Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS je platforma čiji je cilj bolje povezati tehnologiju i umjetničku praksu kako bi se svladali socijalni, ekološki i gospodarski izazovi s kojima se Europa suočava. Podupire razvoj kreativnijih, uključivijih i održivijih tehnologija u okviru suradnje umjetnika, znanstvenika, inženjera i istraživača. U središtu programa je ideja da za umjetnost, znanost i tehnologiju može biti korisna razmjena perspektiva i otvaranje novih načina za istraživanje i poslovanje.

U okviru različitih stupova S+T+ARTS nudi:

iPortunus je osnovan kako bi se proširile mogućnosti mobilnosti i potaknula međunarodna suradnja čime se umjetnicima i kulturnim djelatnicima omogućuju rad, izvedba i koprodukcija u više zemalja, daje pristup različitim tržištima, pomaže da privuku novu publiku ili pratitelje, jača međunarodna suradnja i otvaraju mogućnosti za njihovu karijeru.

Cilj je inicijative novog europskog Bauhausa razviti kreativni i interdisciplinarni pokret kojim se europski zeleni plan povezuje sa svakodnevnim životom građana EU-a. Inicijativa se temelji na zajedničkom osmišljavanju u koje su izravno uključeni građani, stručnjaci, poduzeća i institucije, a njezin je cilj:

Fond je posebno usmjeren na mjere rane integracije, uz mogućnost veće stope sufinanciranja od standardne za lokalne i regionalne vlasti te civilno društvo. Novi program uglavnom je namijenjen ranim fazama integracije, a opći su ciljevi sljedeći:

Sastavnicom za socijalna ulaganja i vještine olakšavaju se razvoj vještina i ključnih kompetencija te usklađivanje, uvođenje i veća iskorištenost vještina putem obrazovanja i osposobljavanja, uključujući osposobljavanje na radnome mjestu i povezane aktivnosti. Osim toga, podupiru se i projekti koji uključuju socijalne inovacije, zdravstvene usluge, područje starenja i dugotrajne skrbi, pristup preventivnoj medicini, inovativno liječenje i e-zdravstvo, uključenost i dostupnost te kulturne i kreativne aktivnosti sa socijalnim ciljem.

U projektima mobilnosti mogu sudjelovati:

  • polaznici različitih programa: učenici, studenti, stažisti, naučnici, mladi općenito, polaznici obrazovanja odraslih
  • osoblje: profesori, učitelji i nastavnici, predavači i treneri, osobe koje rade s mladima i osoblje organizacija aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Projekti prije svega trebaju pomoći polaznicima u stjecanju znanja i vještina, uključujući jezične kompetencije, i u oblikovanju stavova.

Potprogramom „Prelazak na čistu energiju” u okviru programa LIFE podupire se tranzicija prema energetski učinkovitom, klimatski neutralnom i otpornom gospodarstvu koje se temelji na obnovljivoj energiji.

Osigurana su financijska sredstva za mjere koordinacije i potpore koje imaju visoku dodanu vrijednost EU-a, a usmjerene su na uklanjanje tržišnih prepreka koje ometaju socioekonomsku tranziciju prema upotrebi održive energije.

U okviru programa LIFE sufinanciraju se projekti u sljedećim područjima:
• urbana prilagodba i planiranje uporabe zemljišta
• otpornost infrastrukture
• održivo upravljanje vodama u područjima koja su podložna suši
• upravljanje poplavama i obalnim područjima
• otpornost poljoprivrednog, šumarskog i turističkog sektora
• potpora najudaljenijim regijama EU-a: pripravnost na ekstremne vremenske prilike, posebno u obalnim područjima.

Projekt solidarnosti je neprofitna aktivnost u području solidarnosti koju mladi samostalno pokreću, oblikuju i provode u razdoblju od dva do 12 mjeseci.

Za projekt je potrebna skupina od najmanje pet mladih osoba. Oni se bave jasno utvrđenom temom kojoj će se posvetiti u okviru svakodnevnih aktivnosti u kojima sudjeluju svi članovi skupine.

Projekti solidarnosti trebali bi se baviti važnim problemima u zajednici, a to mogu biti i problemi zajednički utvrđeni u pograničnim regijama. Usto, trebali bi imati i jasnu europsku dodanu vrijednost.

Tom se mogućnošću financiranja podupiru projekti za prevođenje, objavu, distribuciju i promicanje književnih djela. Podržavaju se sljedeći ciljevi:

  • unapređenje transnacionalnog optjecaja i povećanje raznolikosti europskih književnih djela
  • privlačenje nove publike za europsku književnost u EU-u i šire
  • povećanje konkurentnosti sektora knjiga.

U malim projektima mogu se predložiti prijevodi najviše 10 knjiga.

U srednjim projektima mogu se predložiti prijevodi najviše 20 knjiga.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je projektima u kulturnom i kreativnom sektoru. Mogu se podupirati najrazličitije aktivnosti i inicijative te više vrsta prijavitelja. Potpora se dodjeljuje projektima koji uključuju transnacionalnu kulturnu suradnju te doprinose intenzivnijem stvaranju i cirkuliranju europskih umjetničkih djela i transnacionalnom angažmanu umjetnika. Posebno će se financirati projekti u kulturnom i kreativnom sektoru usmjereni na njegovanje i poticanje talenata, inovacije, napredak te stvaranje radnih mjesta i rast.

Misije EU-a koordinira Komisija, a služe za udruživanje potrebnih resursa u obliku programa financiranja, politika i propisa te drugih aktivnosti. Njihov je cilj i angažman javnih i privatnih aktera, kao što su države članice EU-a, regionalna i lokalna tijela, istraživački instituti, poljoprivrednici i upravitelji zemljišta, poduzetnici i investitori, kako bi rezultati bili konkretni i trajni. Kroz misije se nastoji doprijeti izravno do građana da bi otvorenije dočekivali nova rješenja i pristupe.

Cilj je programa Europski inovacijski ekosustavi, koji se provodi u okviru Obzora Europa, stvoriti povezanije, uključivije i učinkovitije inovacijske ekosustave, pri čemu će se ujedno poduzeća podupirati u proširivanju razmjera svojih aktivnosti. Taj je cilj u skladu s Novim europskim programom za inovacije.

Inovacijski ekosustavi

Cilj je omjere privući mlade Europljane stvaranjem organiziranih internetskih prostora s odabranim sadržajima koji potiču na razmišljanje o aktualnim pitanjima. U tim će prostorima mladi moći uspoređivati perspektive iz svih krajeva Europe, razgovarati s vršnjacima iz drugih država članica zainteresiranima za slične teme i dobivati informacije o relevantnim inicijativama EU-a. Ovim se pozivom žele obuhvatiti teme od paneuropske važnosti i među mladima pokrenuti otvorena, iskrena, duboka i konstruktivna rasprava o životu u Europi danas i u budućnosti.

Međusektorski potprogram namijenjen je projektima koje mediji provode radi međusektorskog prilagođavanja strukturnim i tehnološkim promjenama s kojima su suočeni. Među podržanim aktivnostima bit će poticanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, među ostalim i u digitalnom okruženju.

Tema poziva su transnacionalni aspekti i prilike. 
Prisutnost u medijima i vidljivost ranjivih skupina kao što su migranti i izbjeglice u glavnim je društvenim medijima Europe i dalje je marginalna, posebno kad se uzme u obzir situacija u Ukrajini. Glavni je cilj ove inicijative pronaći načine za promicanje uključivih društvenih medija u Europi i pomoći tim skupinama u stvaranju vlastitog diskursa o svojoj poziciji i ulozi u europskim društvima i zajednicama.

 

Potpora je namijenjena europskim festivalima u čijim je programima znatan udio nenacionalnih europskih audiovizualnih djela. Fokus potpore je na cjelogodišnjim aktivnostima čija je svrha privući što više raznolike publike koja će se informirati na inovativne načine. Posebno su važne inicijative za pridobivanje mlađe publike.

Cilj je programa AKP-a i EU-a za kulturu „Ususret održivoj kulturnoj industriji” povećati potencijal kulturnog i kreativnog sektora te njegov doprinos društvenom i gospodarskom razvoju afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (AKP). Također se želi potaknuti poduzetništvo i inovacije u kulturi, otvoriti nova radna mjesta i povećati prihode umjetnika i kulturnih djelatnika.

