse med henblik på biograffremvisning, TV-udsendelse eller kommerciel udnyttelse på digitale platforme eller i et multiplatformsmiljø inden for kategorierne animation, kreativ dokumentarfilm eller fiktion.

Der vil blive ydet støtte til udvikling af værker og prototyper af narrativ storytelling med originalt indhold og/eller kvalitetsspil, der er beregnet til produktion og global kommerciel udnyttelse via PC'er, konsoller, mobile enheder, tablets, smartphones og andre teknologier.

Projektet "Film i bevægelse" skal tilskynde til og støtte en bredere distribution af nyere ikke-nationale europæiske film ved at tilskynde salgsagenter og filmdistributører til at investere i markedsføring og målrettet distribution af ikke-nationale europæiske film.


De aktiviteter, der skal finansieres, er kampagner for fælleseuropæisk distribution af støtteberettigede europæiske film i biografer eller online, som koordineres af filmens salgsagent.

Støtten til projektet "Salg af europæiske film" skal tilskynde til og støtte den bredere tværnationale distribution af nyere europæiske film ved at stille midler til rådighed for europæiske salgsagenter på grundlag af deres resultater på markedet med henblik på yderligere geninvestering i anskaffelse, markedsføring og distribution (herunder online) af nyere, ikkeeuropæiske film.

De finansierede aktiviteter gennemføres i to faser:

Formålet med den europæiske slate-udviklingsstøtte er at fremme uafhængige europæiske produktionsselskabers konkurrenceevne og øge deres økonomiske styrke på markedet. Målet er også at øge AV-producenternes kapacitet til at udvikle projekter, der har potentiale til at kunne udbredes i og uden for Europa, og at fremme europæisk og international samproduktion.

Målet er at støtte initiativer til fremme af publikumsudvikling og -engagement, herunder filmuddannelsesaktiviteter, der primært henvender sig til unge.


Initiativer, der modtager støtte, skal sikre fælleseuropæisk samarbejde og føre til innovative projekter, navnlig ved hjælp af nye digitale værktøjer, der har til formål at:

Formålet med tiltaget Innovative værktøjer og forretningsmodeller er at styrke de europæiske aktørers konkurrenceevne, skalérbarhed og bæredygtighed samt at forbedre synligheden og tilgængeligheden af europæiske værker og udvide publikummet i det digitale miljø.

Formålet med støtten til TV- og onlineindhold er dels at øge AV-producenternes kapacitet til at udvikle og producere indhold af høj kvalitet med et betydeligt potentiale til at kunne udbredes i og uden for Europa, dels at fremme europæiske og internationale samproduktioner inden for TV- og online-sektoren.

Programmet "ACS-EU på vej mod en levedygtig kulturindustri" har til formål at styrke potentialet i de kulturelle og kreative sektorer og deres bidrag til den sociale og økonomiske udvikling i landene i Afrika, Caribien og Stillehavet (ACS-landene). Programmet har som mål at fremme iværksætteri og kulturel innovation, skabe beskæftigelse og øge kunstneres og kulturarbejderes indkomst.

EIT's videns- og innovationsfællesskaber er partnerskaber, der samler virksomheder, forskningscentre og universiteter, og som har til formål at styrke samarbejdet og skabe miljøer, der fremmer kreative tankeprocesser og skaber grobund for innovation. Fællesskaberne bidrager til at udvikle innovative produkter og tjenesteydelser, starte nye virksomheder og uddanne en ny generation af iværksættere. EIT's kultur- og kreativitetsfællesskab skal levere innovative løsninger, der kan gøre forskellige sektorer og industrier stærkere og mere modstandsdygtige.

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at få digital teknologi ud til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger. Det yder strategisk finansiering for at løse de mange aktuelle udfordringer vedrørende digitale teknologier og infrastrukturer. Formålet med programmet er at fremskynde den økonomiske genopretning og forme den digitale omstilling af Europas samfund og økonomi ved at skabe fordele for alle, men især for små og mellemstore virksomheder.

Investeringsaktiviteterne omfatter forskning, innovation, demonstration og digitale aktiviteter, herunder investeringer i markedsføring af nye produkter og teknologier. De omfatter også organisatorisk innovation og procesinnovation, herunder nye og innovative forretningsmodeller på forskellige områder. Områderne kan dække sektorer inden for bl.a. energi, energiintensiv industri, miljø, den blå økonomi, søfart, transport, sundhed, biovidenskab, bioteknologi, landbrugsfødevarproduktion, forsvar, rumteknologi og de kulturelle og kreative sektorer.

