Skip to main content

Culture and Creativity

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý začínajúcim mladým podnikateľom umožňuje pracovať so skúsenejšími podnikateľmi, ktorí prevádzkujú malé podniky v iných krajinách, a učiť sa od nich.

Táto možnosť financovania podporuje projekty v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Podporiť možno širokú škálu činností a iniciatív. O podporu sa môže uchádzať široké spektrum žiadateľov. Podpora je určená na projekty zahŕňajúce nadnárodnú kultúrnu spoluprácu, ktoré prispievajú k posilňovaniu tvorby a cirkulácie európskych umeleckých diel a umelcov na nadnárodnej úrovni. Dôraz sa kladie aj na financovanie projektov, ktoré podporujú európske kultúrne a kreatívne sektory s cieľom rozvíjať talenty, inovovať, prosperovať a vytvárať pracovné miesta a rast.

Projekt v oblasti solidarity je nezisková činnosť v oblasti solidarity, ktorú iniciujú, vytvárajú a realizujú samotní mladí ľudia počas obdobia dvoch až dvanástich mesiacov. Projekt zahŕňa skupinu minimálne piatich mladých ľudí s cieľom zamerať sa na jasne identifikovanú tému, ktorú budú skúmať prostredníctvom každodenných činností, do ktorých sa zapoja všetci členovia skupiny.

Poslaním programu AKT – EÚ „Smerom k životaschopnému kultúrnemu priemyslu“ je zvýšiť potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu a jeho prínos k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju afrických, karibských a tichomorských (AKT) krajín. Cieľom programu je podporovať podnikanie a kultúrne inovácie, vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovať príjmy umelcov a profesionálov v oblasti kultúry.

Znalostné a inovačné spoločenstvá EIT sú partnerstvá, ktoré združujú podniky, výskumné centrá a univerzity a ktorých cieľom je posilniť spoluprácu medzi nimi a vytvoriť prostredie priaznivé pre rozvoj tvorivých procesov a inovácií. Spoločenstvá prispievajú k vývoju inovačných produktov a služieb, vzniku nových spoločností a odbornej príprave novej generácie podnikateľov. Spoločenstvo EIT Kultúra a tvorivosť bude prinášať inovačné riešenia s cieľom posilniť kultúrny a kreatívny priemysel a zlepšiť jeho odolnosť.

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je novým finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na poskytovanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy. Z programu sa poskytuje strategické financovanie na riešenie mnohých výziev, ktorým v súčasnosti čelíme v oblasti digitálnych technológií a infraštruktúry. Cieľom programu je urýchliť oživenie hospodárstva a formovať digitálnu transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, čo prinesie výhody všetkým, ale najmä malým a stredným podnikom.

Investičné činnosti sa zameriavajú na výskum, inovácie, demonštrácie a digitálne činnosti a zahŕňajú aj investície do zavádzania nových produktov a technológií na trh. Takisto sa týkajú organizačnej inovácie a inovácie postupov vrátane nových a inovačných obchodných modelov v rôznych oblastiach. Ide o sektory ako napr. energetika, energeticky náročné priemyselné odvetvia, životné prostredie, modré hospodárstvo, doprava, zdravotníctvo, biologické vedy, biotechnológia, agropotravinársky priemysel, obrana, vesmír a kultúrne a kreatívne sektory.

Činnosti v rámci podprogramu „Rozšírenie účasti a posilnenie európskeho výskumného priestoru“ sú zamerané na podporu šírenia a využívania výsledkov výskumu posilnením interakcie medzi vzdelávaním a výskumom. Zainteresované strany z kultúrneho a kreatívneho sektora sa môžu zúčastniť ako partneri v rámci výskumných projektov zameraných na posilnenie regionálnej excelentnosti v oblasti inovácií so zapojením ekosystémov rôznych aktérov, ktorí môžu šíriť poznatky a rozšíriť účasť na výskumnom a inovačnom procese.

Projekty klastra 3 „Civilná bezpečnosť pre spoločnosť“ budú podporovať vykonávanie politických priorít EÚ týkajúcich sa bezpečnosti vrátane kybernetickej bezpečnosti, ako aj znižovania rizika katastrof a odolnosti. Zainteresované strany z oblasti kultúry a tvorivej činnosti sa môžu zapojiť do: • výskumných projektov prispievajúcich k boju proti obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru, • posúdenia rizík katastrof a zraniteľných miest v lokalitách kultúrneho dedičstva, • veľkých kultúrnych podujatí.

Cieľom klastra 1 „Zdravie“ je vytvorenie silnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej európskej spoločnosti. Zameriava sa na rozvoj kľúčových vznikajúcich digitálnych technológií, sektorov a hodnotových reťazcov.

Do výziev na predkladanie návrhov v rámci cieľa „Zachovať si zdravie v rýchlo sa meniacej spoločnosti“ sa môžu zapojiť zainteresované strany z oblasti kultúry ako partneri, ktorí prispievajú k podpore zdravšieho životného štýlu a správania. Tieto výzvy môžu byť takisto zamerané na presadzovanie účinných riešení na podporu zdravia a prevenciu chorôb.

Subscribe to Výtvarné umenie