Skip to main content

Culture and Creativity

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají mladí začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných partnerských zemích.

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

Solidárním projektem se rozumí nezisková solidární činnost vykonávaná po dobu dvou až dvanácti měsíců, kterou iniciují, připravují a realizují samotní mladí lidé. Do projektu se zapojuje skupina nejméně pěti mladých lidí, kteří se zaměří na jasně vymezené téma, které budou zkoumat prostřednictvím každodenních aktivit. Těchto aktivit se při tom účastní všichni členové skupiny. Solidární projekty řeší klíčové výzvy v rámci komunit, v případě potřeby i společně určené výzvy v příhraničních regionech, a zároveň by měly přinášet jasnou evropskou přidanou hodnotu.

Program AKT-EU „Směrem 2 životaschopnému kulturnímu průmyslu“ má za cíl posílit potenciál kulturního a tvůrčího odvětví a jeho příspěvek k sociálnímu a hospodářskému rozvoji afrických, karibských a tichomořských zemí (AKT). Program se zaměřuje na podporu podnikání a kulturní inovace, tvorbu nových pracovních míst a vyšších příjmů umělců a kulturních pracovníků.

Znalostní a inovační společenství EIT jsou partnerství, která sdružují podniky, výzkumná střediska a univerzity a jejichž cílem je zintenzivnit jejich spolupráci a vytvořit prostředí příznivé pro rozvoj tvůrčích myšlenkových procesů a inovací. Tato společenství přispívají k rozvoji inovativních produktů a služeb, ke vzniku nových společností a k odborné přípravě nové generace podnikatelů. Kulturní a kreativní společenství EIT přijde s inovativními řešeními v zájmu posílení jednotlivých odvětví a průmyslových branží a jejich vyšší odolnosti.

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je nový program financování EU zaměřený na poskytování digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy. Poskytuje strategické finanční prostředky na řešení mnoha výzev, kterým dnes čelíme, pokud jde o digitální technologie a infrastruktury. Cílem programu je urychlit oživení ekonomiky a utvářet digitální transformaci evropské společnosti a hospodářství, což přinese prospěch všem, ale zejména malým a středním podnikům.

Investiční činnosti zahrnují výzkum, inovace, demonstrace a digitální činnosti, včetně investic souvisejících s uváděním nových produktů a technologií na trh. Zahrnují také organizační a procesní inovace, včetně nových a inovativních podnikatelských modelů. Mezi tyto oblasti mohou patřit mezi jinými energetika, energeticky náročná průmyslová odvětví, životní prostředí, modrá ekonomika, námořní záležitosti, doprava, zdravotnictví, vědy o živé přírodě, biotechnologie, zemědělsko-potravinářská oblast, obrana, vesmír a kulturní a kreativní odvětví.

Činnosti v rámci podprogramu „Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru“ jsou zaměřeny na podporu šíření a využívání výsledků výzkumu posílením interakce mezi vzděláváním a výzkumem. Zainteresované strany z kulturního a kreativního odvětví se mohou zapojit jako partneři do výzkumných projektů zaměřených na posílení regionální excelence v oblasti inovací se zapojením ekosystémů různých aktérů, kteří mohou šířit znalosti a rozšířit svou účast na výzkumném a inovačním procesu.

Projekty klastru 3 „Civilní bezpečnost pro společnost“ podpoří provádění politických priorit EU týkajících se bezpečnosti, včetně kybernetické bezpečnosti, a snižování rizika katastrof a odolnosti vůči nim. Zainteresované strany z kulturního a kreativního odvětví se mohou zapojit jako partneři do: • výzkumných projektů přispívajících k boji proti nedovolenému obchodování s kulturními statky • posouzení rizik katastrof a zranitelných míst v lokalitách kulturního dědictví • velkých kulturních akcí

Cílem klastru 1 „Zdraví“ je vytvořit silnější, inkluzivnější a demokratičtější evropskou společnost. Zaměřuje se na rozvoj klíčových vznikajících digitálních technologií, odvětví a hodnotových řetězců.

Výzvy k předkládání návrhů v rámci cíle „Zachování zdraví v rychle se měnící společnosti“ mohou zahrnovat zúčastněné strany z odvětví kultury jakožto partnery přispívající k podpoře zdravějšího životního stylu a chování a mohou podpořit účinná řešení v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí.

Subscribe to Výtvarné umění