Aktiviteterne under delprogrammet "Udvidelse af deltagelsen i og styrkelse af det europæiske forskningsrum" tager sigte på at fremme formidling og udnyttelse af forskningsresultater ved at styrke samspillet mellem uddannelse og forskning. Interessenter fra den kulturelle og kreative sektor kan inddrages som partnere i forskningsprojekter, der skal styrke den regionale innovation ved at inddrage økosystemer hos forskellige aktører, som kan udbrede viden og øge deltagelsen i forsknings- og innovationsprocessen.

Under klynge 5 "Klima, energi og mobilitet" ydes støtte til gennemførelse af Parisaftalen og verdensmålene for bæredygtig udvikling. Interessenter i de kulturelle og kreative sektorer kan deltage i:

Projekter under klynge 3 "Civil samfundssikkerhed" støtter gennemførelsen af EU's politiske prioriteter vedrørende sikkerhed, herunder cybersikkerhed, katastrofeforebyggelse og modstandsdygtighed. Interessenter i de kulturelle og kreative sektorer kan deltage i: • Forskningsprojekter, der bidrager til bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder • Vurdering af katastroferisici og sårbarheder på kulturarvssteder • Store kulturelle arrangementer.

Klynge 1 "Sundhed" har til formål at skabe et stærkere, mere inkluderende og demokratisk samfund i Europa. Denne klynge fokuserer på udviklingen af centrale nye digitale teknologier, sektorer og værdikæder.

Forslagsindkaldelserne under "Sundhed i et samfund i hastig forandring" kan som partnere inddrage kulturelle interessenter, der bidrager til at fremme sund livsstil og adfærd, og kan støtte effektive løsninger til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Klynge 2 "Kultur, kreativitet og inkluderende samfund" har til formål at opfylde EU's mål og prioriteter i forbindelse med:
• Fremme af demokratisk regeringsførelse og borgerdeltagelse
• Beskyttelse og fremme af kulturarv
• og Imødekommelse og skabelse af sociale, økonomiske, teknologiske og kulturelle forandringer

Forslagene kan omfatte innovativ forskning inden for:
• Demokrati og forvaltning
• Den europæiske kulturarv og de kulturelle og kreative industrier
• Sociale og økonomiske forandringer

FARNET er en sammenslutning af personer, som implementerer lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Dette fællesskab samler lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG'er), forvaltningsmyndigheder, borgere og eksperter fra hele EU med det formål at arbejde med bæredygtig udvikling af fiskeri og kystområder. Tidligere har initiativet ofte støttet projekter vedrørende kunst og håndværk samt kulturarv.

Fonden for Retfærdig Omstilling bidrager til at give regioner og mennesker mulighed for at håndtere de sociale, beskæftigelsesmæssige, økonomiske og miljømæssige virkninger af omstillingen til EU's 2030-mål for energi og klima og en klimaneutral økonomi i EU frem mod 2050 på grundlag af Parisaftalen. Fonden er et centralt redskab og støtter de områder, der er mest berørt af omstillingen til klimaneutralitet, ved at yde skræddersyet støtte. Fonden nedbringer de socioøkonomiske omkostninger ved klimaomstillingen ved at støtte økonomisk diversificering og omstilling i de berørte områder.

EFRU er en del af EU's samhørighedspolitik og har til formål at styrke den økonomiske, sociale og geografiske samhørighed i EU ved at rette op på skævheder mellem regionerne gennem støtte til økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af konkurrenceevnen, innovation og bæredygtighed. Den understøtter EU's politiske prioriteter, især den grønne og den digitale omstilling.

ELFUL fremmer investeringer i infrastruktur i landdistrikterne. Mange landområder i EU kæmper med strukturelle problemer som eksempelvis mangel på attraktive beskæftigelsesmuligheder, manglende færdigheder, underinvestering i konnektivitet og basale tjenester samt omfattende fraflytning af unge. Støtten til kulturprojekter nævnes ikke eksplicit i programmet, men ELFUL fremmer investeringer i infrastruktur i landdistrikterne, og det udelukker ikke kulturelle infrastrukturer.

Det overordnede mål er at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser for de unge af covid-19-pandemien, især gennem kapacitetsopbygning og specifikke initiativer, der støtter genopretning af ungdomssektoren og fremmer solidaritet og inklusion.

Via projekterne oprettes netværk til for regionale partnerskaber, som giver unge i Europa mulighed for at gennemføre fælles projekter, tilrettelægge udvekslinger og fremme uddannelse (f.eks. af ungdomsledere) gennem både fysiske aktiviteter og onlineaktiviteter.

Innovationsalliancerne har til formål at styrke Europas innovationskapacitet ved at sætte skub i innovation gennem samarbejde og udveksling af viden mellem videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannelsesinstitutioner (grund- og efteruddannelse) og det bredere socioøkonomiske miljø, herunder forskning.

Se programguiden her.

