Skip to main content

Culture and Creativity

““Erasmus” jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod jauniem topošajiem uzņēmējiem iespēju pastrādāt kopā ar pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vada nelielus uzņēmumus citās valstīs, un no viņiem mācīties.

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

Solidaritātes projekts ir 2 līdz 12 mēnešus ilga bezpeļņas solidaritātes aktivitāte, ko ierosinājuši, izstrādājuši un īsteno paši jaunieši. Projektā ir iesaistīta vismaz piecu jauniešu grupa, kura pievēršas skaidri noteiktam tematam, ko tā pēta ikdienas aktivitātēs, kurās iesaistīti visi grupas dalībnieki. Solidaritātes projekti risina galvenās problēmas kopienās, attiecīgā gadījumā ietverot tās, kas kopīgi apzinātas pierobežas reģionos, un tiem būtu jārada arī skaidra Eiropas pievienotā vērtība.

ĀKK un ES kultūras programmas “Ceļā uz dzīvotspējīgu kultūras nozari” mērķis ir vairot kultūras un radošo nozaru potenciālu sniegt ieguldījumu Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (jeb ĀKK valstu) sociālajā un ekonomikas attīstībā. Programma ir vērsta uz uzņēmējdarbības un kultūras inovācijas rosināšanu, jaunu darbvietu radīšanu un mākslinieku un citu kultūras profesionāļu ieņēmumu palielināšanu.

EIT zināšanu un inovāciju kopienas ir partnerības, kuras apvieno uzņēmumus, pētniecības centrus un universitātes un kuru mērķis ir stiprināt to sadarbību un radīt labvēlīgu vidi radošās domāšanas procesiem un inovācijai. Kopienas veicina inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi, jaunu uzņēmumu dibināšanu un jaunas uzņēmēju paaudzes apmācību. EIT kultūras un radošuma kopiena sniegs inovatīvus risinājumus, kas palīdzēs nozarēm un industrijām kļūt spēcīgākām un noturīgākām.

Programma “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) ir jauna ES finansēšanas programma, kuras mērķis ir digitālo tehnoloģiju nodrošināšana uzņēmumiem, iedzīvotājiem un pārvaldes iestādēm. Tā sniedz stratēģisku finansējumu, lai risinātu daudzas no pašreizējām problēmām digitālo tehnoloģiju un infrastruktūras jomā. Programmas mērķis ir paātrināt ekonomikas atveseļošanos un veicināt Eiropas sabiedrības un ekonomikas digitalizāciju, kas nāks par labu visiem, jo īpaši — maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Ieguldījumu darbības ietver pētniecības, inovācijas, demonstrējumu un digitalizācijas darbības, kā arī ieguldījumus, kas saistīti ar jaunu produktu un tehnoloģiju laišanu tirgū. Tās ietver arī organizatorisku un procesu inovāciju, tostarp jaunus un inovatīvus darījumdarbības modeļus dažādās jomās. Minētās jomas cita starpā var ietvert tādas nozares kā enerģētika, energoietilpīga rūpniecība, vide, zilā ekonomika, jūrniecība, transports, veselība, dzīvības zinātnes, biotehnoloģija, lauksaimniecības pārtika, aizsardzība, kosmoss un kultūras un radošās nozares.

Apakšprogrammas “Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana” aktivitāšu mērķis ir veicināt pētījumu rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, pastiprinot mijiedarbību starp izglītību un pētniecību. Kultūras un radošās ieinteresētās personas kā partneri var piedalīties pētniecības projektos, kuru mērķis ir stiprināt reģionālās inovācijas izcilību, iesaistot tādu dažādu dalībnieku ekosistēmas, kas var izplatīt zināšanas un paplašināt līdzdalību pētniecības un inovācijas procesā.

3. kopas “Civilā drošība sabiedrībai” projekti atbalstīs to ES politikas prioritāšu īstenošanu, kas saistītas ar drošību (tostarp — kiberdrošību), katastrofu riska mazināšanu un noturību. Kultūras un radošo nozaru ieinteresētās personas var piedalīties: • pētniecības projektos, kas sekmē cīņu pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību; • kultūras mantojuma objektu apdraudētības (saistībā ar katastrofām u.c.) novērtēšanā; • lielos kultūras pasākumos.

1. kopas “Veselība” mērķis ir gādāt, lai Eiropas sabiedrība būtu stiprāka, iekļaujošāka un demokrātiskāka. Uzmanības centrā ir svarīgu jauno digitālo tehnoloģiju, nozaru un vērtības ķēžu attīstīšana.

Uz uzaicinājumiem iesniegt pieteikumus pozīcijai “Saglabāt veselību strauji mainīgajā sabiedrībā” var atsaukties kultūras jomas ieinteresētās personas kā partneri, kas palīdz popularizēt veselīgāku dzīvesveidu un uzvedību un spēj atbalstīt iedarbīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses risinājumus.

Subscribe to Vizuālā māksla