Skip to main content

Culture and Creativity

EIT žinių ir inovacijų bendrijos – tai įmonių, tyrimų centrų ir universitetų partnerystės, kurių tikslas – stiprinti jų bendradarbiavimą ir kurti palankią aplinką kūrybinio mąstymo procesams ir inovacijoms klestėti. Bendrijos prisideda prie novatoriškų produktų ir paslaugų kūrimo, naujų įmonių steigimo ir naujos verslininkų kartos mokymo. EIT kultūros ir kūrybiškumo bendrija pateiks naujoviškus sprendimus, padėsiančius sektoriams ir pramonės šakoms tapti stipresniems ir atsparesniems.

Investavimo veikla apima mokslinius tyrimus, inovacijas, demonstracinę ir skaitmeninę veiklas, įskaitant investicijas, susijusias su naujų produktų ir technologijų pateikimu rinkai. Ši veikla taip pat apima organizacines ir procesų naujoves, įskaitant naujus ir novatoriškus verslo modelius įvairiose srityse. Šios sritys gali apimti energetikos, energijai imlios pramonės, aplinkos, mėlynosios ekonomikos, jūrų, transporto, sveikatos, gyvybės mokslų, biotechnologijų, žemės ūkio produktų, gynybos, kosmoso ir kultūros bei kūrybos sektorius ir kt.

Paprogramės „Dalyvių skaičiaus didinimas ir Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“ veikla siekiama skatinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir naudojimą stiprinant švietimo ir mokslinių tyrimų sąveiką. Kultūros ir kūrybos suinteresuotieji subjektai gali tapti mokslinių tyrimų projektų, kuriais siekiama stiprinti regionų inovacijų kompetenciją, partneriais. Taip kuriamos skirtingų subjektų, galinčių skleisti žinias ir įtraukti į mokslinių tyrimų ir inovacijų procesą daugiau asmenų, ekosistemos.

5 veiksmų grupe „Klimatas, energetika ir judumas“ remiamas Paryžiaus susitarimo ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas. Kultūros ir kūrybos suinteresuotieji subjektai gali:

3 veiksmų grupės „Civilinė visuomenės sauga“ projektai padės įgyvendinti ES politikos prioritetus, susijusius su saugumu, įskaitant kibernetinį saugumą, taip pat nelaimių rizikos mažinimu ir atsparumu. Kultūros ir kūrybos sektoriaus suinteresuotieji subjektai gali dalyvauti: • mokslinių tyrimų projektuose, kuriais prisidedama prie kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis; • įvertinant nelaimių riziką ir pažeidžiamumą kultūros paveldo vietose; • dideliuose kultūriniuose renginiuose.

1 veiksmų grupės „Sveikata“ tikslas – sukurti stipresnę, įtraukesnę ir demokratiškesnę Europos visuomenę. Daugiausia dėmesio skiriama pagrindinių besiformuojančių skaitmeninių technologijų, sektorių ir vertės grandinių plėtojimui.

Kvietimuose teikti pasiūlymus pagal tikslą „Sveikata sparčiai kintančioje visuomenėje“ gali dalyvauti kultūros srities suinteresuotieji subjektai kaip partneriai, padedantys skatinti sveikesnį gyvenimo būdą ir elgseną, ir gali būti remiami veiksmingi sveikatingumo skatinimo ir ligų prevencijos sprendimai.

2 veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ tikslas – įgyvendinti ES tikslus ir prioritetus, susijusius su:
• demokratinio valdymo ir piliečių dalyvavimo stiprinimu;
• kultūros paveldo apsauga ir puoselėjimu ir
• reagavimu į socialinius, ekonominius, technologinius ir kultūrinius pokyčius ir jų formavimu.

Pasiūlymuose gali būti numatyta vykdyti novatoriškus mokslinius tyrimus, susijusius su:
• demokratija ir valdymu;
• Europos kultūros paveldu ir kultūros bei kūrybos pramone;
• socialiniais ir ekonominiais pokyčiais.

Tinklas FARNET suburia žmones, įgyvendinančius bendruomenės inicijuotą vietos plėtros strategiją, kuriai skiriama lėšų iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). Ši bendruomenė suburia žuvininkystės vietos veiklos grupes (ŽVVG), valdymo institucijas, piliečius ir ekspertus iš visos ES, kad būtų užtikrintas tvarus žuvininkystės ir pakrančių zonų vystymasis. Praeityje šia iniciatyva dažnai buvo remiami su menu ir amatais, taip pat kultūros paveldu susiję projektai.

Teisingos pertvarkos mechanizmas padeda sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms spręsti dėl pertvarkos, kuria siekiama įgyvendinti Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslus ir ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ekonomiką remiantis Paryžiaus susitarimu, kylančio socialinio poveikio, poveikio užimtumui, ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai klausimus. Fondas bus pagrindinė priemonė, kuria bus remiamos labiausiai nuo perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui nukentėjusios teritorijos, teikiant joms pritaikytą paramą.

Subscribe to Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos