Skip to main content

Culture and Creativity

KI-grupper är partnerskap mellan företag, forskningscentrum och universitet som ska stärka samarbetet och skapa förutsättningar för kreativa tankeprocesser och innovation. De bidrar till att utveckla innovativa produkter och tjänster, starta nya företag och utbilda en ny generation entreprenörer. KI-gruppen för kultur och kreativitet ska ta fram innovativa lösningar som kan hjälpa sektorerna och företagen att bli starkare och mer resilienta.

Investeringarna gäller bland annat forskning, innovation, demonstration och digitalisering samt marknadslansering av nya produkter och ny teknik. Även innovationer inom organisation och processer kan få stöd, till exempel nya och innovativa affärsmodeller, inom bland annat energi, energiintensiv industri, miljön, den blå ekonomin, sjöfart, transporter, hälsa, livsvetenskaperna, bioteknik, livsmedel, försvar, rymdteknik och kulturella och kreativa näringar.

Projekten ska bidra till att forskningsresultat sprids och används genom att fördjupa samspelet mellan utbildning och forskning. Aktörer i de kulturella och kreativa näringarna kan medverka som partner i forskningsprojekt som syftar till att stärka den regionala innovationskompetensen och tillsammans med olika nätverk sprida kunskap och bredda deltagandet i forsknings- och innovationsprocessen. De mål och prioriteringar som beskrivs här gäller åren 2021–2022. För perioden därefter ska nya prioriteringar och mål slås fast i ett nytt arbetsprogram och nya ansökningsomgångar.

Kluster 5 inom Horisont Europa – Klimat, energi och mobilitet – stöder insatser för att uppfylla Parisavtalet och nå FN-målen om hållbar utveckling. Aktörer i kulturella och kreativa sektorer kan delta i

Projekten ska bidra till arbetet med EU:s politiska prioriteringar på områdena säkerhet (inklusive it-säkerhet), katastrofriskreducering och resiliens. Aktörer i kulturella och kreativa sektorer kan delta i • forskningsprojekt som bidrar till kampen mot olaglig handel med kulturföremål • bedömningen av katastrofrisker och sårbarheter på kulturarvsplatser • stora kulturevenemang.

Hälsodelen inom Horisont Europa (kluster 1) ska bidra till ett starkare, mer inkluderande och demokratiskt europeiskt samhälle. Fokus ligger på att utveckla viktiga nya digitala tekniker, sektorer och värdekedjor.

Ansökningsomgångar som gäller ”Att hålla sig frisk i ett snabbt föränderligt samhälle” kan involvera kulturaktörer som partner som bidrar till att främja hälsosammare livsstilar och beteenden, och kan stödja effektiva lösningar för att främja hälsa och förebygga sjukdomar.

Det här programområdet ska förverkliga EU:s mål och prioriteringar för att
• förbättra den demokratiska samhällsstyrningen och medborgarnas deltagande
• skydda och främja kulturarvet
• ta itu med sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar.

Förslagen kan gälla innovativ forskning om
• demokrati och samhällsstyrning
• det europeiska kulturarvet och kulturella och kreativa näringar
• sociala och ekonomiska förändringar.

Farnet är ett nätverk för alla som arbetar med lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFVF). Nätverket verkar för en hållbar utveckling i fiske- och kustområden och samlar lokala aktionsgrupper för fiske, myndigheter, privatpersoner och experter från hela EU. Många konst-, hantverks- och kulturarvsprojekt har redan fått stöd från det här initiativet.

Kontakta en förvaltningsmyndighet

Fonden för en rättvis omställning hjälper regioner och människor att hantera de sociala, jobbrelaterade, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen i enlighet med EU:s klimat- och energimål för 2030 och målet om en klimatneutral ekonomi senast 2050, med utgångspunkt i Parisavtalet. Fonden är ett viktigt verktyg som ger skräddarsytt stöd till de områden som drabbas hårdast av klimatomställningen. Fonden mildrar de socioekonomiska kostnader som omställningen medför och stöder ekonomisk diversifiering och omställning i de berörda områdena.

Subscribe to Forskning, utveckling och innovation