Skip to main content

Culture and Creativity

„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за трансграничен обмен, която позволява на млади хора, които желаят да станат предприемачи, да работят с по-опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други държави, и да се учат от тях.

В рамките на тази възможност за финансиране се подкрепят проекти в секторите на културата и творчеството. Могат да бъдат подкрепени широк кръг от дейности и инициативи, както и широк кръг кандидати. Помощта се предоставя за включващи транснационално културно сътрудничество проекти, които допринасят за укрепване на създаването и разпространението на европейски произведения на изкуството и подкрепа на творците на транснационално равнище.

Проект за солидарност е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и осъществявана от младежи за период от 2 до 12 месеца. Даден проект включва група от най-малко петима млади хора, чиято цел е да се съсредоточат върху ясно определена тема и да я проучат посредством ежедневни дейности с участието на всички членове на групата. Проектите за солидарност са насочени към справяне с ключови предизвикателства в общностите, а когато това е приложимо включително такива, които са идентифицирани съвместно в пограничните региони.

Програмата „АКТБ-ЕС за жизнеспособна културна индустрия“ има за цел да се увеличи потенциалът на културния и творческия сектор и неговият принос за социалното и икономическото развитие на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ). Програмата има за цел стимулиране на предприемачеството и културните иновации, създаване на нови работни места и увеличаване на приходите на творците и специалистите в областта на културата.

Общностите на знание и иновации на EIT са партньорства, които обединяват предприятия, научноизследователски центрове и университети и имат за цел засилване на сътрудничеството между тях и създаване на благоприятни условия за процъфтяване на творческото мислене и иновациите. Общностите допринасят за разработването на иновативни продукти и услуги, за създаването на нови дружества и за обучението на ново поколение предприемачи. Общността на EIT „Култура и творчество“ ще предостави иновативни решения, за да помогне на секторите и отраслите да станат по-силни и по-устойчиви.

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е нова програма на ЕС за финансиране, насочена към осигуряване на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации. Тя осигурява стратегическо финансиране в отговор на многобройните предизвикателства, пред които сме изправени днес по отношение на цифровите технологии и инфраструктури. Програмата има за цел ускоряване на икономическото възстановяване и оформяне на цифровата трансформация на европейското общество и икономика, което е от полза за всички, и по-специално за малките и средните предприятия.

Инвестиционните дейности включват научни изследвания, иновации, демонстрационни и цифрови дейности, включително инвестиции, свързани с пускането на пазара на нови продукти и технологии. Те включват също така иновации в организацията и процесите, включително нови и иновативни бизнес модели в различни области.

Дейностите по подпрограмата „Разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство“ са насочени към насърчаване на разпространението и използването на резултатите от научни изследвания чрез засилване на взаимодействието между образованието и научните изследвания.

В рамките на проектите по клъстер 3 „Гражданска сигурност за обществото“ ще бъде подкрепено изпълнението на приоритетите на политиката на ЕС, свързани със сигурността, включително киберсигурността, намаляването на риска от бедствия и устойчивостта.

Заинтересованите страни в областта на културата и творчеството могат да участват в:
• изследователски проекти, допринасящи за борбата с трафика на предмети на културата;
• оценка на рисковете от бедствия и уязвимостта на обектите на културното наследство;
• големи културни прояви.

Клъстер 1 „Здравеопазване“ има за цел създаването на по-силно, по-приобщаващо и демократично европейско общество. Той е насочен към развитието на ключови нововъзникващи цифрови технологии, сектори и вериги за създаване на стойност.

Subscribe to Визуални изкуства