Skip to main content

Culture and Creativity

Utsatta grupper som migranter och flyktingar är fortfarande underrepresenterade och marginaliserade i de traditionella sociala medierna i Europa. Det är särskilt viktigt nu med tanke på situationen i Ukraina. Målet är att identifiera hur man kan främja inkluderande sociala medier i EU och att hjälpa utsatta grupper att skapa ett eget narrativ om flyktingarnas och migranternas roll i EU.

 
Den här åtgärden ska stärka de europeiska aktörernas konkurrenskraft, skalbarhet och hållbarhet, marknadsföra och förbättra tillgången till europeiska produktioner och öka antalet tittare i digitala kanaler.

Syftet är att stödja projekt som fokuserar på den audiovisuella sektorns särskilda utmaningar, till exempel synlighet, visningsfönster, finansiering och territorialitet för att bana väg för ett starkt och synligt utbud av europeiska verk på nätet, över gränserna och till en bred publik.

Solidaritetsprojekt är ideell verksamhet som drivs av unga människor på egen hand under 2–12 månader. Projekten ska drivas av en grupp på minst fem personer som tillsammans arbetar med ett specifikt ämne genom dagliga aktiviteter där alla i gruppen deltar. Solidaritetsprojekten ska arbeta med viktiga utmaningar i samhället och bör medföra ett tydligt europeiskt mervärde.

Programmet ”AKS–EU för en livskraftig kulturindustri” ska stärka den kulturella och kreativa sektorns potential och bidrag till den sociala och ekonomiska utvecklingen i länderna i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet (AKS-länderna). Programmet ska uppmuntra entreprenörskap och kulturell innovation, skapa nya jobb och öka kulturarbetarnas inkomster.

KI-grupper är partnerskap mellan företag, forskningscentrum och universitet som ska stärka samarbetet och skapa förutsättningar för kreativa tankeprocesser och innovation. De bidrar till att utveckla innovativa produkter och tjänster, starta nya företag och utbilda en ny generation entreprenörer. KI-gruppen för kultur och kreativitet ska ta fram innovativa lösningar som kan hjälpa sektorerna och företagen att bli starkare och mer resilienta.

Det här programområdet ska förverkliga EU:s mål och prioriteringar för att
• förbättra den demokratiska samhällsstyrningen och medborgarnas deltagande
• skydda och främja kulturarvet
• ta itu med sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar.

Förslagen kan gälla innovativ forskning om
• demokrati och samhällsstyrning
• det europeiska kulturarvet och kulturella och kreativa näringar
• sociala och ekonomiska förändringar.

Projekten ska bygga upp kapaciteten hos oberoende civilsamhällesorganisationer som arbetar med att främja värden och rättigheter. Verksamheten ska bidra till att de rättigheter som fastställs i EU-rätten och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras.

Projekten ska bidra till opinionsbildning och bevakning och främja, tillvarata och öka medvetenheten om EU:s värden på lokal, nationell och transnationell nivå.

Farnet är ett nätverk för alla som arbetar med lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFVF). Nätverket verkar för en hållbar utveckling i fiske- och kustområden och samlar lokala aktionsgrupper för fiske, myndigheter, privatpersoner och experter från hela EU. Många konst-, hantverks- och kulturarvsprojekt har redan fått stöd från det här initiativet.

Kontakta en förvaltningsmyndighet

Fonden för en rättvis omställning hjälper regioner och människor att hantera de sociala, jobbrelaterade, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen i enlighet med EU:s klimat- och energimål för 2030 och målet om en klimatneutral ekonomi senast 2050, med utgångspunkt i Parisavtalet. Fonden är ett viktigt verktyg som ger skräddarsytt stöd till de områden som drabbas hårdast av klimatomställningen. Fonden mildrar de socioekonomiska kostnader som omställningen medför och stöder ekonomisk diversifiering och omställning i de berörda områdena.

Subscribe to Utveckla kreativa och tekniska färdigheter