Skip to main content

Culture and Creativity

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti li se jittraduċu, jippubblikaw, jiddistribwixxu u jippromwovu xogħlijiet ta’ finzjoni. Din tappoġġja l-objettivi li ġejjin:

  • it-tisħiħ taċ-ċirkolazzjoni transnazzjonali u d-diversità tax-xogħlijiet letterarji Ewropej
  • l-ilħiq ta’ udjenzi ġodda għal-letteratura Ewropea fl-UE u lil hinn minnha
  • u t-tisħiħ tal-kompetittività tas-settur tal-kotba

Proġetti fuq skala żgħira jistgħu jipproponu traduzzjonijiet mhux aktar 10 kotba differenti.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti fis-setturi kulturali u kreattivi. Jistgħu jiġu appoġġjati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet u inizjattivi, u firxa wiesgħa ta’ applikanti. L-appoġġ huwa għal proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali transnazzjonali u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-ħolqien u ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi u artisti Ewropej b’mod transnazzjonali. Hemm ukoll enfasi fuq il-finanzjament ta’ proġetti li jappoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej biex irawmu t-talent, jinnovaw, jirnexxu u jiġġeneraw l-impjiegi u t-tkabbir.

Il-proġett pilota għandu l-għan li jikkontribwixxi għal sfera pubblika li tiffunzjona li tipprovdi liċ-ċittadini b’aħbarijiet u dokumentarji f’format ta’ udjenza moderna, meħtieġa biex tikkontribwixxi għad-demokrazija Ewropea, bejn il-fruntieri u disponibbli fl-Istat Membru tagħhom stess, filwaqt li jindirizza sfidi bħad-dominazzjoni tal-isfera pubblika Ewropea minn ftit pjattaformi u korporazzjonijiet b’saħħithom tat-TV u tal-aħbarijiet bil-video bbażati barra mill-Ewropa, u l-bidla fl-imġiba tal-konsumatur lejn formati ta’ inforikreazzjoni.

Il-missjonijiet tal-UE huma sforz koordinat mill-Kummissjoni sabiex tiġbor flimkien ir-riżorsi meħtieġa f’termini ta’ programmi ta’ finanzjament, politiki u regolamenti, kif ukoll ta’ attivitajiet oħrajn. Għandhom ukoll l-għan li jimmobilizzaw u jattivaw l-atturi pubbliċi u privati, bħall-Istati Membri tal-UE, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, il-bdiewa u l-maniġers tal-art, l-imprendituri u l-investituri sabiex joħolqu impatt reali u dejjiemi.

Bħala parti minn Orizzont Ewropa, il-programm tal-Ekosistemi tal-Innovazzjoni Ewropej (EIE) għandu l-għan li joħloq ekosistemi tal-innovazzjoni aktar konnessi, inklużivi u effiċjenti u jappoġġja l-iskalar tal-kumpaniji, kif stabbilit fl-Aġenda Ewropea l-Ġdida għall-Innovazzjoni.

Il-fergħa TRANSSETTORJALI għandha tippromwovi attivitajiet transsettorjali li għandhom l-għan li jaġġustaw għall-bidliet strutturali u teknoloġiċi li jiffaċċja s-settur tal-media, inkluż it-titjib ta' ambjent medjatiku liberu, diversifikat u pluralistiku, ġurnaliżmu ta' kwalità u litteriżmu medjatiku, inkluż fl-ambjent diġitali.

Din is-sejħa se tindirizza l-isfidi tal-media u l-opportunitajiet ta’ natura transnazzjonali. 
Il-preżentazzjoni, ir-rappreżentanza u l-viżibbiltà fil-media ta’ gruppi vulnerabbli bħall-migranti u r-refuġjati jibqgħu marġinali fil-media soċjali ġenerali fl-Ewropa u b’kunsiderazzjoni speċjali tas-sitwazzjoni tal-Ukrajna. L-objettiv jibqa’ li jiġu identifikati modi kif tiġi promossa l-media soċjali inklużiva fl-Ewropa, u li dawn il-gruppi jiġu megħjuna joħolqu n-narrattivi tagħhom stess dwar il-post u r-rwol tar-refuġjati u l-migranti fis-soċjetajiet u l-komunitajiet Ewropej.

 

L-għan tal-appoġġ Ewropew lill-iżvilupp ta’ portafoll żgħir ta’ films huwa li titrawwem il-kompetittività tal-kumpaniji tal-produzzjoni indipendenti Ewropej f’pajjiżi b’kapaċità awdjoviżiva baxxa (grupp LCC A u grupp LCC B) u li jiżdied il-piż ekonomiku tagħhom fis-suq.


Se jingħata appoġġ lil kumpaniji tal-produzzjoni Ewropej indipendenti li kapaċi jiżviluppaw portafoll ta’ 2 sa 3 xogħlijiet awdjoviżivi (finzjoni, animazzjoni, dokumentarju kreattiv).

Subscribe to Għotjiet