Dette tiltag støtter oprettelsen og udviklingen af europæiske platforme for erhvervsekspertisecentre, som bidrager til regional udvikling, innovation og intelligente specialiseringsstrategier samt til internationale samarbejdsplatforme.

Platformene er åbne for deltagelse af lande med erhvervsuddannelsessystemer af høj kvalitet samt af lande, der har lignende systemer under udvikling.

Formålet med platformene er at undersøge erhvervsuddannelsesinstitutionernes fulde potentiale til at støtte vækst og innovation proaktivt.

Der er tale om internationale samarbejdspartnerskaber mellem organisationer, der er aktive på ungdomsområdet i EU-landene, tredjelande, der er associeret til programmet, og tredjelande, der ikke er associeret til programmet.

Projekterne støtter internationale udvekslinger, samarbejde og politisk dialog på ungdomsområdet og ikke-formel læring med henblik på at fremme en bæredygtig socioøkonomisk udvikling og trivsel blandt unge.

De skal:

• Give unge mulighed for at engagere sig i og lære at deltage i samfundslivet

Via samarbejdspartnerskaberne kan organisationerne:

  • Øge kvaliteten og relevansen af aktiviteterne.
  • Udvikle og styrke partnernetværk.
  • Øge kapaciteten til at arbejde tværnationalt i fællesskab med andre.
  • Øge den internationale dimension i aktiviteterne.
  • Udveksle og udvikle ny metoder og idéer.

Formålet med projekterne er at udvikle innovative metoder og gennemføre fælles initiativer til fremme af samarbejde samt peerlæring og erfaringsudveksling på europæisk plan.

Virtuel udveksling er aktiviteter mellem personer på internettet.

De skal fremme den interkulturelle dialog og udvikling af bløde færdigheder og er målrettet mod enkeltpersoner fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, EU-lande eller tredjelande, der er associeret med programmet.

De finder sted i små grupper og modereres altid af en uddannet formidler.

Se programguiden her.

Delprogrammet for cirkulær økonomi og livskvalitet har til formål at lette omstillingen til en bæredygtig, cirkulær, giftfri, energieffektiv og klimarobust økonomi og beskytte, genoprette og forbedre miljøkvaliteten.

Delprogrammet omfatter direkte interventioner eller støtte til at integrere målene i andre politikker.

LIFE-programmet skal også fremover medfinansiere projekter i miljøsektoren, navnlig inden for den cirkulære økonomi. De kommer til at omfatte genvinding af ressourcer fra affald, vand, luft, støj, jord og kemikalier samt miljøforvaltning.

Frivilliggrupper i højt prioriterede områder er projekter i stor skala og med en stor effekt. De har deltagelse af unge fra mindst to forskellige lande, og der er tale om kortvarige aktiviteter målrettet en række fælles europæiske udfordringer på de politikområder, der fastlægges hvert år på EU-plan.

Ansøgningerne kan vedrøre:

Projekter for frivillige giver unge mulighed for at deltage i solidaritetsaktiviteter målrettet mod behovene i deres lokalsamfund.

Det frivillige arbejde kan finde sted i det land, hvor en volontør er bosiddende, eller i et andet land (grænseoverskridende).
Projekterne kan omhandle en lang række områder såsom miljøbeskyttelse, modvirkning af klimaforandringer eller større social inklusion.

Tematiske programmer under instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) støtter aktiviteter, der er knyttet til gennemførelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling på globalt plan. De prioriterede temaområder dækker: menneskerettigheder og demokrati, civilsamfundet, stabilitet og fred samt globale indsatsområder såsom sundhed, uddannelse, kvinder og børn, arbejde, social beskyttelse, kultur, migration og klimaforandringer.

Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) står for finansiering af EU's optræden udadtil og sikrer, at EU effektivt kan værne om og fremme sine værdier og interesser på verdensplan.

De geografiske programmer under NDICI skal fremme samarbejdet med partnerlande i følgende regioner:
• De europæiske nabolande (19,32 mia. euro)
• Afrika syd for Sahara (29,18 mia. euro)
• Asien og Stillehavet (8,48 mia. euro)
• Nord-, Syd- og Mellemamerika og Caribien (3,39 mia. euro).

Det kreative innovationslaboratorium skal motivere aktører fra alle kulturelle og kreative sektorer til at udvikle og afprøve innovative digitale løsninger med en mulig positiv og langsigtet indvirkning på flere kulturelle og kreative sektorer.

Målet er at gøre det lettere at udvikle innovative løsninger (f.eks. værktøjer, modeller og metoder), der kan anvendes i den audiovisuelle sektor og mindst én anden kreativ og/eller kulturel sektor. Løsningerne skal være lette at kopiere og mulige at udbrede på markedet.

Subscribe to Privat eller offentlig kulturfond/institut