Skip to main content

Culture and Creativity

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

Projekt solidarnościowy to niedochodowe działanie solidarnościowe zapoczątkowane, opracowane i wdrożone przez osoby młode, trwające od 2 do 12 miesięcy. W projekt zaangażowana jest grupa składająca się z co najmniej pięciu młodych ludzi, którzy skupiają się na jasno określonym temacie, który będą badać w ramach codziennych działań angażujących wszystkich członków grupy.

Program AKP-UE „W kierunku opłacalnego sektora kultury” ma na celu zwiększenie potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Program służy wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji kulturalnych, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zwiększeniu dochodów artystów i osób zawodowo związanych z kulturą.

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT to partnerstwa łączące przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i uniwersytety, których celem jest zacieśnienie współpracy i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kreatywnych procesów myślenia i innowacji. Wspólnoty przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, zakładania nowych przedsiębiorstw i szkolenia nowego pokolenia przedsiębiorców. Wspólnota EIT „Kultura i kreatywność” zapewni innowacyjne rozwiązania, dzięki którym sektory staną się bardziej odporne.

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) to nowy unijny program finansowania, którego celem jest upowszechnienie technologii cyfrowych w firmach, administracji publicznej i w życiu obywateli. Program oferuje fundusze na różne projekty związane ze współczesnymi wyzwaniami w dziedzinie technologii cyfrowych i cyfrowej infrastruktury. Celem jest szybsza odnowa gospodarcza oraz kształtowanie cyfrowej transformacji europejskiego społeczeństwa i gospodarki. Ma to przynieść korzyści wszystkim, ale przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom.

Działania inwestycyjne obejmują badania naukowe, innowacje, demonstracje i projekty cyfrowe, jak również inwestycje związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i technologii. Obejmują też innowacje w zakresie organizacji i procesów, w tym nowe i innowacyjne modele biznesowe w różnych obszarach. Te obszary mogą obejmować sektor energii, przemysł energochłonny, środowisko, błękitną gospodarkę, gospodarkę morską, transport, zdrowie, nauki o życiu, biotechnologię, przemysł rolno-spożywczy, obronę, sektor kosmiczny, sektor kultury i sektor kreatywny.

Działania w ramach podprogramu „Rozszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” mają na celu promowanie upowszechniania i wykorzystywania wyników badań poprzez intensywniejsze interakcje między sektorem edukacji a sektorem badań. Zainteresowane strony z sektora kultury i sektora kreatywnego mogą zostać partnerami współrealizującymi projekty badawcze mające na celu zwiększenie na poziomie regionalnym doskonałości w dziedzinie innowacji.

Projekty w ramach klastra 3 „Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa” wesprą realizację priorytetów politycznych UE związanych z bezpieczeństwem, w tym cyberbezpieczeństwem, oraz zmniejszaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i zwiększaniem odporności. Przedstawiciele sektora kultury i sektora kreatywnego mogą zaangażować się w: • projekty badawcze przyczyniające się do walki z nielegalnym handlem dobrami kultury • ocenę ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i podatności na zagrożenia w obiektach dziedzictwa kulturowego • duże wydarzenia kulturalne.

Klaster 1 „Zdrowie” służy stworzeniu silniejszego, bardziej integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego. W ramach tego klastra wspierany jest przede wszystkim rozwój nowych cyfrowych technologii, sektorów i łańcuchów wartości o pierwszorzędnym znaczeniu.

Subscribe to Sztuki wizualne