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na približavanje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama. Iz njega se osigurava strateško financiranje za odgovor na brojne izazove s kojima se danas suočavamo u pogledu digitalnih tehnologija i infrastruktura. Cilj mu je ubrzati gospodarski oporavak i oblikovati digitalnu transformaciju europskog društva i gospodarstva na dobrobit sviju, pogotovo malih i srednjih poduzeća.

Aktivnosti u okviru potprograma „Širenje sudjelovanja i jačanje europskog istraživačkog prostora” usmjerene su na promicanje širenja i iskorištavanja rezultata istraživanja jačanjem interakcije između obrazovanja i istraživanja. Dionici iz kulturnih i kreativnih sektora mogu biti uključeni kao partneri u istraživačke projekte za jačanje regionalne inovacijske izvrsnosti, kojima su obuhvaćeni ekosustavi različitih aktera koji mogu širiti znanje i proširiti sudjelovanje u procesu istraživanja i inovacija.

U okviru klastera 5. „Klima, energija i mobilnost” podupire se provedba Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Dionici iz kulturnih i kreativnih sektora mogu se uključiti u:

Projektima u okviru klastera 3. „Civilna sigurnost za društvo” podupirat će se provedba prioriteta politika EU-a koji se odnose na sigurnost, uključujući kibersigurnost, te smanjenje rizika od katastrofa i otpornost na njih. Dionici u kulturnim i kreativnim sektorima mogu se uključiti u: • istraživačke projekte kojima se doprinosi borbi protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima • procjenu rizika od katastrofa i ranjivosti lokaliteta kulturne baštine te • velika kulturna događanja.

Cilj je klastera 1. „Zdravlje” stvoriti snažnije, uključivije i demokratskije europsko društvo. Usmjeren je na razvoj ključnih digitalnih tehnologija, sektora i lanaca vrijednosti.

Pozivi na podnošenje prijedloga u okviru odredišta „Očuvanje zdravlja u društvu koje se brzo mijenja” mogu uključiti dionike u kulturi kao partnere koji doprinose promicanju zdravijeg načina života i ponašanja te mogu poduprijeti učinkovita rješenja za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti.

Cilj je klastera 2. „Kultura, kreativnost i uključivo društvo” ostvariti ciljeve i prioritete EU-a povezane s:
• jačanjem demokratskog upravljanja i sudjelovanja građana
• očuvanjem i promicanjem kulturne baštine i
• odgovaranjem na društvene, gospodarske, tehnološke i kulturne transformacije te njihovim oblikovanjem.

Prijedlozi mogu obuhvaćati inovativna istraživanja o:
• demokraciji i upravljanju
• europskoj kulturnoj baštini te kulturnoj i kreativnoj industriji
• društvenoj i gospodarskoj transformaciji.

Ovim se potprogramom izgrađuju kapaciteti neovisnih organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti i prava, čije aktivnosti pomažu u strateškoj provedbi prava u skladu s pravom EU-a i Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Izgrađuju se aktivnosti zagovaranja i nadzora te promiču i štite vrijednosti Unije.

Podiže se svijest o njima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

FARNET je zajednica ljudi koja provodi lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Ta zajednica okuplja lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi), upravljačka tijela, građane i stručnjake iz cijelog EU-a kako bi radili na održivom razvoju ribarstva i obalnih područja. U prošlosti su se ovom inicijativom često podupirali projekti povezani s umjetnošću i obrtom te kulturnom baštinom.

Fond za pravednu tranziciju pomaže regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., na temelju Pariškog sporazuma. Ključan je alat za pomoć područjima koja su najviše pogođena tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti jer im pruža prilagođenu potporu.

EFRR je dio kohezijske politike EU-a te mu je cilj ojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteža među njezinim regijama, podupiranjem gospodarskog oporavka, otvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, inovacija i održivosti. Njime se ostvaruju politički prioriteti Unije, posebno zelena i digitalna tranzicija.

U okviru EFRR-a programom Interreg podupiru se prekogranična suradnja (Interreg A i IPA), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C) te suradnja među najudaljenijim regijama (Interreg D).

EPFRR olakšava ulaganja u ruralnu infrastrukturu. Mnoga ruralna područja u Uniji pogođena su strukturnim problemima, kao što su nedostatak atraktivnih prilika za zapošljavanje, manjak vještina, nedovoljna ulaganja u povezanost, infrastrukturu i ključne usluge te odljev mladih. Potpora za kulturne projekte nije jasno navedena u programu, no EPFRR-om se olakšavaju ulaganja u ruralnu infrastrukturu, što ne isključuje kulturnu infrastrukturu.

