Skip to main content

Culture and Creativity

Pažeidžiamų grupių, tokių kaip migrantai ir pabėgėliai, vaizdavimas ir matomumas Europos pagrindinėje socialinėje žiniasklaidoje tebėra menkas, ir daugiausia dėmesio skiriama padėčiai Ukrainoje. Tikslas ir toliau yra nustatyti įtraukios socialinės žiniasklaidos skatinimo Europoje būdus ir padėti šioms grupėms kurti savo naratyvus apie pabėgėlių ir migrantų vietą ir vaidmenį Europos visuomenėje ir bendruomenėse.

 
Veiksmų „Novatoriškos priemonės ir verslo modeliai“ tikslas – didinti Europos subjektų konkurencingumą, išplečiamumą ir tvarumą, taip pat Europos kūrinių matomumą ir prieinamumą bei plėsti jų auditoriją skaitmeninėje aplinkoje.

Solidarumo projektas yra paties jaunimo inicijuota, suplanuota ir įgyvendinama 2–12 mėnesių trukmės solidarumo veikla, kuria nesiekiama pelno. Projekte dalyvauja ne mažiau kaip penkių jaunuolių grupė, kuri sutelkia dėmesį į aiškiai apibrėžtą temą, kurią jaunuoliai tyrinės atlikdami kasdienę veiklą, kurioje dalyvauja visi grupės nariai. Solidarumo projektais sprendžiami svarbiausi bendruomenei kylantys uždaviniai, prireikus, be kita ko, ir pasienio regionuose abiejų šalių nustatyti uždaviniai, ir kuriama aiški Europos pridėtinė vertė.

AKR ir ES programa „Gyvybingos kultūros pramonės kūrimas“ siekiama didinti kultūros ir kūrybos sektoriaus potencialą ir jo indėlį į Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių socialinį ir ekonominį vystymąsi. Programa siekiama skatinti verslumą ir kultūros naujoves, kurti naujas darbo vietas ir didinti menininkų bei kultūros specialistų pajamas.

EIT žinių ir inovacijų bendrijos – tai įmonių, tyrimų centrų ir universitetų partnerystės, kurių tikslas – stiprinti jų bendradarbiavimą ir kurti palankią aplinką kūrybinio mąstymo procesams ir inovacijoms klestėti. Bendrijos prisideda prie novatoriškų produktų ir paslaugų kūrimo, naujų įmonių steigimo ir naujos verslininkų kartos mokymo. EIT kultūros ir kūrybiškumo bendrija pateiks naujoviškus sprendimus, padėsiančius sektoriams ir pramonės šakoms tapti stipresniems ir atsparesniems.

2 veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ tikslas – įgyvendinti ES tikslus ir prioritetus, susijusius su:
• demokratinio valdymo ir piliečių dalyvavimo stiprinimu;
• kultūros paveldo apsauga ir puoselėjimu ir
• reagavimu į socialinius, ekonominius, technologinius ir kultūrinius pokyčius ir jų formavimu.

Pasiūlymuose gali būti numatyta vykdyti novatoriškus mokslinius tyrimus, susijusius su:
• demokratija ir valdymu;
• Europos kultūros paveldu ir kultūros bei kūrybos pramone;
• socialiniais ir ekonominiais pokyčiais.

Šia paprograme stiprinami nepriklausomų pilietinės visuomenės organizacijų, aktyviai propaguojančių vertybes ir teises, kurių veikla padeda strategiškai užtikrinti teises pagal ES teisę ir ES pagrindinių teisių chartiją, gebėjimai.

Vykdant šią veiklą stiprinama propagavimo ir priežiūros veikla, taip pat propaguojamos ir saugomos Sąjungos vertybės, didinamas informuotumas apie jas vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Tinklas FARNET suburia žmones, įgyvendinančius bendruomenės inicijuotą vietos plėtros strategiją, kuriai skiriama lėšų iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). Ši bendruomenė suburia žuvininkystės vietos veiklos grupes (ŽVVG), valdymo institucijas, piliečius ir ekspertus iš visos ES, kad būtų užtikrintas tvarus žuvininkystės ir pakrančių zonų vystymasis. Praeityje šia iniciatyva dažnai buvo remiami su menu ir amatais, taip pat kultūros paveldu susiję projektai.

Teisingos pertvarkos mechanizmas padeda sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms spręsti dėl pertvarkos, kuria siekiama įgyvendinti Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslus ir ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ekonomiką remiantis Paryžiaus susitarimu, kylančio socialinio poveikio, poveikio užimtumui, ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai klausimus. Fondas bus pagrindinė priemonė, kuria bus remiamos labiausiai nuo perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui nukentėjusios teritorijos, teikiant joms pritaikytą paramą.

Subscribe to Kūrybinių ir techninių įgūdžių ugdymas