Opći je cilj ublažiti socioekonomski učinak pandemije bolesti COVID-19 na mlade, uglavnom izgradnjom kapaciteta i posebnim mjerama kojima se podupire oporavak sektora mladih te potiče solidarnost i uključivost.

Projekti imaju za cilj stvaranje mreža koje promiču regionalna partnerstva te tako omogućuju mladima iz cijele Europe da uspostave zajedničke projekte, organiziraju razmjene i promiču osposobljavanje (npr. za voditelje mladih) putem aktivnosti uz fizičku prisutnost i putem interneta.

Cilj je ove aktivnosti proširiti pristup programu Erasmus+ na male subjekte i pojedince do kojih je teško doprijeti u području odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te mladih.

Bespovratna sredstva namijenjena su za mali opseg financiranja i projekte kratkog trajanja.

Administrativni zahtjevi su jednostavni. Bespovratna sredstva važna su za nove sudionike programa Erasmus+, a to se posebno odnosi na organizacije s manjim organizacijskim kapacitetom.

Putem suradničkih partnerstava organizacije mogu:

  • povećati kvalitetu i relevantnost svojih aktivnosti
  • razvijati i jačati svoje mreže partnera
  • povećati kapacitet za zajedničko djelovanje na transnacionalnoj razini
  • potaknuti internacionalizaciju svojih aktivnosti
  • razmjenjivati i razvijati nove prakse i ideje.

U okviru projekata razvijaju se inovativne prakse, provode zajedničke inicijative za poticanje suradnje te promiče uzajamno učenje i razmjena iskustava na europskoj razini.

Potprogramom za kružno gospodarstvo i kvalitetu života nastoji se olakšati prelazak na održivo, kružno, netoksično, energetski učinkovito gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene. Paralelni je cilj zaštititi, obnoviti i poboljšati kvalitetu okoliša.

Potprogram uključuje izravne intervencije ili može podupirati integraciju tih ciljeva u druge politike.

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta opsežni su projekti visokog učinka. U njima sudjeluju mladi iz barem dvije zemlje, a provode se u obliku kratkotrajnih intervencija namijenjenih svladavanju zajedničkih europskih izazova u područjima politika koja se svake godine definiraju na razini EU-a.

Prijave mogu biti usmjerene na:

Volonterski projekti mladima mogu biti prilika za sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti koje odgovaraju potrebama njihovih lokalnih zajednica.

Volontirati se može u zemlji boravišta volontera ili u drugoj zemlji (prekogranično). Projekti mogu biti usmjereni na brojna područja, primjerice zaštitu okoliša, ublažavanje klimatskih promjena ili povećanje socijalne uključenosti.

U okviru tematskih programa Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) podupiru se aktivnosti povezane s provedbom UN-ovih ciljeva održivog razvoja na globalnoj razini. Prioritetne teme uključuju ljudska prava i demokraciju, civilno društvo, stabilnost i mir te globalna pitanja koja se odnose na zdravlje, obrazovanje i osposobljavanje, žene i djecu, rad, socijalnu zaštitu, kulturu, migracije i klimatske promjene.

Iz Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) financira se vanjsko djelovanje EU-a, što EU-u omogućuje da učinkovito čuva i promiče svoje vrijednosti i interese u cijelom svijetu.

Geografski programi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju promiču suradnju s partnerskim zemljama u sljedećim regijama:
• europsko susjedstvo (19,32 milijarde EUR)
• supsaharska Afrika (29,18 milijardi EUR)
• Azija i Pacifik (8,48 milijardi EUR)
• Sjeverna i Južna Amerika i Karibi (3,39 milijardi EUR).

Laboratorij kreativnih inovacija poticat će subjekte iz svih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s mogućim pozitivnim dugoročnim učinkom na više kulturnih i kreativnih sektora.

Olakšat će stvaranje inovativnih rješenja (npr. pružanjem alata, modela i metodologija) koja se mogu primjenjivati u audiovizualnom sektoru i barem u još jednom kreativnom i/ili kulturnom sektoru. Rješenja bi se trebala moći lako reproducirati i imati potencijal za prodor na tržište.

Subscribe to Nevladine organizacije, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva